Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 20

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„1. § A képviselő-testület Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 663.480 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Ör. 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) Az Önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai:ezer Ft

Költségvetési bevételek

488 603  

Ebből:

I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

153 137


II. Önkormányzat sajátos működési bevételei

272 544  

III. Önkormányzat Intézményi működési bevételei

3 141  

IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

59 781  

V. Egyéb működési célú támogatás

0  

VI. ÁHT belüli megelőlegezés

0  

Finanszírozási bevételek

174 877  

Bevételek mindösszesen:

663 480  


Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről:

 • Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: önkormányzati hivatal működésének támogatása, település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás (zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás fenntartás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, egyéb önkormányzati feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok)
 • Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (elismert létszám alapján óvodapedagógus 6,6 fő, nevelő munkát közvetlenül segítők 4,0 fő)
 • Óvodaműködtetési támogatás
 • A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása
 • Szociális étkeztetés támogatása
 • Gyermekétkeztetés támogatása
 • Kulturális feladatok támogatása
 • OEP finanszírozás
 • Közfoglalkoztatottak bértámogatása


Önkormányzat sajátos működési bevételei:

 • Magánszemélyek kommunális adója
 • Iparűzési adó
 • Telekadó
 • Átengedett központi adók (gépjárműadó 40%-a)


Önkormányzat Intézményi működési bevételei:

 • Térítési díj bevételek (gyermek-, vendég-, szociális étkeztetés)
 • Egyéb szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díjak)
 • Egyéb bevételek (temetési szolgáltatás – sírhely megváltás)


Finanszírozási bevételek:

 • Előző évi maradvány


A bevételek részletezését a rendelet I/1., II/1, III/1.  melléklete tartalmazza.”

3. § Az Ör. 2. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (2) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

    ezer Ft

Működési kiadások

223 930

Ebből:

- személyi juttatások

103 384  - munkaadókat terhelő járulékok

27 762  - dologi jellegű kiadások

71 640  -egyéb működési kiadások

6 557  - ellátottak pénzbeli juttatásai

14 587  


Felhalmozási kiadások

95 581

Ebből:

- Útfelújítás

79 474  - Ingatlan vásárlása

4 756  - Egyéb beruházás (iskola vizesblokk, játszótér, egyéb TE)

11 351  


Elvonások és befizetések

2 776  

Tartalékok

341 193  

Kiadások mindösszesen:

663 480


Működési kiadások:

 • Személyi juttatások
 • Dologi jellegű kiadások

Üzemeltetési, fenntartási, karbantartási kiadások

 • Egyéb működési kiadások
 • Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

Elvonások, befizetések


A bevételek részletezését a rendelet I/2., I/3., I/4., II/2, III/2. melléklete tartalmazza.”

4. § Az Ör. 2. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (3) Éves létszám-előirányzat:

            • Községi Önkormányzat                                 5 fő

            • Polgármesteri Hivatal                                 12 fő

            • Általános Művelődési Központ                   18 fő


            • Közfoglalkoztatás tervezett  átlagos létszáma 6 fő/hó


A létszám-előirányzat részletezését a II/5. számú melléklet tartalmazza.”

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


            Pásztor János                                                        Dr. Szabó Enikő

             polgármester                                                                jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve 2018. január 19. napján.

Dr. Szabó Enikő

jegyző