Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 26 - 2019. 10. 27

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szervek és a partnerek véleményének kikérésével és a 40. § (1) bekezdésében biztosított szakmai véleményezési jogkörében eljáró állami főépítész záró szakmai véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:


1.§ A Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22.§-a az alábbi (7a) bekezdéssel egészül ki:


„(7a) A Kk-6 bt jelű Különleges beépítésre nem szánt, ásványi nyersanyag kitermelési és feldolgozási övezetbe Keszthely azon ásványi nyersanyag kitermelési és feldolgozási célú bányatelkei, vagy tervezett bányatelkei tartoznak, melyeket a K-1 jelű szabályozási terv tüntet fel.

a) A nyilvántartott országos ásványvagyon területeket bányaművelés céljára fenn kell tartani, a területeken új, az i) és k) pont kivételével, beépítést létrehozni nem lehet.

b) A területen belül bármely környező vízfolyás partvonalától számított 50m-en belül épületet, építményt elhelyezni nem lehet

c) A vízfolyások telekhatárától minimálisan 10 m-es védősávot kell kialakítani, melyen biztosítani kell a terület természetes állapotában történő fenntartását.

d) A bányászati tevékenység, nem akadályozhatja a környező mezőgazdasági területek hasznosítását

e) A területen csak olyan tevékenység folytatható, amely nem veszélyezteti az élővíz folyások természetes működését, a természeti értékek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget nem vonja el.

f) A területen a maximális beépítés 1% de maximálisan 1000m2

g) A maximális építménymagasság 6,5m

h) Minimálisan kialakítható teleknagyság 10 000 m2

i) A területen bányászati tevékenység folytatása idején csak az ásványi nyersanyag kitermelés és feldolgozást szolgáló, továbbá a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szociális célú funkciók telepíthetők. Továbbá kizárólag az ásványi nyersanyag kitermelés és feldolgozás üzemi és tárolási építményei helyezhetők el.

j) A bányaterületeket a bányászat megszűnése után az engedélyezett rekultivációs terveknek megfelelően kell rekultiválni.

k) A területen a bányászati tevékenység végleges felhagyását és rekultivációt követően, az utóhasznosítás során kizárólag az utóhasznosítás céljához kapcsolódó, sport, rekreációs, ökoturizmushoz kapcsolódó, továbbá terület fenntartásához kapcsolódó létesítményeket lehet elhelyezni.”


2.§ (1) A Rendelethez tartozó K-1/2 jelű szabályozási tervlap normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép.


3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Jelen Rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
             Ruzsics Ferenc                                                                       Dr. Horváth Teréz

            polgármester                                                                                    jegyző