Nyírtass község képviselő testületének 16/2015 (XI.23..) önkormányzati rendelete

Nyírtass község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 23

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


16/2015. (XI. 23.)


önkormányzati rendelete


Nyírtass község helyi építési szabályzatáról

és szabályozási tervéről szóló 17/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításárólNyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, és 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott


-    állami főépítészi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal        Építésügyi,        Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi     Osztály,

-  környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi Főosztály, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,

-    Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság,

-    Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízvédelmi Hatóság,

-    Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

- népegészségügyi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal        Népegészségügyi Főosztály,

-    Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala,

-    Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala,

-  közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal        Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály,

-    Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,

- örökségvédelmi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal           Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal,

-    ingatlanügyi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztály,

-   erdészeti hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar-Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és        Erdőgazdálkodási Főosztály,

-    Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője,

-    Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság,

-    bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki        Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály

-   Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Iroda,

     valamint Nyírtass Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai alapján

-    Kisvárda Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi Hatóság


véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§


Nyírtass Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 17/2006. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A rendelet hatálya és alkalmazása


(1) A rendelet hatálya Nyírtass Község teljes igazgatási területére kiterjed.


(2) Az érvényességi területen belül építési tevékenységet folytatni, arra hatósági engedélyt adni, telket kialakítani, kötelezést előírni csak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban Étv.), és a törvény alapján meghatározott, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. sz. rendelet (a továbbiakban OTÉK) előírásai, valamint jelen Helyi Építési Szabályzat együttes figyelembevételével szabad.


(3) A rendeletet, a belterületre vonatkozó T-2, valamint a külterületre vonatkozó T-3 és T-3.b, valamint a T-3.b-I., T-3.b-II. rajzszámú Szabályozási terveket együtt kell alkalmazni. A szabályozási tervek a rendelet mellékletei.[1]    


2.§


Nyírtass Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 17/2006. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A különleges terület


(1)       A terv különleges temető területeit, a sajátos használatuk szerint temetőterületek, temetkezés céljára lehet felhasználni a terv szerinti térbeli rendben, az alábbiak szerint:


 • Sajátos használat, ill. rendeltetés                                   temető
 • alkalmazható beépítési mód                                            szabadonálló
 • alkalmazható építési övezet jele                         Ki-t
 • a telek legnagyobb beépítettsége (%)                            5
 • az épület legnagyobb építmény-magassága (m)                    4,0
 • A telek legkisebb aktív zöldfelülete %                           20
 • A telek minimális területe m²                                           kialakult


(2)       A terv különleges kegyeleti park, lezárt temető területeit, a sajátos használatuk szerint kegyeleti park, kegyeleti megemlékezés céljára lehet felhasználni a terv szerinti térbeli rendben, az alábbiak szerint:


 • Sajátos használat, ill. rendeltetés                                   temető
 • alkalmazható beépítési mód                                            szabadonálló
 • alkalmazható építési övezet jele                         Ki-kep
 • a telek legnagyobb beépítettsége (%)                            3
 • az épület legnagyobb építmény-magassága (m)                    4,0
 • A telek legkisebb aktív zöldfelülete %                           20

A telek minimális területe m²                                           kialakult


(3)       A terv különleges szabadidős-rekreációs területeit, a sajátos használatuk szerint sportolás, rekreációs, szabadidő eltöltését szolgáló, agrárturisztika – lovas turisztika –, és az ezekhez kapcsolódó vendéglátás, rendezvények szállás céljára lehet felhasználni a terv szerinti térbeli rendben, az alábbiak szerint:


 • Sajátos használat, ill. rendeltetés                                   szabadidős-rekreációs
 • alkalmazható beépítési mód                                            szabadonálló
 • alkalmazható építési övezet jele                         Kio-sp.rek.
 • a telek legnagyobb beépítettsége (%)                            20
 • az épület legnagyobb építmény-magassága (m)                    7,5 (-12,5*)
 • a technológiához kapcsolódó épületrészek,

építményrészek maximális magassága                         12,5 [2]

 • A telek legkisebb aktív zöldfelülete %                           40
 • A telek minimális területe m²                                           10.000


(4)       A terv különleges területei elsődlegesen a terület sajátos építési használatának, ill. rendeltetésének megfelelő épületek illetőleg építmények elhelyezésére szolgálnak. A melléképítmények közül közmű becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal), valamint a pihenés célját szolgálóan kerti építmény (hinta, csúzda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz, továbbá kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő helyezhetők el.


(5)       A területen új rendeltetési egységet jelentő helyiséget építeni, építményt elhelyezni csak a legalább részleges közművesítettség megléte esetén lehet, illetőleg ha legalább: a korszerű közmű-pótlóval biztosított energia ellátás, az illetékes szakhatóságok által elfogadott megoldással biztosított ivóvízellátás és szennyvíztisztítás valamint szennyvíz elhelyezés, továbbá a legalább nyílt árkos csapadékvíz elvezetés biztosított.


3.§


Nyírtass Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 17/2006. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A gazdasági területek


(1) A terv gazdasági területei a sajátos használat szerint kereskedelmi és szolgáltató (Gk) nem zavaró  egyéb ipari gazdasági (Ge), valamint mezőgazdasági üzemi (Gm) felhasználású területek.


(2) A Gk jelű kereskedelmi és szolgáltató területen nem helyezhetők el az egyházi, egészségügyi és szociális épületek.


(3) A Ge jelű ipari területen nem helyezhetők el jelentős mértékű zavaró hatású épületek. Jelentős mértékű, zavaró hatású létesítmények a különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanás, fertőzőveszélyes), bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények. Az övezetben a településgazdálkodási, és az egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épületek nem engedélyezhetők.


(4) Gk és Ge övezetben új rendeltetési egységet jelentő helyiséget építeni csak a teljes közművesítettség megvalósulása esetén lehet. Gm övezetben a részleges közművesítettséget kell biztosítani.


(5) A területen az alábbi táblázat szerinti építési övezeteket kell alkalmazni:
sajátos

építési használat

alkalmazható

az építési telek

Legkisebb alakítható

legnagyobb

beépítési  mód

építési övezet jele

széles-sége

(m)

mélysége (m)

területe (m²)

zöldfelülete

(%)

beépí-tettsége

(%)

építmény-

magassága (m)

Kereskedelmi  szolgáltató

SZ

Gk

30

50

1500

30

40

4,5-7,5 (-9,5**)

Nem zavaró ipari

Ge

40

50

2000

30

40

4,5-9,5*

Mezőgazdasági üzemi

Gm

K

K

K

20

30

4,5-8,0*


SZ = szabadon álló

*    – a technológiához kapcsolódó épületrészek, építményrészek maximális magassága (siló, kémény stb.)

** Amennyiben a telekméret az 10.000 m2 térmértéket meghaladja, a legnagyobb építménymagasság értéke 9,5 m lehet.

K   – kialakult

(6) A nem zavaró gazdasági terület építési telkeit saját telkén belül legalább 5 méter szélességű és legalább háromszintes zöldfelülettel kell ellátni a telekhatárok mentén, melyet az építési engedélyben elő kell írni és a tulajdonos kötelezettségével a használatba vételig meg kell valósítani.4.§

Záró rendelkezés


(1) A rendelet 2015. december 23. lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés napjától iktatott új ügyekben kell alkalmazni.

                          Jenei Erzsébet                                                              Dr. Bíró Róbert

                           polgármester                                                                      jegyző
Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a 16/2015.(XI. 23.) önkormányzati rendeletet – mely Nyírtass Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló többször módosított 17/2006.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szól – 2015. november 23. napján kihirdetem.
Nyírtass, 2015. november 23.                                       

             Dr. Bíró Róbert

                                                                                                     jegyző[1]

Módosítva az Önkormányzat döntése alapján

[2]

Módosítva az Önkormányzat döntése alapján