Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (XI.5.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és a gyermekétkeztetés térítési díjáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 08. 31

Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (XI.5.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és a gyermekétkeztetés térítési díjáról

2021.01.01.

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92. § (2) bekezdés f) pontjában és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Ófehértói Gondozási Társulás által fenntartott Ófehértói Gondozási Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül:

a) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra

b) a házi segítségnyújtásra,

c) az étkeztetésre,

d) nappali ellátásra (idősek klubja és fogyatékos személyek nappali ellátása)

e) ápolást, gondozást nyújtó intézményre (idősek otthona).

(2) A gyermekétkeztetés – óvodai, családi bölcsőde szolgáltatásban biztosított és általános iskolai szervezett étkeztetés – vonatkozásában a rendelet hatálya kiterjed az Ófehértói Kastélykert Óvoda, Konyha, Könyvtár és Művelődési Házban működő konyháról biztosított óvodás, általános iskolás gyermekek és a családi bölcsőde szolgáltatást igénybevevő gyermekek étkeztetésére.

(3) Az Ófehértói Kastélykert Óvoda, Konyha Könyvtár és Művelődési Ház intézmény konyhájáról biztosított egyéb, nem intézményi ellátás keretében nyújtott étkeztetésre.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások térítési díjaival kapcsolatos feladatokat és hatásköröket az Ófehértói Gondozási Központ (4558 Ófehértó, Szent I. u. 27.) intézményvezetője gyakorolja.

(2) A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket

a) óvodai ellátás esetében az Ófehértói Kastélykert Óvoda, Konyha, Könyvtár és Művelődési Ház (4558 Ófehértó, Szent I. u. 2) intézményvezetője,

b) az általános iskolai szervezett gyermekétkeztetés térítési díjával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket az Ófehértói Kastélykert Óvoda, Konyha, Könyvtár és Művelődési Ház élelmezésvezetője,

c) a Babusgató I. és Babusgató II. családi bölcsőde szolgáltatás keretében nyújtott gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket a szolgáltatás vezetői gyakorolják.

(3) A (2) bekezdés a-c) pontjai szerinti személyek a továbbiakban együtt: vezető.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díja

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ellátásokért a rendeletben és a hatályos jogszabályokban foglalt kivételekkel térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott személyek kötelesek.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának mértékét és az élelmezési normát a Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete szerint a kerekítés szabályait figyelembe véve állapítja meg.

(4) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján az intézmény vezetője konkrét összegben – jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján a szociális rendeletben foglaltak szerint –, adott kedvezmény beszámításával állapítja meg havonta előre a tárgyhó 15. napjáig a kerekítés szabályait figyelembe véve.

(5) A beszámított kedvezménnyel és a beszedett térítési díjjal az Ófehértói Gondozási Központ vezetője havonta a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Ófehértói Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőivel elszámol.

(6) Az Ófehértói Gondozási Központ vezetője által közölt havi térítési díjat a szociális étkezést igénybe vevő, a gondnoka, a házastárs, élettárs, vagy a szerződéses eltartó havonta a tárgyhó 25. napjáig köteles megfizetni.

(7) Az ellátás igénylésével, a személyi térítési díj megállapításával és befizetésével kapcsolatos szabályok az Ófehértói Gondozási Központ házirendjében rögzítésre kerülnek.

4. § (1) Ófehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nappali ellátást térítésmentesen nyújtja az ellátást igénybevevők részére.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett ellátások vonatkozásában ingyenes ellátásban részesülők körét az Szt. 114. § (3) bekezdése határozza meg.

(3) Az étkeztetést a jogosultak az Ófehértói Kastélykert Óvoda, Konyha, Könyvtár és Művelődési Ház intézmény konyhájáról elvitellel vagy kiszállítással vehetik igénybe. A kiszállításról az Ófehértói Kastélykert Óvoda, konyha, Könyvtár és Művelődési Ház saját gépjárművel gondoskodik.

(4) A kiszállítás (házhoz szállítás) térítési díja bruttó 75 Ft/ebéd, azzal hogy közös háztartásban élők részére történő kiszállításkor csak egy díj számítható fel.

(5) A nem szociális ellátási formában nyújtott étkeztetésre vonatkozó élelmezési norma a rendelet 1. számú mellékletében szerepel.

3. A gyermekétkeztetés térítési díja

5. § (1) A gyermekétkeztetést a jogosultak az Ófehértói Kastélykert Óvoda, Konyha, Könyvtár és Művelődési Ház intézmény konyhájáról, iskolai étkezés esetében a konyhai ebédlőben, óvodai ellátás, családi bölcsőde szolgáltatás esetében a szolgáltatást nyújtó intézményben közvetlenül helyben fogyasztással veszik igénybe.

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a kerekítés szabályait figyelembe véve, és az élelmezési normát a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti normatív kedvezmények figyelembevételével a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket ellátó vezető a kerekítés szabályait figyelembe véve állapítja meg havonta.

(4) A vezető a beszámított kedvezménnyel és a beszedett térítési díjjal havonta a tárgyhót követő 15. napjáig az Ófehértói Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőivel elszámol.

(5) A vezető által közölt havi térítési díjat a gyermekétkezést igénybe vevő szülője, törvényes képviselője, gyámja, vagy nevelő szülője havonta a tárgyhót követő 10. napjáig köteles megfizetni.

(6) A gyermekétkeztetés igénylésével, a személyi térítési díj megállapításával és befizetésével kapcsolatos szabályok az egyes intézmények házirendjében rögzítésre kerülnek.

(7) A fenntartó a családi bölcsődében a gondozásért díjat nem érvényesít. A bölcsődei gondozásra vonatkozó önköltséget, valamint az intézményi térítési díjat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ófehértó község intézményeiben alkalmazott nyersanyagnormáról és az intézményi térítési díjról szóló 13/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelet.

Simon József
polgármester

Boráné Hegedüs Erzsébet
jegyző

1. melléklet

A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja

I. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Önköltség: 73 Ft/nap
Intézményi térítési díj: 0 Ft/nap
Személyi térítési díj: 0 Ft/nap

II. Házi segítségnyújtás

Önköltség: 1486 Ft/óra
Intézményi térítési díj: 360 Ft/óra
Személyi térítési díj: 150 Ft/óra

III. Étkeztetés

Önköltség: 617 Ft/nap
Intézményi térítési díj: 480 Ft/nap
Személyi térítési díj: 405 Ft/nap
Házhozszállítás: 75 Ft/nap (háztartásonként)

IV. Nappali ellátás időskorúak és demens betegek valamint fogyatékos személyek részére

Önköltség: 716 Ft/nap
Intézményi térítési díj: 10 Ft/nap
Személyi térítési díj: 0 Ft/nap

V. Bentlakásos intézmény (Idősek otthona)

Önköltség: 49821071 Ft/hó 1383919 Ft/nap
1 főre meghatározott térítési díj: 85000 Ft/hó 2840 Ft/nap

VI. Élelmezési nyersanyagnorma és térítési díj

Ellátás

Reggeli (Ft)

Tízórai (Ft)

Ebéd (Ft)

Uzsonna (Ft)

Vacsora (Ft)

Nettó Nyersanyagnorma
Összesen
(Ft)

Rezsi (Ft)

27%
Áfa
(Ft)

Térítési díj
(Ft)
2008. évi III.tv. szerinti kerekítéssel

Étkeztetés Napi 1x

-

-

320

-

-

320

0

85

405

Étkeztetés
Napi 3x (Nappali ellátás)

130

-

320

-

134

584

0

157

875

Étkeztetés
Napi 5x (Nappali ellátás)

130

60

320

50

134

694

330

276

1300

Étkeztetés
Napi 5x
(Idősek otthona)

130

60

320

50

134

694

330

276

1300

Vendégebéd

-

-

320

-

-

320

180

135

635

Rendezvény

-

-

450

-

-

450

255

190

895

Tábor

107

87

320

134

-

648

352

270

1270

2. melléklet

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja és az élelmezési nyersanyagnorma
(egy ellátási napra)

Reggeli
(Ft)

Tízórai
(Ft)

Ebéd
(Ft)

Uzsonna
(Ft)

Nettó Nyersanyagnorma
(Ft)

Rezsi (Ft)

27% Áfa(Ft)

Térítési díj (Ft)

Óvoda

70

-

209

44

323

-

87

410

Családi Bölcsőde

70

50

209

44

373

-

101

475

Iskola Napi 1x

-

-

260

-

260

-

70

330

Iskola Napi 3x

-

50

260

44

354

96

450

Szünidei gyermek-
étkeztetés

-

-

320

-

320

130

120

570

3. melléklet

Babusgató I. és II. családi bölcsőde
Önköltség: 50728 Ft/hó 1690 Ft/nap
Intézményi térítési díj: 29728 Ft/hó 991 Ft/nap
1 főre meghatározott térítési díj: 0 Ft/hó 0 Ft/nap