Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 26

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, valamint Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.j) pontja alapján eljáró Humánügyi Bizottság állásfoglalásával a következőket rendeli el:

1. §             Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.

2. §    (1)     Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének végrehajtását

                   496.209 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel

                   483.636 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.


          (2)     A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtását

                   60.371 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel

                   56.929 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

3. §              Az önkormányzat

                   a)  az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet,

                   b)  az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a 2-3. melléklet,

                   c)  2015. december 31-ei foglalkoztatottak állományi létszámát a 4. melléklet,

                   d)  európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket az 5. melléklet,

                   e)  2015. évi konszolidált mérlegét a 6. melléklet,

                   f)  vagyonkimutatását a 7. melléklet,

                   g)  eredmény-kimutatását a 8. melléklet,

                   h)  2015. évi maradvány kimutatását a 9. melléklet,

                   i)   pénzeszközeinek változását a 10. melléklet,

                   j)   tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteket a 11. melléklet,

                   k)  több éves kihatással járó döntéseit, valamint az adósságának állományát a 12. melléklet,

                   l)   adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a saját bevételeit a 13. melléklet,

                   m) 2015. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 14. melléklet tartalmazza.

4. §             Közvetett támogatások:

                   a)  Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő     elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.

                   b)  Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön           elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.

                   c)  A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.

                   d)  Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül   kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

                   e)  A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő   fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 2.

                        mellékletben kimutatott összegben.

                   f)  Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó           bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

              g)  Egyéb nyújtott kedvezményt és kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.

                    h)  Behajthatatlannak minősített, törlésre kerülő vevői követelést a rendelet nem tartalmaz.

5. §    (1)     A 2015. évi zárszámadás 2015. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz.

          (2)     Az év során keletkezett többletbevételt Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használta fel.

          (3)     A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft.

          (4)     Az államháztartáson kívüli bevételek a számviteli szabályoknak megfelelően betervezésre kerültek a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározatott önként vállalt feladatok ellátásának, finanszírozásának fedezeteként.

6. §    (1)     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

          (2)     Hatályát veszti a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet.

                       Wurczinger Lóránt                                              Nagy Csilla

                             polgármester                                                      jegyző


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bodajk, 2016. május 25.                                                                                                  Nagy Csilla

                                                                                                       jegyző