Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

Nyírtass község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 23- 2015. 12. 23

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

Nyírtass község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.12.23.

Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, és 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott

- állami főépítészi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály,
- környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi Főosztály, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízvédelmi Hatóság,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
- népegészségügyi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,
- Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala,
- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala,
- közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály,
- Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,
- örökségvédelmi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal,
- ingatlanügyi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztály,
- erdészeti hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar-Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály,
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság,
- bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Iroda,
valamint Nyírtass Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai alapján
- Kisvárda Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi Hatóság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Nyírtass Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 17/2006. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet hatálya és alkalmazása

(1) A rendelet hatálya Nyírtass Község teljes igazgatási területére kiterjed.
(2) Az érvényességi területen belül építési tevékenységet folytatni, arra hatósági engedélyt adni, telket kialakítani, kötelezést előírni csak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban Étv.), és a törvény alapján meghatározott, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. sz. rendelet (a továbbiakban OTÉK) előírásai, valamint jelen Helyi Építési Szabályzat együttes figyelembevételével szabad.
(3) A rendeletet, a belterületre vonatkozó T-2, valamint a külterületre vonatkozó T-3 és T-3.b, valamint a T-3.b-I., T-3.b-II. rajzszámú Szabályozási terveket együtt kell alkalmazni. A szabályozási tervek a rendelet mellékletei.[1]

2. § Nyírtass Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 17/2006. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A különleges terület

(1) A terv különleges temető területeit, a sajátos használatuk szerint temetőterületek, temetkezés céljára lehet felhasználni a terv szerinti térbeli rendben, az alábbiak szerint:
Sajátos használat, ill. rendeltetés temető
alkalmazható beépítési mód szabadonálló
alkalmazható építési övezet jele Ki-t
a telek legnagyobb beépítettsége (%) 5
az épület legnagyobb építmény-magassága (m) 4,0
A telek legkisebb aktív zöldfelülete % 20
A telek minimális területe m² kialakult
(2) A terv különleges kegyeleti park, lezárt temető területeit, a sajátos használatuk szerint kegyeleti park, kegyeleti megemlékezés céljára lehet felhasználni a terv szerinti térbeli rendben, az alábbiak szerint:
Sajátos használat, ill. rendeltetés temető
alkalmazható beépítési mód szabadonálló
alkalmazható építési övezet jele Ki-kep
a telek legnagyobb beépítettsége (%) 3
az épület legnagyobb építmény-magassága (m) 4,0
A telek legkisebb aktív zöldfelülete % 20
A telek minimális területe m² kialakult
(3) A terv különleges szabadidős-rekreációs területeit, a sajátos használatuk szerint sportolás, rekreációs, szabadidő eltöltését szolgáló, agrárturisztika – lovas turisztika –, és az ezekhez kapcsolódó vendéglátás, rendezvények szállás céljára lehet felhasználni a terv szerinti térbeli rendben, az alábbiak szerint:
Sajátos használat, ill. rendeltetés szabadidős-rekreációs
alkalmazható beépítési mód szabadonálló
alkalmazható építési övezet jele Kio-sp.rek.
a telek legnagyobb beépítettsége (%) 20
az épület legnagyobb építmény-magassága (m) 7,5 (-12,5*)
a technológiához kapcsolódó épületrészek,
építményrészek maximális magassága 12,5 [2]
A telek legkisebb aktív zöldfelülete % 40
A telek minimális területe m² 10.000
(4) A terv különleges területei elsődlegesen a terület sajátos építési használatának, ill. rendeltetésének megfelelő épületek illetőleg építmények elhelyezésére szolgálnak. A melléképítmények közül közmű becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal), valamint a pihenés célját szolgálóan kerti építmény (hinta, csúzda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz, továbbá kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő helyezhetők el.
(5) A területen új rendeltetési egységet jelentő helyiséget építeni, építményt elhelyezni csak a legalább részleges közművesítettség megléte esetén lehet, illetőleg ha legalább: a korszerű közmű-pótlóval biztosított energia ellátás, az illetékes szakhatóságok által elfogadott megoldással biztosított ivóvízellátás és szennyvíztisztítás valamint szennyvíz elhelyezés, továbbá a legalább nyílt árkos csapadékvíz elvezetés biztosított.

3. § Nyírtass Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 17/2006. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A gazdasági területek

(1) A terv gazdasági területei a sajátos használat szerint kereskedelmi és szolgáltató (Gk) nem zavaró egyéb ipari gazdasági (Ge), valamint mezőgazdasági üzemi (Gm) felhasználású területek.
(2) A Gk jelű kereskedelmi és szolgáltató területen nem helyezhetők el az egyházi, egészségügyi és szociális épületek.
(3) A Ge jelű ipari területen nem helyezhetők el jelentős mértékű zavaró hatású épületek. Jelentős mértékű, zavaró hatású létesítmények a különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanás, fertőzőveszélyes), bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények. Az övezetben a településgazdálkodási, és az egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épületek nem engedélyezhetők.
(4) Gk és Ge övezetben új rendeltetési egységet jelentő helyiséget építeni csak a teljes közművesítettség megvalósulása esetén lehet. Gm övezetben a részleges közművesítettséget kell biztosítani.
(5) A területen az alábbi táblázat szerinti építési övezeteket kell alkalmazni:


sajátos
építési használat

alkalmazható

az építési telek

Legkisebb alakítható

legnagyobb

beépítési mód

építési övezet jele

széles-sége
(m)

mélysége (m)

területe (m²)

zöldfelülete
(%)

beépí-tettsége
(%)

építmény-
magassága (m)

Kereskedelmi szolgáltató

SZ

Gk

30

50

1500

30

40

4,5-7,5 (-9,5**)

Nem zavaró ipari

Ge

40

50

2000

30

40

4,5-9,5*

Mezőgazdasági üzemi

Gm

K

K

K

20

30

4,5-8,0*

SZ = szabadon álló
* – a technológiához kapcsolódó épületrészek, építményrészek maximális magassága (siló, kémény stb.)
** Amennyiben a telekméret az 10.000 m2 térmértéket meghaladja, a legnagyobb építménymagasság értéke 9,5 m lehet.
K – kialakult
(6) A nem zavaró gazdasági terület építési telkeit saját telkén belül legalább 5 méter szélességű és legalább háromszintes zöldfelülettel kell ellátni a telekhatárok mentén, melyet az építési engedélyben elő kell írni és a tulajdonos kötelezettségével a használatba vételig meg kell valósítani.

4. §

Záró rendelkezés

(1) A rendelet 2015. december 23. lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés napjától iktatott új ügyekben kell alkalmazni.
Jenei Erzsébet Dr. Bíró Róbert
polgármester jegyző
Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a 16/2015.(XI. 23.) önkormányzati rendeletet – mely Nyírtass Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló többször módosított 17/2006.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szól – 2015. november 23. napján kihirdetem.
Nyírtass, 2015. november 23.
Dr. Bíró Róbert
jegyző