Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete

Csömend Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 09

Csömend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1] A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését


99.688.802,- Ft bevétellel, és 99.688.802,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                            55.794.605,- Ft

    - működési bevételek                                                            685.000,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                        3.000.000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                   25.459.336,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                      7.327.205,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz                                                  0,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                               19.323.064,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                                     0,- Ft

  • a működési célú kiadásokat                                                       86 570.458,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                      12.487.532,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                  2.344.297,- Ft

- dologi kiadás                                                                  20.285.175,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                             4.320.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                      46.148.914,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.           984.540,- Ft

  • a felhalmozási célú bevételt                                                       43.894.197,- Ft

- felhalmozási célú támogatás értékű bevétel                  43.894.197,- Ft

  • a felhalmozási célú kiadást                                                         13.118.344,- Ft

- beruházásii kiadások                                                       5.800.715,- Ft

- felújítási kiadások                                                             7.299.989,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                         17.640,- Ft

állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzat 2019. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2 040 573 Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Csömend, 2019. február 13.
                    Szabó István                                                                          Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                               jegyző


Záradék:


A rendelet 2019. február 14. napján kihirdetésre került.
Csömend, 2019. február 14.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Csömend, 2020. július 08.


                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyző
[1]

A 2/2020. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2020. július 09. napjától.