Zalaszabar Község Képviselő-testületének 9/2018 (XI.7..) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 08 - 2018. 11. 09

Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestületének


9/2018. ( XI.07.)

   önkormányzati rendelete

a  2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításárólZalaszabar Község Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszabar Község Önkormányzata 2018. évi költségvetést megállapító 1/2018. (II.14.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:A rendelet hatálya

1.§

A „R”3. §. (1) – (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§


(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét

191.355.661 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2018. évi költségvetési bevételeinek összegét 128.904.807 Ft –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


- működési célú támogatások államháztartáson belülről                                49.301.964 Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          43.284.493  Ft

- közhatalmi bevételek                                                                                  13.300.000 Ft

- működési bevételek                                                                                    23.018.350 Ft

- felhalmozási bevételek                                                                                               0 Ft                   

- működési célú átvett pénzeszközök                                                                           0 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                      0 Ft 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       

(3) A 2018. évi költségvetési kiadások összegét 189.944.411 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.


(4) Működési költségvetés kiadásai:


  -  személyi juttatások összege                                                     30.537.227 Ft

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                 6.075.911 Ft

-  dologi  kiadások                                                                      44.505.120 Ft

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      4.661.700 Ft

  -  egyéb működési célú kiadások                                                 20.253.276 Ft


         ebből: véglegesen átadott pénzeszközök                                2.200.180 Ft                      

                   működési célú kölcsön                                                                0 Ft

                   elvonások, befizetések                                                                 0 Ft

                   önkormányzatok előző évi elsz. származó kiad.           2.226.902 Ft

                   tartalékok (működési célú, általános)                          15.826.194 Ft


(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

  

beruházások                                                                               4.413.407 Ft

-  felújítások                                                                                79.497.770 Ft

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             0 Ft


A beruházásokat feladatonként, az 5. számú melléklet tartalmazza.


 (6) A költségvetési hiány összegét 61.039.604 Ft-ban állapítja meg.

   

      A költségvetési hiány belső finanszírozású.


 (7) Finanszírozási bevételek összege:

       Maradvány igénybevételéből                                                                         62.450.854 Ft

      Finanszírozási kiadások összege:

      Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés                                        1.411.250 Ft


      Finanszírozási költségvetés egyenlege  61.039.604 Ft többlet.


2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályába lépését követő napon hatályát veszti.             Dr. Kalmár István                                                    Szabóné Dr Csányi Mariann

                  polgármester                                                                         jegyzőZáradék:

Kihirdetve: 2018. november 7.


                                                                                              Szabóné Dr Csányi Mariann

                                                                                                                jegyző