Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Csömend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 04. 30

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 38 460 e Ft-ban,


b) bevételi főösszegét 43 392 e Ft-ban állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat létszámát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.6. § Az önkormányzat 2014. évi maradvány-kimutatását e rendelet 5. melléklete tartalmazza.7. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.8. § A képviselőtestület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 57 573 e Ft-ban állapítja meg.9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.10. § Az önkormányzatnál

     a) ellátottak térítési díj, illetve kártérítésének méltányossági alapon elengedése,

     b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése,

     c) helyi adóknál, gépjárműadónál kedvezmény, mentesség adása,

     d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezmény nyújtása,

     e) egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedése

az év folyamán nem történt.Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Csömend, 2015. április 28.           

                              Szabó István                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                              polgármester                                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet 2015. április 29. napján kihirdetésre került.
Csömend, 2015. április 29.                                                                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                               jegyző