Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelete

gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2017. 04. 01- 2017. 10. 30

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelete

gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

2017.04.01.

Nyírtass Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nyírtass község közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe (óvoda, általános iskola) járó gyermekekre, az önkormányzati intézmények alkalmazottaira és külső vendégétkezőkre.

2. Az étkeztetés rendszere, díjai

2. § (1) Nyírtass Község Önkormányzata által fenntartott Nyírtassi Egyesített Szociális Intézménynél működő konyhán keresztül biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekélelmezést, továbbá a munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3) A napközi-otthonos óvodai ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díját az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Általános iskolai ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(5) Vendégebéd intézményi térítési díját a 3. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az alkalmazotti ebéd intézményi térítési díját a 4. számú melléklet tartalmazza.

(7) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (1) bekezdés szerinti napi összeg és az igénybe vett étkezések számának, valamint az igénybe vett normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

(8) Az óvodában egész napos ellátást igénybe vevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.

(9) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybe vevők számára kötelező.

(10) Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.

(11) a) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és általános iskolai tanulók esetében be kell nyújtani.

b) Az étkezés igénybevételére az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek alkalmazottai, valamint a vendégétkezők az élelmezésvezetőnek szóban jelzik.

(12) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybe vevő

a) betegsége,

b) szabadsága,

c) a családtagjaival közös programban részvétele miatt.

(13) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 14 órájáig kell írásban vagy telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(14) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és általános iskolai tanulók étkezése az igénybe vevő, vagy törvényes képviselőjének az intézményvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.

(15) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.

3. § (1) A 2. §. szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt 151. § (5) bekezdésében megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív (kötelező) kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – az önkormányzat további kedvezményt nem állapít meg.

(2) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény fenntartója évente egy alkalommal, március 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, s a tárgyévre vonatkozóan új térítési díjtételeket terjeszt elő.

(3) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.

(4) Ha az (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezetője negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.

(5) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybe vevő:

a) tanulói jogviszonya, illetve óvodai ellátása az intézményben megszűnt, vagy

b) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.

(6) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet.

Jenei Erzsébet Dr. Bíró Róbert
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Nyírtass, 2017. március 13.
Dr. Bíró Róbert
jegyző