Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete

önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Somogyszentpál Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 139.396 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 162.999 ezer forintban

állapítja meg.


3. § (1)  Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                           26.271 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                        4.727 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                        15.556 e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                       0 e Ft

    bd) központi költségvetési szervtől                                        5.983 e Ft

    be) fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programba             5 e Ft

    bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                            0 e Ft

c.) közhatalmi bevétel                                                                 5.430  e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                 15.687 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    188     e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                 - e Ft

h) kölcsön                                                                                                      - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány                                                                44.063 e Ft

                                                                                                                     

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          71.360 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                  69.159 e Ft                                         

     jb) egyéb bevételek

     jc) finanszírozási bevételek                                                   2.201 e Ft

   (2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:  162.999 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: - e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 161.721 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 1.278 e Ft.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások: 125.485 eFt

    aa) személyi jellegű kiadások 53.010 ezer forint,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok 11.454 ezer forint,

    ac) dologi jellegű kiadások 33.225 ezer forint,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 13.404 ezer forint,

    ae) egyéb működési célú kiadások 12.492 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások: 13.911 e Ft

    ba) beruházások 5109 ezer forint,

    bb) felújítások       8802 ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer forint,

c) ÁH. belüli   megelőlegezés.  visszafizetése   1.900   ezer forint,

d) egyéb kiadások     -  ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány      - ezer forint,

f) finanszírozás     - ezer forint.


(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai  139396 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai    -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: .    - e Ft.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

b) immateriális javak:  755 e Ft

c) Kis értékű tárgyi eszköz 3714 eFt.


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 13404eFt


a) Egyéb nem intézményi ellátás   13404  eFt


(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a)     - fejlesztési cél,

b)     -   fejlesztési cél.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege:  -  e Ft.

    5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 36236 e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint      12633  e Ft hiány.


 (2) Az önkormányzat 2017. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                        - e Ft

    aa) működési célú .......... e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                             - e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                          - e Ft

    ba) működési célú                                                                  - e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                             - e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                         - e Ft

    ca) működési célú                                                                  - e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                             - e Ft


 (3) Az önkormányzat 2017. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

a) belső finanszírozással 44.063 e Ft

b) külső finanszírozással    -   e Ft.


(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                44.063 e Ft,

    aa) működési célú                                                                  31430  e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                             12633  e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                -  e Ft,

    ba) működési célú                                                                  - e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                            - e Ft,

    ca) működési célú                                                                  - e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                             - e Ft


(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                               - e Ft

    aa) működési célú                                                                  - e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                             - e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                             - e Ft

    ba) működési célú                                                                  - e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                             - e Ft


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 54 fő.


7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék   1.000  ezer Ft, a fel nem használt céltartalék   -  ezer Ft.


(2) Az önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 23139 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.


3. A Községi Könyvtár 2017. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület a Községi Könyvtár teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 950 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 1.000 ezer forintban

állapítja meg.


9. § (1) A Községi Könyvtár 2017. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    1.000 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                     e Ft

amelyből

     ba) központi költségvetési szervtől                                       -  e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                      - e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                   - e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        - e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        - e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          - e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      - e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából              - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    - e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  - e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                 - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                 - e Ft

h) kölcsön                                                                                                      - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   - e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          .- e Ft

     ja) egyéb bevételek                                                                    -             e Ft

     jb) finanszírozási bevételek                                                  -  e Ft


(2) A Községi Könyvtár teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1.000 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: - e Ft.


(3) A Községi Könyvtár teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 1.000 e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:- e Ft.


10. § (1) A Községi Könyvtár 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              949 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             580 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                  133 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 237 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         - e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                     - e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        - e Ft

      ba) beruházások,                                                                   - e Ft

      bb) felújítások                                                                      - e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         - e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  - e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         - e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       - eFt

                                                                                                                       

(2) A Községi Könyvtár teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 949  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai  -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:    -  e Ft.


11. § (1) A képviselő-testület a Községi Könyvtár 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –    1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám      1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata    - fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése


12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét 133791 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 156929 ezer forintban

állapítja meg.


13. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                           26.271 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                        4.727 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                        15.556 e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                       0 e Ft

    bd) központi költségvetési szervtől                                        5.983 e Ft

    be) fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programba             5 e Ft

    bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                            0 e Ft

c.) közhatalmi bevétel                                                                 5.430  e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                 9.617 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    188     e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                 - e Ft

h) kölcsön                                                                                                      - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány                                                                44.063 e Ft

                                                                                                                     

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          71.360 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                  69.159 e Ft                                         

     jb) egyéb bevételek

     jc) finanszírozási bevételek                                                   2.201 e Ft

   (2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:  156.929 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: - e Ft.


(3) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek:  155.651 e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 1.278 e Ft.


14. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             119880 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                                31.479 e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                       6.909  e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                     21.533  e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                              13.404  e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                          11.492  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                     13.911  e Ft

      ba) beruházások,                                                                   5.109 e Ft

      bb) felújítások                                                                       8.802 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                             -  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  - eFt

d) egyéb kiadások                                                                                         - eFt

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       - eFt

f) finanszírozási kiadások                                                                 35.063  e Ft

g) ÁH-n belüli megel. visszafizetése                                                  1.900  e Ft


(2) Az önkormányzat teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai   133.791  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai     - e Ft.

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:   - eFt.


15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –   16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata  54  fő.

5. Az önkormányzat Tündérrózsa Óvoda  költségvetési szervének a 2017. évi

költségvetésének teljesítése

16. § A képviselő-testület a Tündérrózsa Óvoda nevű költségvetési szervének teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 37.818 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 38.233 ezer forintban

állapítja meg.


17. § (1) A Tündérrózsa Óvoda költségvetési szerv 2017. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    32.163 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                         -e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                        - e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                        - e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                     - e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                          - e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                          - e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                            - e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                                - e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                          - e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából               - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    - e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                           6.070 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                 - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                 - e Ft

h) kölcsön                                                                                                     - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                           -  e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                         - e Ft

     ja) egyéb bevételek                                                                  -               e Ft

     jb) finanszírozási bevételek                                                  - e Ft


(2) A Tündérrózsa Óvoda  költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 38.233 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:    -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:    -  e Ft.


(3) A Tündérrózsa Óvoda  költségvetési szerv teljesített bevételeiből


a) a teljesített működési bevételek: 38.233 e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: -  eFt


18. § (1) A Tündérrózsa Óvoda  költségvetési szerv 2017. évi  teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             37.818 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                              20.951 e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                    4.412 e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                  11.455 e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 -    e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                        -  e Ft


b) felhalmozási költségvetés:                                                                        - e Ft

      ba) beruházások,                                                                      - e Ft

      bb) felújítások                                                                      - e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         - e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  - e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         - e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       - e Ft

f) finanszírozás                                                                                              - e Ft


(2) A Tündérrózsa Óvoda költségvetési szerv teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 37.818 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: -  e Ft.


19. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  6  fő.


(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata -  fő.


6. Záró rendelkezések

21. § E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Somogyszentpál, 2018. május 22.

               dr. Halász Péter                                                                   Dr. Berényi Sándor

                     jegyző                                                                                 polgármester


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Somogyszentpál, 2018. május 30.

                                                                                                              dr.  Halász Péter

                                                                                                                      jegyző