Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 04. 04 - 2017. 01. 22

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleménye alapján a következőket rendeli el:

                               

1. Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet hatálya Veszprémfajsz község közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosára, kezelőjére, használójára (a továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó) és a közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltatóra terjed ki.


(2) A rendelet tárgyi hatálya a települési szilárd hulladékra terjed ki.


2. § Nem terjed ki a rendelet hatálya a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra és az azzal összefüggő tevékenységre.


3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi települési hulladékok begyűjtésére, elszállítására, kezelésre történő átadására terjed ki:


a) vegyes hulladék,

b) lom hulladék és

c) elkülönítetten gyűjtött hulladék.


4. § (1) Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: közszolgáltató) útján biztosítja.


(2) A közszolgáltató végzi


 a) a települési hulladék begyűjtését, elszállítását, kezelésre átadását,

 b) a hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetését,

 c) a hulladékudvar és a hulladékgyűjtő telephely üzemeltetését.


(3) Az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság végzi az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó királyszentistváni hulladékkezelő központ üzemeltetését.


2. A vegyes hulladék és a lom hulladék gyűjtése, átvétele, elszállítása


5. §[1] (1) Természetes személy ingatlanhasználó a vegyes  hulladékot rendszeresített zárt szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak elszállításra átadni.


(2) Természetes személy ingatlanhasználó esetében a vegyes hulladék rendszeres gyűjtése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott űrmértékű gyűjtőedényben történik. A közszolgáltató rendszerében igénybe vehető űrmértékű gyűjtőedényekről a közszolgáltató a weblapján és az ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad. A szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a közszolgáltató által biztosított emblémázott 80-120 literes gyűjtőzsák vehető igénybe.


(3) A rendelet hatályba lépésekor használatban lévő 50, 110 literes gyűjtőedényben hulladékot átadni a gyűjtőedény elhasználódásáig lehet.


6. §[2]  Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket veheti igénybe:

a) rendszeres gyűjtőjáratban gyűjtött hulladék esetében 60, 80, 120, 240, 360, 660, 770, 1100 literes gyűjtőedény,

b) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében a közszolgáltatóval kötött megállapodás szerinti gyűjtőedény.


7. §[3] (1) A közszolgáltató hetente egyszer köteles a szolgáltatást elvégezni. Az ingatlanra irányadó járatnapokat a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.


(2) A nem szabványos gyűjtőedénybe vagy nem emblémázott gyűjtőzsákba gyűjtött hulladékot a közszolgáltató nem veszi át.


8. § (1) A hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban vagy azokban a szállítási napok között keletkezett hulladék az előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető legyen.


(2) [4]


(3) Amennyiben az összegyűjtött hulladék mennyisége egymást követően legalább öt ürítés során meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát és az ingatlanhasználó nem rendelkezik a többlethulladék összegyűjtéséhez emblémázott gyűjtőzsákkal, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó írásbeli értesítése után – jogosult a gyűjtőedény számát megemelni, vagy a gyűjtőedényt eggyel nagyobb méretű gyűjtőedényre cserélni. Ez esetben a közszolgáltatási díjat a megemelt darabszámú vagy űrtartalmú gyűjtőedény ürítése után kell megfizetni.


(4) Az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedények űrtartalma, illetve darabszáma akkor csökkenthető, ha az ingatlanon egymást követően legalább öt ürítés során kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyi a  gyűjtőedényben elhelyezhető. A csökkentett űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedénynek alkalmasnak kell lennie a rendszeresen keletkező hulladék gyűjtésére.


9. § [5]


10. §[6] (1) Az ingatlanhasználó által megvásárolt gyűjtőedény szükségessé váló javításáról, pótlásáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A közszolgáltató felel a gyűjtőedény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A közszolgáltató felelőssége a gyűjtőedény gyártásától számított 5 éven túl – tekintettel a gyűjtőedény  természetes elhasználódására – a gyűjtőedény állagában bekövetkezett kárra nem terjed ki.


(2) A bérbe adott gyűjtőedény szükségessé váló javításáról vagy cseréjéről a közszolgáltató gondoskodik.11. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezett hulladék elszállításra való átadása a megjelölt szállítási napon az ingatlan közelében közterületen történik. A gyűjtőedényt úgy kell kihelyezni, hogy az a közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közterület forgalmát ne zavarja.


(2) Hulladékszállítási napokon kívül gyűjtőedény közterületen nem tárolható, kivéve, ha a gyűjtőedény elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles az ürítés napján az ingatlanára visszahelyezni.


12. § (1) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének tisztán tartásáról a közszolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét  felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére.


(2) [7]


13. § (1) Az ingatlanon nem rendszeresen képződő, a gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb méretű lom hulladék elszállítására a közszolgáltató évente egy alkalommal, előre bejelentett időpontban lomtalanítást szervez. Lomtalanításkor a közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a hulladékot.


(2) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladék elszállítására.


2/A. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés[8]


13/A. § (1) A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanon keletkezett települési hulladékból elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltatónak  a közszolgáltató által biztosított speciális gyűjtőzsákban adja át a rendelet 1. melléklete szerinti újrahasznosítható  hulladékokat. A nagyobb papír hulladékot a gyűjtőzsák mellé kihelyezve, kilapítva, kötegelve adja át.


(2) Az öblös üveg hulladékot a közszolgáltató a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében nem veszi át. Az öblös üveg hulladék elhelyezésére  a gyűjtőszigeten  van lehetőség.


(3) A közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti szelektív hulladékot havi egy alkalommal, minden hónap 3. csütörtöki napján gyűjti be és szállítja el.


(4) Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákokat az elszállítás napján az ingatlan előtti közterületre helyezi ki. A közszolgáltató a begyűjtés alkalmával a helyszínen pótolja a gyűjtőzsákokat.


13/B. § (1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó által a közterületre kihelyezett, nem a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőzsákban gyűjtött hulladékot – a gyűjtőzsák mellé kilapítva, kötegelve kihelyezett nagyobb papír hulladék kivételével -  nem veszi át.


(2) Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban az 1. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.


3. A hulladékgyűjtő szigetek használata


14. §[9] (1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék  a gyűjtőszigeteken is elhelyezhető.


(2) A gyűjtőszigeteken kihelyezett gyűjtőedénybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő hulladék helyezhető el. A gyűjtőedény mellé hulladék nem helyezhető.


(3) A gyűjtőszigetek gyűjtőedényeiből a hulladékot csak a közszolgáltató szállíthatja el.


(4) A közszolgáltató a gyűjtőszigetekről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő gyakorisággal köteles elszállítani.


4. Hulladékudvar, hulladékgyűjtő telephely használata


15. § (1) Több fajta, nagyobb tömegű előre szelektált hulladék a  közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarban (Veszprém, Kistó u. 8.) helyezhető el.


(2) Az elhelyezhető hulladék típusát, mennyiségét a közszolgáltató határozza meg.


(3) A hulladékudvart díjmentesen –a háztartásokban keletkező hulladékok szokásos mennyiségéig – az a természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát, lakcímét igazolja és  akinek a közszolgáltató felé tartozása nincs.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában a közszolgáltató a hulladékudvaron leadott hulladékot térítés ellenében veszi át.


(5) A hulladékudvar címét, nyitvatartási idejét, egyéb információkat a közszolgáltató a weblapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi.


16. § (1) A közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő telephelyen (Veszprém, 0105/1 hrsz.) a közszolgáltató által meghatározott hulladékok (pl. lom, gumiabroncs) díj fizetése ellenében helyezhetők el.


(2) A vonatkozó információkat, a hulladékgyűjtő telephely címét, nyitvatartási idejét a közszolgáltató a weblapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi.


5. A közszolgáltatás igénybevétele


17. § (1) A közszolgáltató és a természetes személy ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltatás igénybevételével jön létre.


(2) Nem természetes személy ingatlanhasználó esetében a szolgáltatási szerződés megkötésével jön létre a jogviszony.


(3) A közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a birtokba lépésének napjától számított 15 napon belül köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.


18. § A rendelet szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó, de a közszolgáltató által begyűjthető hulladékok begyűjtésére, elszállítására, kezelésre történő átadására vagy kezelésére az ingatlanhasználó és a közszolgáltató eseti, határozott vagy határozatlan időre szóló szerződést köthet.


6. A közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartás


19. § (1) A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználók természetes személyazonosító és lakcímadatait kezeli a díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése,  a díjhátralék behajtása érdekében.


(2) A díjhátralék megfizetésére történő felszólítás eredménytelensége esetén az (1) bekezdésben meghatározott adatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak adhatók át.


(3) Amennyiben az ingatlanhasználónak a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszonya megszűnésekor nincs díjtartozása, a közszolgáltató törli az (1) bekezdés szerinti adatait a nyilvántartásából.


(4) Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszűnésekor  díjtartozása van, az (1) bekezdésben meghatározott adatait a közszolgáltató akkor törli a nyilvántartásából, amikor a tartozás kiegyenlítésre kerül, vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerint a díjtartozás behajtására már nincs lehetőség.


7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési rendje


20. § (1) A közszolgáltatás igénybevételi díjának elszámolására a közszolgáltató havi elszámolási időszakot alkalmaz. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni a közszolgáltatást igénybevevő.


(2)  Ha az ingatlanhasználó személye megváltozik és a változás nem a hónap első napján történik, az új ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a változást követő hónapra számlázza ki első alkalommal.


8. A közszolgáltatás és a közszolgáltatási díj fizetésének szüneteltetése


21. § (1) Az olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, amelyben ténylegesen nem laknak, az ingatlantulajdonos vagy vagyonkezelő kérelme alapján a közszolgáltatás és a közszolgáltatási díj fizetése szünetel.


(2) A szüneteltetésre vonatkozó kérelemhez annak bizonyítására, hogy az ingatlant senki nem használja, csatolni kell legalább egy, az ingatlanon korábban ténylegesen szolgáltatást nyújtó közüzemi szolgáltató által kiállított, teljes hónapra vonatkozó, fogyasztást nem tartalmazó számlát, vagy számlaegyenleget.

(3) Olyan ingatlan esetében, ahol az ingatlanhasználó legalább 60 napig – de  előre meghatározható ideig – megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanban, az ingatlanhasználó kérelme alapján, a közszolgáltatás és a közszolgáltatási díj fizetése szünetel.


(4) A szüneteltetés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását. A szüneteltetés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól.


(5) A szüneteltetés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.


(6) Amennyiben megállapítható, hogy a szüneteltetés feltételei nem állnak fenn, a közszolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá a költségeit érvényesíteni.


9. Záró rendelkezések


22. § (1) Ez a rendelet 2014. július 7-én lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet.
Veszprémfajsz, 2014. június 30.
             Fertig József                                                          Tárnoki Renáta Sára

             polgármester                                                                       jegyző 
Kihirdetve: 2014. július 4.                                                                                             Tárnoki Renáta Sára

                                                                                                          jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 4/2016 (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. április 4-től

[2]

A rendelet szövegét a 4/2016 (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. április 4-től

[3]

A rendelet szövegét a 4/2016 (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. április 4-től

[4]

Hatályon kívül helyezte a 4/2016 (IV. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2016. április 4-től

[5]

Hatályon kívül helyezte a 4/2016 (IV. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2016. április 4-től

[6]

A rendelet szövegét a 4/2016 (IV. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. április 4-től

[7]

Hatályon kívül helyezte a 4/2016 (IV. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2016. április 4-től

[8]

Kiegészítette a 4/2016 (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. április 4-től

[9]

A rendelet szövegét a 4/2016 (IV. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2016. április 4-től