Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2017 (XI.23..) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 24 - 2017. 11. 28

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


23/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelete


 Sárbogárd Város  Önkormányzatának  2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőt rendeli:


1.§ (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (5), (6) bekezdése helyébe a következő (1), (5), (6) bekezdés lép:

     (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetését, 3.822.397.033 Ft bevétellel, 3.822.397.033 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

   (5) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások                                                  629.671.120 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális

  hozzájárulás                                                             129.024.642 Ft

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások               742.958.155 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                     40.800.000 Ft

- egyéb működési célú  kiadások                              275.144.587 Ft

- tartalékok                                                                 81.191.616 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások                                                         1.859.862.956 Ft

- felújítások                                                                 23.426.258 Ft

c) finanszírozási kiadás                                                40.317.699 Ft

    (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/10. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 1.883.289.214 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.


2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A Rendelet 1/1. melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. melléklete lép.

4.§ A Rendelet 1/2. melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 1/3. melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 1/4. melléklete helyébe jelen rendelet 1/4. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 1/5. melléklete helyébe jelen rendelet 1/5. melléklete lép.

8.§ A Rendelet 1/6. melléklete helyébe jelen rendelet 1/6. melléklete lép.

9.§ A Rendelet 1/7. melléklete helyébe jelen rendelet 1/7. melléklete lép.

10.§ A Rendelet 1/8. melléklete helyébe jelen rendelet 1/8. melléklete lép.

11.§ A Rendelet 1/11. melléklete helyébe jelen rendelet 1/9. melléklete lép

12.§ A Rendelet 1/12. melléklete helyébe jelen rendelet 1/10. melléklete lép.

13.§ A Rendelet 1/13. melléklete helyébe jelen rendelet 1/11. melléklete lép.

14.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép

15.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.

16.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.Sárbogárd, 2017. november 10.


                       

Dr. Sükösd Tamás                                         Demeterné Dr. Venicz Anita

                        polgármester                                                              jegyző
Kihirdetve: 2017. november  23.                                                     

                                                                                             

Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                          jegyző