Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

Csömend Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 31.242.661 Ft-ban,

ezen belül:     

  • Működési célú kiadások:                                                    28.350.605 Ft,

- Személyi jellegű kiadások                                            9.469.690 Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                                        1.732.227 Ft,

- Dologi kiadások                                                          10.341.682 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         1.970.182 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                                    4.118.322 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések vf.                 718.502 Ft,

  • Felhalmozási célú kiadások:                                                 2.892.056 Ft,

- Beruházások                                                                 1.471.170 Ft,

- Felújítások                                                                    1.420.886 Ft.


b) bevételi főösszegét 47.552.826 Ft-ban

            ezen belül:     

  • Működési célú bevételek:                                                   46.552.826 Ft,

- Önkormányzatok működési támogatásai                   21.833.042 Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei                            5.516.970 Ft,

- Közhatalmi bevételek                                                   3.396.406 Ft,

- Működési bevételek                                                      2.266.724 Ft,

- Működési célú átvett pénzeszközök                                100.000 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                           12.623.819 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                       815.865 Ft,

  • Felhalmozási célú bevételek:                                              1.000.0000 Ft,


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 355.165.950 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Csömend, 2018. május 29.                                     Szabó István                                                     Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                          jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. május 30. napján kihirdetésre került.


Csömend, 2018. május 30.


                                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                                     jegyző