Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Csömend Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 01

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 33 459 e Ft-ban,


b) bevételi főösszegét 36 181 e Ft-ban állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzatnak felújítási és beruházási kiadásai nem voltak.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) Európai Uniós forrásból finanszírozott program, projekt nem valósult meg.4. § A képviselőtestület az önkormányzat létszámát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.6. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 5. melléklete tartalmazza.7. § A képviselőtestület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. melléklet és 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 49 330 e Ft-ban állapítja meg.8. § Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.9. § Az önkormányzatnál

a) ellátottak térítési díj, illetve kártérítésének méltányossági alapon elengedése,


b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése,


c) helyi adóknál, gépjárműadónál kedvezmény, mentesség adása,


d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezmény nyújtása,


e) egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedése

az év folyamán nem történt.10. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Csömend, 2014. április 29.           

                           Szabó István                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                           polgármester                                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet 2014. április 30. napján kihirdetésre került.
Csömend, 2014. április 30.                                                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                             jegyző