Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 28

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


3/2015.(II.28.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE


AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.  alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény figyelembevételével a következő rendeletet alkotja Gyöngyöshalász Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei 2015. évi költségvetéséről: 1. §.


(1)       A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének


a) bevételi főösszegét                  273 636 eFt-ban

b) kiadási főösszegét                   273 636 eFt-ban


állapítja meg.
 1. §.


 1. A 2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.


 1. A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásként az alábbiak szerint határozza meg:


a) Központi költségvetési támogatás:                                                131 490   e Ft

b) Önkormányzat közhatalmi bevétele:                                               30 000   e Ft

c) Átvett pénzeszköz:

    működésre                                                                                       48 754   e Ft

    felhalmozásra                                                                                  43 195   eFt

d) Önkormányzat és intézményei működési bevétele:                        14 750   e Ft

e) Tőkejellegű bevételek:                                                                                e Ft

f) Működési hitel:                                                                                              e Ft

g) Felhalmozási hitel:                                                                                    -    eFt

h) Előző évi pénzmaradvány:                                                                5 447   e Ft

 1. A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:


a) Önkormányzat és intézményei működési kiadása:                                211 418   e Ft

b) Önkormányzati intézmények felújításai:                                                           -   e Ft

c) Önkormányzat felhalmozási kiadásai:                                                      43471   e Ft

d) Átadott pénzeszközök:                                                                           12 535   e Ft

e) Támogatások :                                                                                           4 300   e Ft

f)Államháztartási céltartalék:                                                                                -   e Ft

g)Felhalmozási tartalék, általános tartalék:                                                     1 912  e Ft

h) Egyéb személyi kötelezettség:                                                                          -   e Ft

i) Támogatás értékű működési kiadás                                                                        e Ft


 1. Az állami hozzájárulások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.


 1. Az intézményi működési bevételek és a működésre átvett pénzeszközök részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.


 1. Az intézményi működési kiadások költséghelyenkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.


 1. A működésre átadott pénzeszközök (speciális támogatások) előirányzatait az 5. sz. melléklet tartalmazza.


 1. A Községi Önkormányzat intézményeinek és a közhasznú foglalkoztatottak engedélyezett létszám keretét a 6. sz. melléklet tartalmazza.


 1. A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait (gördülő tervezés) a 7. sz. melléklet tartalmazza.


 1. Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. sz. melléklet tartalmazza.


 1. A 2015. évi ún. közvetett támogatások részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.


 1. Szociális kiadásokat a 10. sz. melléklet tartalmazza.


 1. A Címrendet a 11. sz. melléklet tartalmazza:

       a.)   Polgármesteri Hivatal
       b)   Általános Művelődési Központ

       c)    Önkormányzat

 1. A 2015. évi összevont mérleget a 12. sz. melléklet tartalmazza.


 1. A 2015.01.01.-2015.02.18. időszak költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a 13. sz. melléklet tartalmazza.


3. §.


 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Község Polgármesterét, valamint az intézmények vezetőit a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


4. §.


 1. A Községi Önkormányzat a költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.


 1. Az Önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat tekintetében negyedévente – legkorábban félévkor – módosítani kell a rendeletet.


 1. §.


 1. „Az intézmények, költséghelyek fontosabb kiadás nemei (bér, járulék, dologi) ha az félévkor 10 %-kal meghaladják az eredeti előirányzatot, akkor az év hátralévő részére az intézmény költségmegtakarítási intézkedési tervet készít.”


 1. Az intézmények, költséghelyek fontosabb kiadás nemei ha a három negyedévkor 10 %-kal meghaladják az eredeti előirányzatot, akkor az év hátralévő részében a halasztható, átütemezhető kiadások további teljesítése zárolásra kerül.


 1. §.


 1. A következő év felhalmozási kiadásai a helyi adóbevétel 20 %-ával, ún. áthúzódó kötelezettségvállalással terhelhető meg..


 1. §.


 1. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján kell eljárni.


 1. Az olyan beruházások, felújítások, beszerzések elvégzésére, amelynek a becsült értéke meghaladja a nettó 1 500 000 Ft-ot, de nem éri el a nettó 3 000 000 Ft-ot a Polgármester legalább 3 ajánlat bekérése és a Pénzügyi Bizottság véleményezése után dönt.


 1. A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.


 1. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 3 000 000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések elvégzésére a képviselő testület legalább 3 ajánlat bekérése és a Pénzügyi Bizottság véleményezése után dönt.


 1. §.


 1. A polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:
 1. dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről,
 2. átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között az előirányzat 10 %-áig, maximum 1.500 000.- Ft-ig. 1. A Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben
 1. engedélyezi a jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítását az előirányzat 15 %-áig, maximum 2 000 000.- Ft-ig.


 1. §.

Vegyes rendelkezések


 1. A 2014. évi C. költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap 2015. évben 38.650 Ft, a köztisztviselők 2015. évi cafetéria kerete bruttó 193.250 e Ft, az egyéb juttatásokat a közszolgálati szabályzat rögzíti.


 1. A közalkalmazotti pótlékalap 20.000 Ft, a törvényileg rendszeres garantált illetményen felüli bérkiadások (túlóra, helyettesítés, minőségi bérpótlék) kifizetését ún. igazoló jelentés benyújtása után a polgármester engedélyezi.


 1. Az étkezési támogatás havi mértéke a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó főállású munkavállalók esetében:
 • természetbeni meleg étkezés az önkormányzat konyháján (SZJA törvény szerint) 1. §.

Záró rendelkezések


 1. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.
 2. A költségvetés elfogadásáig teljesített bevételek és kiadások e költségvetés keretszámaiba illesztendők. A 2015. január 01. és e költségvetés közötti időtartam gazdálkodásáról a polgármester beszámolt, azt a képviselő-testület jóváhagyta.
 3. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Gyöngyöshalász, 2015. február 20.                               Pásztor János                                                Dr. Simon Petra

                                polgármester                                                         jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. február 28. napján                           Dr. Simon Petra

                                   jegyző

Mellékletek