Zalaszabar Község Képviselő-testületének 2/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 01 - 2019. 06. 02

Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestületének


2/2019. ( V.31.)  

   önkormányzati rendelete

a  2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításárólZalaszabar Község Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszabar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetést megállapító 1/2018. (II.14.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:


A rendelet hatálya

1.§

A „R”3. §. (1) – (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§


(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét

219.657.587 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2018. évi költségvetési bevételeinek összegét 157.206.733 Ft –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


- működési célú támogatások államháztartáson belülről                    52.347.219 Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               50.750.046  Ft

- közhatalmi bevételek                                                                 15.644.117 Ft

- működési bevételek                                                                   28.460.351 Ft

- felhalmozási bevételek                                                               10.005.000 Ft                   

- működési célú átvett pénzeszközök                                                            0 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        0 Ft 

                                                                                                                      

                                                                                                                         

(3) A 2018. évi költségvetési kiadások összegét 219.657.587 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.(4) Működési költségvetés kiadásai:


  -  személyi juttatások összege                                                     31.573.138 Ft

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                     6.270.849 Ft

-  dologi  kiadások                                                                      45.994.226 Ft

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      5.297.000 Ft

  -  egyéb működési célú kiadások                                                 42.529.790 Ft


         ebből: véglegesen átadott pénzeszközök                     2.200.180 Ft                         

                   működési célú kölcsön                                                 0 Ft

                   elvonások, befizetések                                                 0 Ft

                   önkormányzatok előző évi elsz. származó kiad.  2.226.902 Ft

                   tartalékok (működési célú, általános)              38.102.708 Ft


(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

  

beruházások                                                                              5.343.355 Ft

-  felújítások                                                                                81.237.979 Ft

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             0 Ft


A beruházásokat feladatonként, az 5. számú melléklet tartalmazza.


 (6) A költségvetési hiány összegét 61.039.604 Ft-ban állapítja meg.

   

      A költségvetési hiány belső finanszírozású.


 (7) Finanszírozási bevételek összege:

       Maradvány igénybevételéből                                                62.450.854 Ft

      Finanszírozási kiadások összege:

      Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés                  1.411.250 Ft


      Finanszírozási költségvetés egyenlege  61.039.604 Ft többlet.


2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályába lépését követő napon hatályát veszti.             Dr. Kalmár István                                     Szabóné Dr Csányi Marianna

                  polgármester                                                      jegyző


Záradék:

Kihirdetve:  2019. május 31.                                                                           Szabóné Dr. Csányi Mariann

                                                                                       jegyző