Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2014. 05. 09 - 2015. 05. 05

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekedzés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


65.009 E Ft

bevétellel

73.458 E Ft

kiadással

8.449 E Ft

kiadási különbözettel


                                                                                        -4 E Ft passzív állományváltozások

                                                               33.030 E Ft tárgyévi helyesbített
                                                                                   pénzmaradvány

                                                                    332 E Ft előző években képzett tartalék

jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/a. és 2/b. melléklet szerint fogadja el.


(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a 3/1.-3/30. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.(2)  Az önkormányzatnak 2013. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.


(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.


(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a  7. melléklet szerint.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 8/a., 8/b., 8/c. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 9. mellékletben foglaltak szerint  214.030  E Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 10. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.


4.§ (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

 (2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.


5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének a  2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, a 2013. évi költségvetéséről és módosításairól szóló 3/2013.(II.15.), 4/2013.(V.8.) önkormányzati rendelet. 

Fehér Mária

Varga Miklós

címzetes főjegyző

polgármester


A rendeletet kihirdettük:


Vanyola, 2014. május 8.                                                                                                          Fehér Mária                                                                                                                      címzetes főjegyző