Nagycserkesz Község Önkormányzata 1/2015 (I.29.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek mértékéről szóló 6/2009.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 01

Nagycserkesz Község Önkormányzata
1/2015.(1.29.)
önkormányzati rendelet


az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről,
elidegenítéséről, a lakbérek mértékéről szóló 6/2009.(11.16.) önkormányzati rendelet

módosításáról


Nagycserkesz Község Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a bérlők és bérbeadók érdekvédelmi szervezetének véleménye alapján a következőket rendeli el:


1.       § Az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek mértékéről szóló 6/2009.(11.16.) önkormányzati rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,13.§ (1) Önkormányzati lakás bérlése esetén a fizetendő lakbér mértéke:

a)       összkomfortos önkormányzati lakás esetén: 15.000 Ft/hó

b)       komfortos önkormányzati lakás esetén: 100 Ft/m2/hó

c)       félkomfortos önkormányzati lakás esetén: 80 Ft/m2/hó

d)       komfort nélküli önkormányzati lakás esetén: 60 Ft/m2/hó

e)       szükséglakás esetén: 30 Ft/m2/hó


(1)     A lakbér mértékét az önkormányzat évenként felülvizsgálja és meghatározza a következő évi lakbér összegét.

(2)     Az önkormányzati lakás bérlője a lakbért minden hónap 10-ig köteles megfizetni az erre rendszeresített bizonylaton."


2. § Ez a rendelet 2015.március 1-jén lép hatályba.
PH.………………………………

……………………………..

Polgármester

Aljegyző