Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 14 - 2019. 12. 15

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§ A Rendelet 6.§-a az alábbiak szerint módosul:


„VÁROSI TÖMBPARKOLÓK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI


6.§ (1) P1 Centrumparkoló:

 1. Az első órai díjmentességet a jegykiadó automatánál kért parkolójegy váltásával lehet igénybe venni.
 2. A díjmentes első óra eltelte után a 2. sz. mellékletben meghatározott díjat minden megkezdett negyedórára előre kell megfizetni.
 3. A parkolót kizárólag az 5,5 méter hosszúságot meg nem haladó gépjárművek vehetik igénybe.
 4. A parkoló területén a várakozás csak a táblával és/vagy felfestéssel kijelölt helyeken lehetséges.
 5. Amennyiben egy jármű két vagy több parkolóhelyet is elfoglal, akkor – a helyfoglalás mértékének megfelelően – jelen rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott pótdíjat kell fizetni.
 6. A parkoló teljes területén a KRESZ szabályai érvényesek. Gépjárművek a parkoló teljes területén maximum 15 km/h sebességgel közlekedhetnek. Az összekötő- és gyalogos utakat, a be- és kijáratokat, a menekülési útvonalakat, a tűzoltóság, illetve a technikai személyzet számára fenntartott, vagy bármely más okból forgalom elől elzárt területeket TILOS leállított járművekkel eltorlaszolni, még akkor is, ha érvényes parkolójeggyel rendelkezik.
 7. A parkolóban nem vehető igénybe a város területén található közterületi parkolókra váltott bérlet, valamint az azokra megállapított díjfizetési mentesség és kedvezmény.
 8. A parkoló nem vehető igénybe a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, illetve a közlekedésben részt nem vevő reklámozási céllal elhelyezett járművek várakoztatására.
 9. A parkoló az (c) pontban meghatározott hosszúságot meghaladó gépjárművek esetében még díjfizetés ellenében sem vehető igénybe.
 10. A parkoló nem őrzött, de térfigyelő rendszerrel felügyelt.
 11. Az (f), valamint (h) pontban meghatározott szabályszegővel szemben a parkoló üzemeltetője jogosult eljárni, a gépjárművet elszállítani, melynek költségei a gépjárműtulajdonost vagy az üzembentartót terhelik.

(2) P2 Kastély és P3 Vásár téri parkoló

 1. A parkolóhelyeken - mentességet nem élvező járművel - a KRESZ és jelen rendelet szabályai megtartásával, díjfizetés ellenében szabad várakozni.
 2. A várakozás legfontosabb szabályairól és a díjfizetés módjáról a várakozó helyre vonatkozó KRESZ tábla alatt lévő kiegészítő tábla ad tájékoztatást.”


2.§ A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„8.§ (3) Hivatalos ünnepnapokon, Keszthely város napján és Advent első vasárnapját megelőző szombat és a következő év január hónap első vasárnapja között a díjbeszedés szünetel.”3.§ A Rendelet 10.§-a az alábbiak szerint módosul:


„A DÍJFIZETÉS MÓDJA


10.§ (1) A várakozási díjat minden megkezdett negyedórára előre kell megfizetni a szándékolt várakozási időnek megfelelő parkolójegy, bérlet megvásárlásával vagy telefonos parkolás elindításával. A parkolójegy megvételét a parkolás megkezdését követően haladéktalanul meg kell kezdeni az igénybevevőnek.  Mobiltelefonnal történő díjfizetés esetén a parkolás megkezdését követően a szolgáltatást azonnal el kell indítani, a gépjárművet csak a visszaigazoló SMS megérkezését követően lehet a parkolóban hagyni.

(2) Az Alapellátási Intézet előtt található (Sopron u. nyugati oldalán a Bástya u. és a Kastély kanyar közötti szakaszon) parkolóhelyek kizárólag a rendelőintézet igénybe vétele céljából az Alapellátási Intézet portáján átvehető – az üzemeltető által kiállított - parkolási engedéllyel (napijeggyel) vehetők igénybe. Ezen a területen Keszthely város díjköteles parkolóira megváltott parkolási bérletek, engedélyek nem érvényesek.

(3) A Vörösmarty Utcai Tagóvoda előtt található (Keszthely, Vörösmarty u. 1/b), táblával jelölt 2 db parkolóhely kizárólag ún. „Óvodai bérlet” használatával vehetők igénybe. A bérlet a rendelet 2. számú mellékletének 6. pontjában meghatározott térítési díj megfizetése mellett, az Óvoda által kiállított igazolás alapján adható ki. Az előzőekben meghatározott időszakon túl a kijelölt parkolók az (1) pontban megjelölt módon vehetők igénybe.

(4) A Georgikon utca, Bercsényi utca és Vak Bottyán utca által határolt 1416 hrsz-ú területen található parkolóhelyekre a Georgikon utcának a Deák Ferenc u. és Bercsényi utca közötti részén telephellyel, üzlethelyiséggel rendelkező vállalkozások, és azok alkalmazottainak járművei számára naptári évre szóló külön parkolási bérlet váltható. A bérlet a rendelet 2. számú melléklete 6. pontjában meghatározott térítési díj megfizetése ellenében, a működési, telephely engedély, a címre bejegyzett egyéni vállalkozói engedély, valamint a vállalkozás által kiállított munkáltatói igazolás bemutatása mellett adható ki. A megváltott bérlet kizárólag e bekezdésben meghatározott parkolóhely igénybevételére jogosít, Keszthely város egyéb díjköteles parkolójában nem biztosít díjmentes parkolási lehetőséget.

(5) Fizető parkolóhelyen a váltható legrövidebb idő 15 perc.

(6) Fizető parkolóhelyen a váltható leghosszabb idő:

 1. kiemelt díjövezetben 3 óra,
 2. az I. díjövezetben 4 óra, kivételt képez a Balaton- part, ahol 5 óra
 3. a II. díjövezetben nincs korlátozás,
 4. a tömbparkolókban nincs korlátozás.

(7) A Balaton parti parkolókban, valamint a tömbparkolókban napijegy is váltható.

(8) Utólagos fizetés csak pótdíj ellenében lehetséges.

(9) Alapdíj és pótdíj fizetés megtagadása vagy a díjfizetés ellenőrzésének megakadályozása esetén, üzemeltető az érvényben levő polgári jog szabályai szerint járhat el.

(10) Ha az igénybevevő parkolójegyet azért nem tud vásárolni, mert a parkolójegy automata meghibásodott, köteles másik automatánál, vagy egyéb módon (pl. mobiltelefon segítségével) jegyet vásárolni.

(11) A várakozási díj és pótdíj EURO-val is megváltható.”


4.§ A Rendelet 11.§-a az alábbiak szerint módosul:


„A DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK IGAZOLÁSA


11.§ (1) A várakozási díj megfizetését érvényes - és egyszerűsített számlaként is használható - parkolójeggyel vagy bérlettel kell igazolni. A mobiltelefonnal történő díjfizetés a gépjármű helyszíni ellenőrzésekor a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. rendszeréből történő lekérdezés útján kerül visszaigazolásra.

(2) A megváltott jegy a rajta feltüntetett díjövezetre és időtartamra; a bérlet pedig a bérleten és a vele együtt kiadott tájékoztatón feltüntetett korlátozásokkal érvényes.

(3) Az érvényes jegyet vagy bérletet, illetve a díjmentességet igazoló engedélyt, mozgáskorlátozott igazolványt a gépjárműben az első szélvédő mögött, kívülről is jól látható módon kell elhelyezni, hogy érvényességéről az ellenőr megbizonyosodhasson. Ennek elmulasztása díj- és pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

(4) Az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolási engedély (parkolójegy, bérlet, mozgáskorlátozott igazolvány) utólagos bemutatása mentesít a várakozási díj és pótdíjfizetési kötelezettségtől. Bemutatás esetén a felmerült és igazolt járulékos költségek megtérítését a szolgáltató a polgári jog szabályai szerint kérheti.”


5.§ A Rendelet 13.§-a az alábbiak szerint módosul:


„DÍJMENTESSÉGEK


13.§ A fizető parkolókban díjmentesen csak díjmentes használatra jogosító bérlettel vagy mozgáskorlátozott igazolvánnyal (önkormányzati engedéllyel) szabad várakozni.”


6. § Záró és átmeneti rendelkezések

 1. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 2. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
 3. Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                                     Nagy Bálint                                       Dr. Gábor Hajnalka

                                     polgármester                                                  jegyző


1. számú mellékletA fizető parkolást szabályozó önkormányzati rendelet szerinti alkalmazandó

díjak mértéke1.) DÍJSZABÁLYOK


1. Hivatalos ünnepnapokon, Keszthely város napján és Advent első vasárnapját megelőző szombat és a következő év január hónap első vasárnapja között a díjbeszedés szünetel.

2. A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi két díjosztály egyikébe kell sorolni:

A) díjosztály

Az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárművek és rendszámos motorkerékpárok.

(Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók, stb.)

B) díjosztály

Egyéb 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg tömeget meghaladó járművek

(Autóbuszok, teherautók, járműszerelvények, stb.).


2.) ALAPDÍJ ÓRÁNKÉNT


a.) Közterületi várakozóhelyeken:

Idegenforgalmi szezonban: május 15 - szeptember 15. között:

            Díjövezet                        Díjosztály A.)                        Díjosztály B.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiemelt díjövezet                          280,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                            840,- Ft / óra

Az I. díjövezetben                         240,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                            720,- Ft / óra

A II. díjövezetben                          200,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                            600,- Ft / óra

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Napijegy:

csak Balaton-parton          az adott díjövezeti díj ötszöröse              napijegy háromszorosa


A Keszthely Kártyával rendelkező vendégek a Balaton-parti parkolókban a napijegy árából 50% kedvezményben részesülnek.


Szezonon kívül: szeptember 16-tól május 14-ig:


            Díjövezet                        Díjosztály A.)                        Díjosztály B.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiemelt díjövezet                          200,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                            600,- Ft / óra

Az I. díjövezetben                         160,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                            480,- Ft / óra

A II. díjövezetben                          100,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                            300,- Ft / óra

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Mobiltelefonos díjfizetés esetén a díjak az automatánál fizetendő díjakkal megegyeznek.


aa.) Belvárosi „kék” kiemelt övezet:

június 15. – augusztus 25. között:


               Időszak                        Díjosztály A.)                        Díjosztály B.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Minden órában                         280,- Ft / óra       A.) díjosztály háromszorosa: 840,- Ft / óra


augusztus 26-tól június 14-ig:


               Időszak                        Díjosztály A.)                        Díjosztály B.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az 1. megkezdett órában                20,- Ft / óra       A.) díjosztály háromszorosa: 60,- Ft / óra

Minden további órában                200,- Ft / óra       A.) díjosztály háromszorosa: 600,- Ft / óra


b.) P1 Centrumparkoló területén:

Idegenforgalmi szezonban: május 15. - szeptember 15. között:                 240,-Ft/óra

Szezonon kívül: szeptember 16-tól május 14-ig:                                        160,-Ft/óra

Napijegy:                                                                                                     díj négyszerese


Az első megkezdett órában, továbbá heti piacnapokon (szerda és szombat) a piac működési ideje alatt – 7-13 óráig – a parkolás díjmentes.

A várakozási díjat a díjmentes első órát követően minden megkezdett 15 percre meg kell fizetni.


c.) P2 Kastély és P3 Vásár téri tömbparkoló esetén:

                                                    Díjosztály A.)                        Díjosztály B.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idegenforgalmi szezonban: május 15. - szeptember 15. között:

80,- Ft / óra                          A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                            240,- Ft / óra

Szezonon kívül: szeptember 16-tól május 14-ig:

50,- Ft / óra                        A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                            150,- Ft / óra

Napijegy                                 az adott díjövezeti díj          napijegy háromszorosa

ötszöröse  

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Mobiltelefonos díjfizetés esetén a díjtételek a jegykiadó automatánál fizetendő díjakkal megegyeznek.


3.) PÓTDÍJAK


a.) Tömbparkolón kívüli várakozóhelyeken:

Az 1988. évi I. törvény alapján, a tény megállapításának időpontjától számított:


Övezet

SZEZONBAN: május 15-szeptember 15 között


SZEZONON KÍVÜL: szeptember 16- május 14 között

Díjosztály A.)

Díjosztály B.)

Díjosztály A.)

Díjosztály B.)

a.) 15 napon belüli fizetés esetén

Kiemelt

3.360,- Ft

10.080,- Ft

2.000,- Ft

6.000,- Ft

I díjövezet

2.880,- Ft

8.640,- Ft

1.600,- Ft

4.800,- Ft

II. díjövezet

2400,- Ft

7.200,- Ft

1.000,- Ft

3.000,- Ft

b.) 15 napon túli fizetés esetén

Kiemelt

11.200,- Ft

33.600,- Ft

8.000,- Ft

24.000,- Ft

I díjövezet

9.600,- Ft

28.800,- Ft

6.400,- Ft

19.200,- Ft

II. díjövezet

8.000,- Ft

24.000,- Ft

4.000,- Ft

12.000,- Ft

A pótdíjon felül az övezetre vonatkozó egy órai várakozási díjat is meg kell fizetni.

ÁFA-t csak a várakozási díj tartalmaz.


b.) P1 Centrumparkoló területén:

Az 1988. évi I. törvény alapján, a tény megállapításának időpontjától számított:


SZEZONBAN: május 15-szeptember 15 között


SZEZONON KÍVÜL: szeptember 16- május 14 között

15 napon belüli fizetés esetén

2.880,- Ft

2.000,- Ft

15 napon túli fizetés esetén

9.600,- Ft

8.000,- Ft


A pótdíjon felül a parkoló területére vonatkozó egy órai várakozási díjat is meg kell fizetni.

ÁFA-t csak a várakozási díj tartalmaz.


c.) P2 Kastély és P3 Vásár téri tömbparkoló területén

Az 1988. évi I. törvény alapján, a tény megállapításának időpontjától számított:SZEZONBAN: május 15-szeptember 15 között


SZEZONON KÍVÜL: szeptember 16- május 14 között

Díjosztály A.)

Díjosztály B.)

Díjosztály A.)

Díjosztály B.)

a.) 15 napon belüli fizetés esetén

960,- Ft

2880,- Ft

500,- Ft

1500,- Ft

b.) 15 napon túli fizetés esetén

3200,- Ft

9600,- Ft

2.000,- Ft

6000,- Ft

A pótdíjon felül a parkoló területére vonatkozó egy órai várakozási díjat is meg kell fizetni.

ÁFA-t csak a várakozási díj tartalmaz.”


4.) HAVI BÉRLETÁRAK

Ft/hó


Bérlet csak az „A” díjosztályba tartozó járművekre váltható


övezet

teljes árú

keszthelyi kedvezményes


lakossági

közületi

lakossági

közületi

keszthelyi ideiglenes

lakossági

kiemelt (lila)

övezet

9.450

21.000

5.670

8.400

2.835

I. (piros) övezet

6.300

15.750

3.780

6.300

1.890

II. (sárga) övezet

5.250

10.500

3.150

4.200

-

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A bérlet térítési díja: 600,- Ft/frsz

időjelző kartonóra térítési díja: 600,- Ft/db


Heti bérletár:                               LAKOSSÁGI                           KÖZÜLETI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiemelt díjövezetre                                                                                          

       I. díjövezetre                        5.000,- Ft / hét                       8.000,- Ft / hét

      II. díjövezetre                        4.000,- Ft / hét                       6.000,- Ft / hét

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A heti bérlet ár tartalmazza az első bérlet térítési díját.


5.) A KIZÁRÓLAGOS HASZNÁLATI JOGOK ÉVES DÍJAI


                                                     LAKOSSÁGI                           KÖZÜLETI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiemelt díjövezetre                  157.500,- Ft / év                     315.000,- Ft / év

       I. díjövezetre                       98.700,- Ft / év                     197.400,- Ft / év

      II. díjövezetre                       73.500,- Ft / év                     147.000,- Ft / év

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az árak az áfát tartalmazzák, a parkolásgátló kihelyezésének költségei nélkül.


6.) ÉVES BÉRLETÁRAK

Ft/év


Bérlet csak az „A” díjosztályba tartozó járművekre váltható

övezet

teljes árú

keszthelyi kedvezményes


lakossági

közületi

lakossági

közületi

munkahelyi

lakossági-vállalkozói kombinált

kiemelt (lila) övezet

113.400

252.000

-

90.720

-

24.800

I.(piros) övezet

75.600

189.000

45.360

68.040

56.700

16.500

II.(sárga) övezet

63.000

126.000

6.200

24.800

12.400

-


Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A bérlet térítési díja: 600,- Ft/frsz

időjelző kartonóra térítési díja: 600,- Ft/db