Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 01 - 2019. 06. 01

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításárólGánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A rendelet hatálya Gánt Község Önkormányzatára és a Gánti Német Nemzetiségi Óvodára (a továbbiakban: óvoda) terjed ki.

(2) Gánt Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatai az alábbi összegekben határozza meg:

a) összes bevételét  247.436.221 Ft-ban

b) összes kiadását  247.436.221 Ft-ban

c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 242.939.921 Ft-ban

d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 242.939.921 Ft-ban

e) költségvetési egyenlegét 0  Ft-ban

f) költségvetési hiány belső finanszírozását 0  Ft-ban

g) költségvetési hiány külső finanszírozását 0  Ft-ban

h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.            

(3) Az önkormányzat bevételi előirányzata

a) 167.339.921 Ft működési költségvetési és

b) 75.600.000 Ft felhalmozási költségvetési

előirányzat-csoportokra tagozódik.

(4) Az önkormányzat kiadási előirányzata

a) 167.339.921 Ft működési költségvetési és

b) 75.600.000 Ft felhalmozási költségvetési

előirányzat-csoportokra tagozódik.

(5) Az óvoda intézményi költségvetés bevételi előirányzata

a) 36.754.792 Ft működési költségvetési és

b) 0  Ft felhalmozási költségvetési

előirányzat-csoportokra tagozódik.

(6) Az óvoda intézményi költségvetési kiadási előirányzata

a) 36.754.792 Ft működési költségvetési és

b) 0 Ft felhalmozási költségvetési

előirányzat-csoportokra tagozódik.”


2. § A Rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) az 5. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) a 7. melléklete helyébe az 5. melléklet

f) a 9. melléklete helyébe az 6. melléklet

g) a 11. melléklete helyébe az 7. melléklet

lép.


3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.

(3) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.      Spergelné Rádl Ibolya                                                                   Tóth Jánosné

            polgármester                                                                         címzetes főjegyző
Z Á R A D É K :


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Gánt, 2019. május 31.


 Tóth Jánosné sk.

címzetes főjegyző


Mellékletek