Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 4/2020 (VII.17.)

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 17


R E N D E L E T

Kállósemjén Nagyközség önkormányzata

 képviselő-testületének

4/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


 1. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását


1.352.071.688 Ft

Költségvetési bevétellel 928.940.152 Ft

Költségvetési kiadással423.131.536 Ft


helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

 1. Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 2. A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
 3. A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2 melléklet szerint fogadja el.


2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

 1. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3.. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
 2. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
 3. Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3., 6.4., 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
 4. A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
 5. A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.3. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §


A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. E rendelet hatályon kívül helyezi az 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendeletet.
                 Belicza László                                               Pisákné Páll Ilona

                  polgármester                                                 címzetes főjegyző


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 4/2020. (VII.17.)

2019. évi zárszámadási rendeletének indokolása


A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.


A 85/2020 (IV.5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján: ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadása elkészült.


I.

BEVEZETŐ


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 02. 27-én fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.


Kállósemjén Nagyközség lakosainak száma 2019. január 1-jén 3.720 fő volt.


A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2019. december 31-én) 180 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 36 fő. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 181 fő.


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait a 2019. évben is el tudta látni, valamint intézményei (Polgármesteri Hivatal, Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha, Dr. Erdész Sándor Könyvtár, Védőnői Szolgálat) működését is biztosítani tudta.


Az önkormányzat Képviselő-testülete és az intézmények is nagy hangsúlyt helyeztek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését. Önkormányzatunk az előző évekhez képest újabb nem kötelező feladatokat nem vállalt fel.


Az önkormányzat a 2019. évben feladatait önállóan látta el, illetve – az előző évekhez hasonlóan – a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretében biztosította a házi segítségnyújtást a gyermekjóléti és családsegítés feladatait. Szintén társulási formában történt az orvosi ügyelet ellátása is.


A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 38.082.473 Ft működési forráshiánnyal fogadta el.


Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.


A 2019. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.


A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.


Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségének eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.


A beszámolóban a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2019-ben is elkülönítetten kellett kimutatni az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait.II.


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indokolások


Bevételek (1.1.  melléklet)


1.  Működési célú támogatások államháztartáson belülről:


 • Helyi önkormányzatok működésének támogatása 130.701.805 Ft
 • Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása és óvodaműködtetési támogatás 59.874.484 Ft
 • Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 79.081.659 Ft
 • Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 6.093.331 Ft
 • Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 16.633.060 Ft
 • Egyéb működési célú támogatások bevételei 173.110.984 Ft (Munkaügyi Központ támogatása 124.423.713 Ft, TB támogatás Védőnői Szolgálatnak 9.100.600 Ft, MVH-tól támogatás 1.268.190 Ft, Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás bevétele 2.308.000 Ft, „A nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatása Kállósemjén térségben” – Nős pályázat támogatása 14.096.793 Ft, „A cél közös, együtt a jövőnkért” – Piricsei Projekt támogatása 7.226.519 Ft, „A helyi identitás és kohézió erősítése innovatív utakon Balkány és Kállósemjén felemelkedéséért” - Péterhalmi pályázat támogatási előlege 11.410.000 Ft, Nemzeti Választási Irodától támogatás önkormányzati választásra 3.277.169 Ft)

_____________________________________________________________________

            Működési célú központi támogatás összesen: 465.495.323 Ft


 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:


 • Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 80.334.000 Ft, amely a közművelődési érdekeltségnövelő támogatást 334.000 Ft és a kállósemjéni bölcsőde beruházás támogatási előlegét 80.000.000 Ft összegben tartalmazza.
 • Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 80.740.272 Ft, amelyből

 • Konyha hűtőkamra kialakításra támogatás 2.809.400 Ft
 • Európai Mobilitási Hét Autómentes Napra vissza nem térítendő támogatás 306.000 Ft
 • Külterületi helyi közutak fejlesztésének támogatása 48.958.985 Ft
 • Magyar Falu program – Orvosi eszköz beszerzés támogatása 2.996.698 Ft
 • Magyar Falu program – A nemzeti és helyi identitástudat erősítése támogatása 14.999.999 Ft
 • Hungarikum – Értéktári bemutatófilm támogatása 800.000 Ft
 • Közfoglalkoztatási felhalmozási célú támogatás 9.869.190 Ft

_____________________________________________________________________

Felhalmozási célú támogatások összesen: 161.074.272 Ft


 1. Közhatalmi bevételek:


 • Kommunális adó 11.627.317 Ft
 • Iparűzési adó 40.715.898 Ft
 • Gépjárműadó 9.884.105 Ft, amely az önkormányzatot megillető 40%-ot tartalmazza
 • Talajterhelési díj 527.750 Ft
 • Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) 714.345 Ft

________________________________________________________________________

Közhatalmi bevételek összesen: 63.469.415 Ft


 1. Működési bevételek:


 • Készletértékesítés ellenértéke 6.614.835 Ft, amely a közmunkaprogramban megtermelt és készített termékek összegét tartalmazza.
 • Szolgáltatások ellenértéke 22.303.913 Ft, amelyből
 • Polgármesteri Hivatalnál esküvői költség 185.000 Ft,
 • bérbeadott épületek bérleti díja 14.708.207 Ft,
 • buszköltség hozzájárulás 1.147.578 Ft,
 • könyvtári szolgáltatások 554.450 Ft,
 • piac helybérleti díj 843.231 Ft,
 • étkeztetés bevétele 4.865.447 Ft, amely tartalmazza a Kállay-kúria rendezvényeinek bevételét, magánszemélyek által megrendelt étkeztetéseket, óvodai és iskolai jótékonysági bál bevételét, valamint az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság által fedezett gyermekek karácsonyi étkeztetését,
 • Közvetített szolgáltatások értéke 1.056.169 Ft.
 • Ellátási díjak 22.870.037 Ft, amely az óvodai és iskolai térítési díjak, valamint a szociális és vendégebéd bevételét tartalmazza.
 • Kiszámlázott általános forgalmi adó 16.343.977 Ft, amely az előzőekben felsorolt bevételek utáni áfát tartalmazza.
 • Kamatbevételek 59.335 Ft.
 • Egyéb működési bevételek 13.816.474 Ft.

________________________________________________________________________

Működési bevételek összesen: 83.064.740 Ft 1. Működési célú átvett pénzeszköz:


 • Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1.645.275 Ft, amelyből
 • Magánszemélyeknek adott kölcsönök visszatérítése 1.645.275 Ft,
 • Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 130.731 Ft.

________________________________________________________________________

Működési célú átvett pénzeszköz összesen: 1.776.006 Ft.


 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:


 • Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.110.200 Ft

                                               ______________________________________________

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: 1.110.200 Ft


Költségvetési bevételek 775.989.956 Ft összegben teljesültek a 2019-es évben. 1. Finanszírozási bevételek:


 • Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 386.269.925 Ft.
 • Államháztartáson belüli megelőlegezés 14.081.659 Ft, 2020. évi 0. havi nettó finanszírozás előlege és a közfoglalkoztatási mintaprogram évközben igénybe vett megelőlegezése.
 • Intézményeknek adott központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) 175.730.148 Ft.

________________________________________________________________________

Finanszírozási bevételek összesen: 576.081.732 Ft


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 576.081.732 FT ÖSSZEGBEN TELJESÜLTEK A 2019-ES ÉVBEN.


Költségvetési és finanszírozási bevételek 1.352.071.688 Ft összegben teljesültek a 2019-es költségvetési évben.Kiadások (1.1. melléklet)A 2019. évi teljesítési adatok alapján a kiadások az alábbiak szerint alakultak:


        1.  Működési kiadások:

                                                                                                               

 • Személyi juttatások:                                      281.444.334 Ft
 • Munkaadói járulék:                                         45.846.571 Ft
 • Dologi kiadások:                                           215.638.080 Ft
 • Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                     30.394.699 Ft
 • Egyéb működési célú kiadások:                      26.491.664 Ft            

                                                                                                                                             ____

Működési kiadások összesen:                                 599.815.348 Ft

 • A személyi juttatások tartalmazza az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha, a Dr. Erdész Sándor Könyvtár, a Védőnői Szolgálat, a közművelődés alkalmazottjainak, valamint a polgármester és a testületi és bizottsági tagok részére kifizetett juttatásokat.
 • A munkaadói járulék tartalmazza az előzőekben felsorolt személyi juttatások után megfizetett járulékok összegét.
 • A dologi kiadások összege tartalmazza az önkormányzat, az intézmények, valamint a közmunkaprogram dologi kiadásait.
 • Az ellátottak pénzbeli juttatásai tartalmazzák a szociális törvény önkormányzat által adott juttatásait (lakásfenntartási támogatás, rendkívüli települési támogatás, települési gyermekszületési támogatás, települési temetési támogatás, első lakáshoz jutók támogatása, Bursa és Arany János Tehetséggondozó program támogatása).
 • Egyéb működési célú kiadások 26.491.664 Ft, amely tartalmazza
 • az önkormányzat előző évi elszámolás során kimutatott visszafizetési összegét 307.888 Ft,
 • egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2.500.000 Ft, amely összeg a Dél- Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás részére lett nyújtva,
 • visszatérítendő támogatás-, kölcsön nyújtás összegét 2.445.000 Ft,
 • egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 21.238.776 Ft összegben.


Az egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre összegéből a Kállósemjéni Kállay-kúria Nonprofit Kft-nek pótbefizetésként működési támogatás 19.732.207 Ft összegben lett adva, amelyből fedezték az évközben jelentkező személyi és dologi kiadásokat.  2.  Felhalmozási kiadások:

                                                                                   

 • Beruházások:                                                 137.534.852 Ft
 • Felújítások                                                         2.709.621 Ft

___________________________________________________________________________

Felhalmozási kiadások összesen:                            140.244.473 FtBeruházások:


 • Ingatlanok beszerzése és létesítése 106.899.956 Ft, melyből
 • Bölcsőde kialakítása 54.999.928 Ft,
 • EU-s forrásból megvalósuló Péterhalom és Forrástanya külterületi utak fejlesztése 51.900.028 Ft
 • Informatikai eszköz beszerzések 3.982.580 Ft
 • Egyéb tárgyi eszköz beszerzések 20.699.966 Ft
 • Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5.952.350 Ft

      Beruházások összesen: 137.534.852 FtFelújítások:


 • Ingatlanok felújítása 2.133.560 Ft
 • Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 576.061 Ft

      Felújítások összesen: 2.709.621 Ft


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 740.059.821 FT ÖSSZEGBEN TELJESÜLTEK A 2019-ES ÉVBEN.  3.  Finanszírozási kiadások:


 • Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 13.150.183 Ft,
 • Önkormányzat intézményfinanszírozása                        175.730.148 Ft

___________________________________________________________________________

Finanszírozási kiadások összesen: 188.880.331 Ft


FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 188.880.331 FT-BAN TELJESÜLTEK A 2019-ES ÉVBEN.Költségvetési és finanszírozási kiadások 928.940.152 Ft-ban teljesültek a 2019-es költségvetési évben.
2019. évi pénzMaradvány:


Költségvetési és finanszírozási bevételek:  1.352.071.688 Ft


Költségvetési és finanszírozási kiadások:     928.940.152 Ft


Költségvetési maradvány:                              423.131.536 FtA zárszámadási rendelet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:


Társadalmi, gazdasági hatások


A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, szociális tüzifa biztosítása, élelmiszersegély). 


A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következményekAdminisztratív terheket befolyásoló hatások


A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.


A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei


A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek


A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.


A rendelet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.