Nyírtass község képviselő testületének 16/2017 (X.11.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 01. 25

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


16/2017. (X. 11.)


önkormányzati rendelete


az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairólNyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi I. törvény 96. §. a)-b) pontjaiban kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:1. §


(1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napok kivételével munkanapokon, valamint szombaton lehet.


(2) Az anyakönyvi eseményt lebonyolítani Nyírtass Község Önkormányzata 4522 Nyírtass, Tass vezér út 1. és a 4522 Nyírtass, Dózsa út 35. szám alatti házasságkötő-termében (a továbbiakban: hivatali helyiség), a Nyírtassi Polgármesteri Hivatal Jegyzője által meghatározott munkarend szerint (a továbbiakban: hivatali munkaidő) kell lebonyolítani.


(3) Az anyakönyvi eseményt a hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül csak kérelem alapján lehet lebonyolítani. A rendelet 1. melléklete szerinti kérelmet az anyakönyvi eseményt megelőző 10 napig lehet benyújtani, melyet a jegyző bírál el. Az engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


2. §


(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének jogszabályban előírt feltételei biztosítottak, és a felek a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat megfizették.


(2) Az engedélyező a helyszínen köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín megfelel a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása feltételeinek, valamint a rendelet előírásainak.


(3) A hivatali helyiségen kívül engedélyezett helyszínen biztosítani kell a megfelelő méretű és minőségű fedett helyszínt, mely biztosítja az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelését.


(4) Amennyiben az időjárási viszonyok (rossz idő) miatt az anyakönyvi esemény a külső helyszínen nem tartható meg, úgy az anyakönyvi eseményt a hivatali helyiségben kell megtartani.3. §


(1) Hivatali munkaidőben a Házasságkötő-teremben a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése díjmentes.


(2) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén, továbbá a hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben tartott házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az önkormányzat részére járó díjat és az anyakönyvvezetőt megillető díjat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(3) A (2) bekezdésben foglalt díjakat a házasságkötést és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző 5 napon belül, a Polgármesteri Hivatal által kiállított számla alapján kell megfizetni. A díj megfizetését az erről szóló bizonylat bemutatásával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni.


(4) Amennyiben a házasságkötést és a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó felek a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat meghiúsulását a tervezett időpontot megelőző 5. napig bejelentik az anyakönyvvezetőnek, úgy a már megfizetett díjat részükre vissza kell fizetni. Amennyiben a meghiúsulás elháríthatatlan, váratlan esemény (pl.: baleset, súlyos betegség) miatt következik be, úgy a bejelentésre nyitva álló határidőtől függetlenül vissza kell fizetni részükre a már megfizetett díjat.


(5) A 2. § (4) bekezdésben meghatározott esetben a már megfizetett díjból a rendelet 2. melléklet 1. és 3. pontjában meghatározott díjkülönbözetet a házasságkötést és a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó felek részére vissza kell fizetni.


4. §


A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjazás illeti meg.


5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit a hatálybelépését követően bejelentett házassági szándék és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.


(2) Hatályát veszti a 7/2014. (VII. 08.) önkormányzati rendelet.


             

              Jenei Erzsébet                                                                        Dr. Bíró Róbert

               polgármester                                                                                jegyzőA rendelet kihirdetve: Nyírtass, 2017. október 11.                                                                                                             Dr. Bíró Róbert

                                                                                                                     jegyző