Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (IV.7..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 08 - 2020. 04. 09

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Ják Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:"


1.§.


Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban. Rendelet) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét  441.197 ezer forintban állapítja meg az 1. melléklet alapján.”


2.§.A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:„4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 3./Önk. és a 3a. és 3b. melléklet tartalmazza::

a) önkormányzat működési támogatásai                                                  265.629.491 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                          15.990.000 Ft

   amelyből: az önkormányzatoktól kapott támogatás                             1.670.000 Ft

                  EU-s programokra kapott támogatás                                     0 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                              71.030.000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                28.665.000 Ft

e) egyéb működési bevétel                                                                            6.934.263 Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                13.232.485 Ft

    amelyből:  vagyonértékesítés bevétele                                                    13.232.485 Ft

                     ÁFA visszatérülés                                                                                 0 Ft

g) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                          23.697.005 Ft

h) az előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele                                                  0 Ft

   az előző évi működési célú maradvány átvétele                                         14.875.426 Ft

i) finanszírozási bevételek                                                                                             0 Ft

 j) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        1.143.330 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 295.863.000 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

         a) működési bevételek:                                                                              403.124.180 Ft

         b) felhalmozási bevételek:                                                                           38.072.820 Ft”3.§.A Rendelet 5.§-a (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


5.§ (1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 2./Önk. és a 2a. melléklet szerint, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   403.124.180 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                      205.276.000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                            35.477.000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                          138.646.180 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                      6.569.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                 17.156.000 Ft

               ( 7./Önk. és 9./Önk. melléklet szerint)


b) felhalmozási költségvetés                                                                               38.072.820 Ft

      ba) beruházások,                                                                                            25.103.000 Ft

      bb) felújítások                                                                                                  9.969.820 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                                   0 Ft

      bd) felhalmozási célú keret tartalék                                                                               0 Ft

      be) fejlesztési hitel törlesztés                                                                            3.000.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

      a) a kötelező feladatok                                                                                295.863.000 Ft

      b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                         0 Ft

      c) államigazgatási feladatok ellátás kiadása                                               145.334.000 Ft”


4.§.


A Rendelet 6.§-a (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. § (1) A költségvetési egyenleg (5./Önk. és 6./Önk. melléklet)

     a) működési cél szerint                                                                              403.124.180 Ft

     b) felhalmozási cél szerint                                                                            38.072.820 Ft


5.§.


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Ják, 2020. március 16.           dr. Tóth Ernő                                                                         Némethné Kardos Eszter

           polgármester                                                                                     jegyző   

        

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. április 07. napján kihirdetésre került.

                                                                                                          Némethné Kardos Eszter

                                                                                                                      jegyző


Mellékletek