Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (XI.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 08- 2019. 11. 08

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A  Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2.§ (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


2. § (1) A képviselő-testület a Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat, a Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatal, a Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2019. évi együttes költségvetésének  

              Bevételi főösszegét: 1 025 026 ezer forintban

              Kiadási főösszegét:  1 025 026 ezer forintban

állapítja meg (1. melléklet).


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 999 902 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  999 902 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: .0 forint (hiány/többlet).

2.§

A R. 3.§ (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:            109 143 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      50 803 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 304 755 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    7 126 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              500 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                             0  forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0  forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                      472 327 ezer forint,

i) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:                             367 575 ezer forint,

j) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       100 000 ezer forint,

k) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         60 000 ezer forint,

Összes bevétel:                                                                                       999 902 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 839 902 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 160 000 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 849 099 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 150 803 ezer forint.

3.§

A R. 4.§ (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     23 199 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:5 627 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         117 760 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     19 909 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  31 080 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               248 084 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 364 578 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0  forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       810 237 ezer forint,

j) Finanszírozási kiadások:                                                                    189 665 ezer forint,

Összes kiadás:                                                                                        999 902 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:999 902 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ezer forint,

c) tartalék: 0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 387 240 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 612 662 ezer forint

c) intézmény finanszírozás előirányzat: 129 665 ezer forint

d) Rövid lejáratú hitel törlesztésének előirányzata: 60 000 ezer forint.

4.§

A R. 5.§ az alábbiak szerint módosul:


5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:


a) beruházási kiadások: 248 084 ezer forint.


b) felújítási kiadások: 364 578 ezer forint.


Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 13. számú melléklet részletesen tartalmazza.

5.§

A R. 7.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül tartalék nem keletkezik.

a) az általános tartalék 0 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

6.§

A R. 11.§ (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 61.824 ezer forintban állapítja meg (3. melléklet).


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 62 768 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 62 768 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint hiány.

7.§

A R. 12.§ (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:            1 760 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    3 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                             0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 forint,

h) B8. Központi irányítószervi támogatás és maradvány igénybevétele: 61 005 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                         62 768 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 62 768 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államgazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 62 768 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

8.§

A R. 13.§ (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     47 131 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:11 461 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         4 176 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               0 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       62 768 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 62 768 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 62 768 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

9.§

A R. 16.§ (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 92 022 ezer forintban állapítja meg (4. melléklet).


(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 92 022 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 92 022 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint hiány.

10.§

A R. 17.§ (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


17. § (1) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:            0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      0  forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    9 596 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                             0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 forint,

h) B8. Központi irányítószervi támogatás:                                            82 426 ezer forint

 Költségvetési bevételek összesen:                                                         92 022 ezer forint.


(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 92 022 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


(3) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési bevételei előirányzatból:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 92 022 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

11.§

A R. 18.§ (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


18. § (1) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     49 503 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:12 643 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         29 730 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               146 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       92 022 ezer forint.


(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 92 022 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.


(3) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési kiadásai előirányzatból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 92 022 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

12.§

A R. 21.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:21. § (2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 100 000 000 forint.

13.§

A R. 23.§ az alábbiak szerint módosul:23. § A polgármester 5.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

14.§

(1) A R. 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.


(2) A R. 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.


(3) A R. 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.


(4) A R. 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.


(5) A R. 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.


(6) A R. 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.


(7) A R. 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.


(8) A R. 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.


(9) A R. 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.


(10) A R. 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.


(11) A R. 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.


(12) A R. 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.


(13) A R. 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.

15. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2019. november 07.


P.H.


                Pásztor János                                                                       dr. Szabó Enikő      

                polgármester                                                                               jegyzőZáradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2019. november 07.

P.H.


                                                                                                             dr. Szabó Enikő

                                                                                                                    jegyző