Nyírtass község képviselő testületének 4/2018 (IV. 3.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2018. 04. 03

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


4/2018. (IV. 3.)


ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t ea szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakrólNyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Nyírtass Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások


1.§


Az Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmény (Nyírtassi Egyesített Szociális Intézmény 4522 Nyírtass, Dózsa út 35. továbbiakban: Nyeszi) által biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat:


a) az étkeztetés,

b) a házi segítségnyújtás,

c) a családsegítés,

d) a nappali ellátás.


  1. A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak


2.§


(1) Az Időskorúak nappali ellátása intézményi térítési díja bruttó: 379.- Ft/nap.


(2)   Az Időskorúak nappali ellátása szolgáltatás keretén belül az ellátottak gyógyászati kezelések igénybevételéhez történő eljutásra személyszállítási költséget állapít meg, melynek összege bruttó 50.- Ft/km


3.§


(1) A demens nappali ellátás intézményi térítési díja bruttó: 927.- Ft/nap


(2) A demens nappali ellátás szolgáltatás keretén belül az ellátottak gyógyászati kezelések igénybevételéhez történő eljutásra személyszállítási költséget állapít meg, melynek összege bruttó 50.- Ft/km.


4.§


(1) Étkeztetés intézményi térítési díja bruttó: 370.- Ft/fő/adag


(2) Szociális étkeztetés személyi térítési díja az intézményvezető döntése alapján a következők szerint csökkenthető:


a) nyugdíjmunimum 150%-a alatti jövedelemmel rendelkezők esetében az (1) bekezdésben foglaltakhoz képest 32,5 %-al.

b) nyugdíjmunimum 150-300%-a alatti jövedelemmel rendelkezők esetében az (1) bekezdésben foglaltakhoz képest 19 %-al.

c) nyugdíjminimum 300%-a feletti jövedelemmel rendelkezők esetében a személyi térítési díj nem csökkenthető.


(3) A kiszállítás díja 80 Ft/nap/háztartás.


(4) Szociális étkeztetés személyi térítési díja az intézményvezető döntése alapján a következők szerint csökkenthető, amennyiben a szolgáltatást kiszállítással veszik igénybe:


a) nyugdíjmunimum 150%-a alatti jövedelemmel rendelkezők esetében 27 %-al.

b) nyugdíjmunimum 150-300%-a alatti jövedelemmel rendelkezők esetében 16 %-al.

c) nyugdíjminimum 300%-a feletti jövedelemmel rendelkezők esetében nem csökkenthető.


5.§


 A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjait:


a) személyi gondozás esetén: 146.- Ft/óra

b) szociális segítés esetén: 146.- Ft/óra

c) szociális segítés+személyi gondozás esetén: 146.- Ft/óra


összegben határozza meg.


6.§


A fogyatékosok nappali ellátása intézményi térítési díja: 1117.- forint/nap  1. Záró rendelkezések


7.§


(1) Ez a rendelet 2018. április 4. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet.

                                     Jenei Erzsébet                                                                      Dr. Bíró Róbert

                                      polgármester                                                                               jegyzőZáradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem:


Nyrtass, 2018. április 3.                                                                                                Dr. Bíró Róbert

                                                                                                                                               jegyző