Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 31/2020(XI.30.) önkormányzati rendelete

az iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 01. 01

Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 31/2020(XI.30.) önkormányzati rendelete

az iparűzési adóról

2021.01.01.

Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló - többször módosított - 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az iparűzési adóról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az adókötelezettség és az adó alanya

Az adókötelezettségre és az adó alanyára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35. § - 37. §-a az irányadó.

2. §

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 38. §-a az irányadó.

3. §

Az adó alapja

Az adó alapjára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. § - 39/B. §-a az irányadó.

4. §

Az adó mértéke

Az adó mértéke az adóalap 2,0 %-a.

5. §

Záró rendelkezések

(1)E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszíti az 5/1991. (IV.01.) önkormányzati rendelet.
(2)Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3)A rendelet kihirdetéséről - az SZMSZ-ben meghatározott módon - a jegyző gondoskodik.