Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021(III.19.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 20 - 2021. 03. 21

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szakmár Község Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontja valamint, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárásban véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével a helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1.§ A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII.20.) Önk. rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§ (2) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

„c) Igazgatási terület 1:4000 méretarányú szabályozási tervének pótlapja (SZ-1p jelű terv) mellékletek szerint lehet.”


2.§ A R. 16.§ (3) bekezdés

a) a következő ad) ponttal egészül ki

„ad) 5317. jelű Szakmár-Öregcsertő összekötőút”

b) b) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Szabályozási szélesség a szabályozási terv szerint”


3.§ (1) A R.34.§(1) bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

„d) kisajátítás”

(2) A R. 34.§ további (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) (Közúthálózat fejlesztés érdekében kisajátítandók (SZ-1p) szabályozási terven jelölt (KÖu-1) övezetbe tartozó területek.”


4.§ (1) E rendelet hatályba lépésével a R.

a) Igazgatási terület m=1:16 000 méretarányú (SZ-1) jelű szabályozási terv e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

b) Beépítésre szánt területek m=1:2 000 méretarányú (SZ-2) jelű szabályozási terv

(K-5) és (K-6) szelvényei helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

c) Igazgatási terület szabályozásának pótlapja megnevezésű m=1:4 000 méretarányú

(SZ-1p) jelű, e rendelet 3. mellékletét képező szabályozási tervvel egészül ki.

d) 2.§ (2) a-b) alpontok szerinti szabályozási terveken a régészeti lelőhelyek e rendelet 4. melléklete szerint módosulnak.

e) 4. számú Régészeti lelőhelyek függelék helyébe e rendelet 1. függeléke lép.

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti

a) R.1.§(2) bekezdés b) pontja „mellékletek szerint lehet” szövegrésze


5.§  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Szakmár, 2021. március 19.                            András Gábor                                                                     Csefkóné Busa Andrea

                            polgármester                                                                                       jegyző
Záradék:

E rendelet 2021. március 19. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2021. március 19.


                                                                                                                              Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                                                           jegyző

Mellékletek