Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Csömend Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 26

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1] [2] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetését


46.874 ezer Ft bevétellel, és 46.874 ezer Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                           36 383 ezer Ft

            - intézményi működési bevételek                                               680 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                            5 211 ezer Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                          19 299 ezer Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                             5 585 ezer Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                       4 932 ezer Ft

- Áh-n belüli megelőlegezés                                                       676 ezer Ft

                       

  • a működési célú kiadásokat                                                                      33 553 ezer Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                             7 955 ezer Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                        1 649 ezer Ft

- dologi kiadás                                                                     14 782 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 3 184 ezer Ft

- egyéb működési célú kiadások                                             5 069 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése                              605 ezer Ft

- általános tartalék                                                                    309 ezer Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                      10 491 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatás értékű bevétel                         10 000 ezer Ft

- felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                     250 ezer Ft

- támogatás értékű felhalmozási bevétel                                     241 ezer Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                        13 321 ezer Ft

- beruházás                                                                              341 ezer Ft

- felújítás                                                                               2 980 ezer Ft

- egyéb felhalmozási kiadás                                                  10 000 ezer Ft

állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet szerint állapítja meg.


(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat 2015. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 100 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Csömend, 2015. február 10.                   Szabó István                                                                   Károlyné Csobod Hajnalka

                    polgármester                                                                                 jegyzőZáradék:


A rendelet 2015. február 11. napján kihirdetésre került.Csömend, 2015. február 11.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Csömend, 2015. október 14.                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                         jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Csömend, 2016. május 25.                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                         jegyző


[1]

A 12/2015. (X.14.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. október 15. napjától.

[2]

A 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. május 26. napjától.