Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata 2017.évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 29

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete


Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról


Kétpó Község Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól1 szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdése alapján Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § A címrendet Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.01.) önkormányzati rendelet határozza meg.


3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-18. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:


944.470.672 Ft bevétellel

561.083.631 Ft kiadással

            hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként; bevételeit forrásonként az 1.1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. és a 10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek kormányzati funkciónkénti bevétel és kiadási tételeit a 9.1., 9.2., 10.1. és a 10.2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


4.§ A képviselő-testület a 2017. évre tervezett átadott pénzeszközök teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


5.§ A képviselő-testület az önkormányzat a működési bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


6.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


7.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31 –i állapot szerinti vagyonát a 20. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


8. § A képviselő-testület a 2017. évi alaptevékenységének maradványát a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


9. § A képviselő-testület a 2017. évi felhalmozási és tőke jellegű kiadásait a 14. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


10. § A képviselő-testület a 2017. évi több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek kimutatását a 17. számú melléklet szerint fogadja el.


11.§ A képviselő-testület a stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a 353/2011 (XII.30) kormányrendelet szerint meghatározott saját bevétel alakulását a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


12.§ A képviselő-testület az önkormányzat által adott 2017. évi közvetett támogatásokat a 12. számú mellékletnek megfelelően fogadj el.


13.§

Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét; hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.Kétpó, 2018. május 28.


Keresztes Péter Pál                                                                               Dr. Enyedi Mihály

polgármester                                                                                                     jegyző