Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2020. 09. 19

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

2020.09.19.

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Mötv. 8. § (2) bekezdésben foglalt feladat-körében a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Gyöngyöshalász község közigazgatási területén a jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást (továbbiakban: cselekmény) cselekvéssel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával megvalósító 14. életévüket betöltött természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban: elkövető) terjed ki.

2. Eljárási szabályok

2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárás bejelentés, vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indulhat.

(2) E rendelet alkalmazása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezései irányadók.

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására és a cselekmény elbírálására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a jegyző jogosult.

4. § (1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben

1. természetes személy elkövető esetén 5.000 forinttól 200.000 forintig,

2. jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövető esetén 5.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírság (továbbiakban: bírság) szabható ki.

(2) A bírság kiszabására a Polgármesteri Hivatal jegyzője jogosult, valamint a (4) bekezdésben foglaltak alapján a közterület-felügyelő helyszíni bírság kiszabására jogosult. A közösségi együttélési szabályok megsértésére irányuló magatartásokról, és azok elkövetőiről az Önkormányzat nyilvántartást vezet (továbbiakban: nyilvántartás).

(3) A bírság mértékének megállapítása során figyelembe kell venni:

1. a közösségi együttélési szabályok megsértésének súlyát,

2. a nyilvántartás adatai alapján a cselekmény ismétlődését és gyakoriságát, ebből fakadóan érvényesíteni kell a fokozatosság elvét,

3. az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyát.

(4) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával az elkövető a jogsértést teljes mértékben elismeri, és – a cselekmény (3) bekezdésben foglalt szempontok alapján történő értékelése alapján – súlyosabb jogkövetkezmény alkalmazása nem indokolt, vele szemben a Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője helyszíni bírságot alkalmazhat. A helyszíni bírság mértéke – a (3) bekezdésben foglalt szempontok figyelembevétele mellett – 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedhet. A közterület-felügyelő eljárása során a közigazgatási szabályszegések szankcióira vonatkozó törvény helyszíni bírságra vonatkozó rendelkezései alapján jár el.

(5) A helyszíni bírságot 8 napon belül kell megfizetnie az átadott készpénz átutalási megbízáson. Ennek elmaradása esetén az Ákr. szerinti végrehajtási eljárásnak van helye. Ha az ügyfél a jogsértést nem ismeri el, a közterület-felügyelő bejelentést tesz a közigazgatási eljárás lefolytatása érdekében. A kiszabott közigazgatási bírságot az elsőfokú határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell az elkövetőnek megfizetnie az Önkormányzat költségvetési számlájára.

(6) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyú, a cselekmény elkövetője az elkövetést megelőző egy évben a településen nem valósított meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást, a személyi körülményei és a cselekmény elkövetésének körülményei alapján kellő visszatartó hatás várható, bírság helyett figyelmeztetés is alkalmazható.

(7) Ha a közigazgatási bírság fizetésére kötelezett a fizetési határidő leteltét megelőzően bizonyítja, hogy az összeg meg nem fizetése neki nem róható fel, és hogy rajta kívülálló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene, kérelmére a jegyző legfeljebb 6 havi részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

3. A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályok megsértése

5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

1. aki a közterületen lévő, vagy oda időszakosan, hulladékszállítás céljából kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben – kutat, abból hulladékot válogat ki,

2. aki a közterületi kézi hulladékgyűjtő edényekbe a szokásos mértékűnél nagyobb mennyiségű hulladékot helyez el,

3. az ingatlan tulajdonosa, használója, aki nem gondoskodik az ingatlanán elhelyezkedő zöld növényzet a közterület történő, gyalogosforgalmat zavaró vagy balesetveszélyes túlnövésének megakadályozásáról, a túlnőtt növényzet eltávolításáról,

4. aki a közkifolyókból termőföldet locsol, gépjárművet mos, vagy a közkifolyó rendeltetésétől eltérő célra vizet használ,

4. közterületek rendeltetésétől eltérő használatával kapcsolatos szabályok megsértése

6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

1. aki az autóbuszok, teherszállító gépjárművek, mezőgazdasági traktorok és munkagépek, valamint azok tartozékainak ideiglenes tárolására nem az önkormányzati rendeletben kijelölt közterületet használja,

1. aki közterületen az erre irányuló közterület-használati engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon szervez és tart közterület-használati engedély birtokában szervezhető rendezvényt,

1. az a rendező, aki a rendezvény ideje alatt és azt követően nem gondoskodik a közterület tisztántartásáról, az egy óránál tovább tartó rendezvények esetén illemhely biztosításáról,

1. aki közterületen az erre irányuló közterület-használati, tulajdonosi engedély nélkül, vagy nem az engedélyben foglaltak szerint ideiglenes bútorzatot, vagy más műszaki alkotást helyez el, létesít, tart fenn,

1. aki zöldterületek rendeltetéstől eltérő, engedélyezett használata esetén a növényzet védelméről és helyreállításáról nem gondoskodik,

1. aki zöldterületen erre irányuló engedély nélkül gépjármű parkolót létesít,

1. aki az Önkormányzat által, vagy önkormányzati együttműködéssel létesített közterületi emléktáblát, emlékművet eltakar.

5. A hirdetmények és szórólapok elhelyezésével kapcsolatos szabályok megszegése

7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

1. aki engedély nélkül vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére szórólapon, hirdetményen jogosulatlanul feltünteti Gyöngyöshalász község címerét,

1. a hirdetmény közzé tevője, és az, akinek az érdekében a kihelyezés történt, ha az idejét múlt hirdetményt 15 napon belül nem távolítja el.

6. A közöség jelképeiről és használatának rendjéről szóló szabályok megsértése

8. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el: aki a közösség jelképeit jogosulatlanul vagy engedélytől eltérő módon használja fel, vagy sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza.

7. „Gyöngyöshalász” név felvételéről és azok használatáról szóló szabályok megsértése

9. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el: aki a község nevét jogosulatlanul vagy engedélytől eltérő módon használja fel, vagy sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon használja fel.

8. Az állattartás körében érvényesítendő szabályok megsértése

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

1. aki közterületen, közforgalom számára megnyitott helyen gazdátlan, kóbor állatot etet, itat, tart,

1. aki étel vagy búvóhely kihelyezésével gazdátlan, kóbor állatot közterületre szoktat,

1. aki közkifolyónál, illetve a szökőkutakban kedvtelésből tartott állatot fürdet.

11. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a haszonállattartó:

1. aki haszonállatot közkifolyónál itat, mosdat,

1. aki közterületen haszonállatot tart, legeltet, vagy a zárt ingatlanról felügyelet nélkül kienged.

III. Fejezet

9.Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményiről szóló 10/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelet.