Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018(IV.19.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 20

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-ának (1) – (4) bekezdésében foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.22.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításával kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §.


(1) A R. 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 2.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi költségvetésének:


Költségvetési bevételi főösszegét                           368.240.030 Ft-ban,

Költségvetési kiadási főösszegét                            368.240.030 Ft-ban,

állapítja meg.”


(2) A R. 3.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


3. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:                                                

a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                     280.804.586 Ft,

  amelyből

     aa) elkülönített állami pénzalapból,                                                    9.694.418 Ft

     ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                         8.496.400 Ft

     ac) helyi önkormányzattól                                                                    9.080.173 Ft

    ad) felhalmozási célú támogatások                                                   124.932.578 Ft

ae)központi költségvetés előirányzat-módosítási

          kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                             112.625.087 Ft

    af) egyéb működési c.t.áh belül                                                                   15.975.930 Ft

  származik,

b) közhatalmi bevétel                                                                                                   42.680.000 Ft,

c) intézményi működési bevétel,                                                                           12.105.444 Ft,

d) felhalmozási bevétel                                                                                           5.400.000 Ft,

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                        250.000 Ft,

f) működési célú átvett pénzeszköz                                                                            100.000 Ft,

g) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

   ellátására történő igénybevétele/                                                                         26.900.000 Ft,

h) finanszírozási bevétel                                                                                                                 0 Ft”


(3) A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (2) Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a) működési költségvetés                                                                                   217.709.667 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                     31.941.083 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                  6.143.494 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         39.202.501 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         4.772.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                   32.781.517 Ft

     af) finanszírozási célú kiadások:                                                          102.869.072 Ft


b) felhalmozási költségvetés                                                                                          150.530.363 Ft

      ba) felújítások                                                                                     78.231.243 Ft

      bb) beruházások                                                                                 72.299.120 Ft


(3) A R. 3.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (3) A helyi önkormányzat nevében végzett

ba) felújítások kiadásai felújításonként                                                  

                baa) Top Energetika                                                                         75.529.208 Ft

                bab) EFOP-Humán                                                                               1.102.035 Ft

                bac) Konyha-lakodalmas ház felújítás                                                  1.600.000 Ft

                                 

          bb) beruházások

                bba) TOP Iparterület                                                                                 43.757.220 Ft

                bbb) TOP- Csapadékvíz                                                                      28.190.000 Ft

                bbc) Várépítő-eszközbeszerzés                                                                250.000 Ft

                bbd) Informatikai adattároló eszköz                                                      101.900.- Ft


(5) A R. 4.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„4.§. (3)  A belső finanszírozáson belül

         a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

                igénybevétele                                                                                           26.900.000 Ft

     b) betétként /befektetési jegyként elhelyezett forgatási célú szabad pénzeszköz:

                                                                                                                          35.000.000 Ft

     c) tartalék igénybe vétele                                                                              23.689.646 Ft


2. §.


      A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép.

      A R. 2. sz. melléklete és azt alábontó 2.1; 2.2; melléklet helyébe e rendelet 2.sz. melléklete és az azt       alábontó 2.1; 2.2. sz. melléklet lép.

      A R. 3. sz. melléklete és azt alábontó 3.1; 3.2;3.3;3.4. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.sz. melléklete és az azt alábontó 3.1; 3.2;3.3;3.4. sz. melléklete lép.

A R. 4. sz. melléklete és azt alábontó 4.1;  4.1.1;  4.1.2; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;.4.2.4; sz. melléklet helyébe e rendelet 4.sz. melléklete és az azt alábontó 4.1;  4.1.1;  4.1.2; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;.4.2.4; sz. melléklete lép.

A R. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5.sz. melléklete lép.

A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.sz. melléklete lép.

      A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép.


      A R. 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép.

A R. 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.sz. melléklete lép.


Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.Szakmár, 2018. április 19.                            András Gábor                                                         Rab Petra

                              polgármester                                                    megbízott jegyző


Záradék:

E rendelet 2018. április 19. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2018. április 19. 


                                                                                                      Rab Petra

                                                                                                 megbízott jegyző

Mellékletek