Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020 (III.27.. önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 28 - 2020. 03. 30

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete


 Sárbogárd Város  Önkormányzatának  2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőt rendeli:


1.§ (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019 (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (5), (6) bekezdése helyébe a következő (1), (5), (6) bekezdés lép:

     (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetését, 4.383.930.982 Ft bevétellel, 4.383.930.982 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

   (5) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások                                                  743.162.731 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális

  hozzájárulás                                                             139.139.542 Ft

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások               633.031.951 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                     40.000.000 Ft

- egyéb működési célú  kiadások                              766.333.142 Ft

- tartalékok                                                                308.979.170 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások                                                           1.468.103.988 Ft

- felújítások                                                                             243.440.050 Ft

c) finanszírozási kiadás                                                  41.470.408 Ft

    (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/10. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 1.711.544.038 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.


2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A Rendelet 1/1. melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. melléklete lép.

4.§ A Rendelet 1/2. melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 1/3. melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 1/4. melléklete helyébe jelen rendelet 1/4. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 1/5. melléklete helyébe jelen rendelet 1/5. melléklete lép.

8.§ A Rendelet 1/6. melléklete helyébe jelen rendelet 1/6. melléklete lép.

9.§ A Rendelet 1/7. melléklete helyébe jelen rendelet 1/7. melléklete lép.

10.§ A Rendelet 1/8. melléklete helyébe jelen rendelet 1/8. melléklete lép.

11.§ A Rendelet 1/11. melléklete helyébe jelen rendelet 1/9. melléklete lép

12.§ A Rendelet 1/12. melléklete helyébe jelen rendelet 1/10. melléklete lép.

13.§ A Rendelet 1/13. melléklete helyébe jelen rendelet 1/11. melléklete lép.

14.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Sárbogárd, 2020. február 14.


                          

           Dr. Sükösd Tamás                                         Dr. Venicz Anita

                            polgármester                                                       jegyző
Kihirdetve: 2020. február 27.

                                                                                             

            Dr. Venicz Anita

                                                                                                       jegyző

Mellékletek