Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (VI.12.) önkormányzati rendelete

az „Esély otthon Vésztő városában - esélyteremtő program a fiatal korosztály részére" pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról

Hatályos: 2019. 08. 16 - 2021. 04. 29

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (VI.12.) önkormányzati rendelete

az „Esély otthon Vésztő városában - esélyteremtő program a fiatal korosztály részére" pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról1

2019.08.16.

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet célja

(1) A rendelet célja az „Esély otthon Vésztő városában - esélyteremtő program a fiatal korosztály részére" elnevezésű (EFOP-1.2.11-16-2017-00047) pályázat (továbbiakban: projekt) keretében biztosított lakhatási támogatás feltételrendszerének meghatározása.

(2) A támogatás biztosításával az önkormányzat célja az, hogy a város lakosságmegtartó erejét növelje, a település jövője szempontjából a fiatalok városba történő letelepedését támogassa: a településen élő, illetve elszármazott, továbbá letelepülni szándékozó fiatalokat képessé tegye arra, hogy a településen fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, helyben családot tudjanak alapítani, egzisztenciát teremteni.

2. §

A rendelet hatálya

E rendelet személyi hatálya kiterjed azon személyekre, akik
a) a kérelem benyújtásakor a 18. életévüket betöltötték, de a 35. életévüket még nem;
b) Vésztőn bejelentett lakóhellyel rendelkeznek vagy Vésztőn szándékoznak letelepedni;
c) Magyarország területén működő munkáltatónál dolgoznak, ennek hiányában részt vettek a projekt keretében személyre szabott felkészítésben a hazai és uniós pályázati programokban való részvételre, - ez által résztevői a projekt „Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre" tevékenységének.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

3. § E rendelet alkalmazásában

(1) Munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya. A közfoglalkoztatási jogviszony a jelen pályázatban keretében nem tekintendő munkaviszonynak (a közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amelynek az a célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra; a közfoglalkoztatási jogviszonyra az Mt. [Munka Törvénykönyve] szabályait a 2011. évi CVI. törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni).

(2) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján megbízási szerződéssel vagy vállalkozási szerződéssel létrejött jogviszony.

(3) Közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

(4) Közösségi célú önkéntes tevékenység: közintézménynél, civil szervezetnél vagy bármely más szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen végzett, igazolt támogató tevékenység (pl. Vésztői Önkéntes Polgárőr Egyesület, Vésztői Településszépítők Egyesülete, stb.). Valamint a projekt keretében szervezett szakmai napokon való részvétel, közösségi célú önkéntesen vállalt feladatok elvégzése ingyenesen, közreműködés a projekt keretében elkészült dokumentumok felülvizsgálatában, vagy aktív részvétel a település közösségfejlesztési programjaiban.

4. § Eljárási szabályok

(1) Az e rendeletben meghatározott lakhatási támogatást a pályázatot benyújtó személyek pályázat útján nyerhetik el. A pályázatot e rendelet 2. mellékletében meghatározott, erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon (nyomtatványon) lehet benyújtani.

(2) A pályázati feltételek meghatározásáról, a pályázati felhívásról, annak tartalmáról, illetve a pályázat elbírálásáról Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

(3) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak (és a vele együtt költöző személyeknek), aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető tisztségviselőjével közeli hozzátartozói viszonyban van.

(4) A lakhatási támogatásban részesülő fiatalok kötelezően bevonandóak a település ifjúsági célcsoport számára nyújtott szolgáltatásainak megvalósításába.

II Fejezet

3. LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

5. § A támogatás feltételei

(1) A lakhatás biztosítására vonatkozó támogatás pályázat útján nyerhető el. A támogatásra az a fiatal nyújthatja be a pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) Vésztőn lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vésztőn él, vagy Vésztőre kíván költözni, Vésztőn kíván letelepedni;

b) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de még nem múlt el 35 éves;

c) van Magyarország területén működő munkáltatóval megkötött munkaszerződése, kinevezése vagy megbízási szerződése, mely alapján legkésőbb a lakhatási támogatás szerződéskötésének időpontjáig foglalkoztatási jogviszonyt létesít, ennek hiányában igazolással rendelkezik arról, hogy részt vett a projekt keretében személyre szabott felkészítésben a hazai és uniós pályázati programokban való részvételre, - ez által résztevője a projekt „Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre" tevékenységének;

d) vállalja évente minimum 30 óra közösségi célú önkéntes tevékenység végzését Vésztőn;

e) vállalja, hogy a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programokon, rendezvényeken, eseményeken részt vesz;

f) vállalja, hogy amennyiben rendelkezik korábban létesített lakáscélú megtakarítással, akkor az erről szóló igazolást 3 havonta bemutatja (amennyiben a támogatás időtartama alatt (24 hónap) a lakáscélú megtakarítása lejár, megszűnik - vállalja azt, hogy a megszűnéstől számított 15 napon belül megtakarítási számlát nyit, erre havonta legalább 10.000 Ft-ot elhelyez, és az erről szóló igazolást (számlakivonatot) 3 havonta benyújtja);

g) ennek hiányában vállalja, hogy a lakhatási támogatási szerződés megkötését követően 15 napon belül megtakarítási számlát nyit, havonta a vállalásának (minimum 10.000 Ft-nak) megfelelő megtakarítást elhelyez és az erről szóló igazolást (számlakivonatot) 3 havonta bemutatja.

(2) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak (és a vele együtt költöző személyeknek), aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető tisztségviselőjével közeli hozzátartozói viszonyban van.

(3) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki rendelkezik ingatlan (lakás) 1/1-es tulajdonjogával, és azt más(ok) számára bérbe adja ki.

6. § A pályázat tartalmi elemei

A pályázat tartalmi elemei:
A kiírás szerinti pályázati adatlap, melyhez csatolni kell:
a) A pályázó önéletrajzát;
b) A pályázó motivációs levelét, mely tartalmában nemcsak a pályázó egyéni motivációit tükrözi, hanem a pályázat által megfogalmazott célkitűzésekhez is kapcsolódik, bemutatja a pályázó településhez fűződő kapcsolatát, viszonyait, valamint tartalmazza a pályázó önkéntes munkára tett vállalásait is;
c) Gyermek, gyermekek anyakönyvi kivonatának másolatát (amennyiben releváns);
d) Házassági anyakönyvi kivonat másolatát (amennyiben releváns);
e) A pályázó és a vele együtt költöző személy(ek) jövedelmi viszonyait igazoló dokumentumokat (jövedelemigazolás a munkáltatótól, gyermekgondozási ellátás igazolása, stb.);
f) Az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító oklevél, bizonyítvány másolatát;
g) Magyarországon működő munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés másolatát, ennek hiányában részvételi igazolást arról, hogy a pályázó részt vett a projekt keretében személyre szabott felkészítésben a hazai és uniós pályázati programokban való részvételre, - ez által résztevője a projekt „Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre" tevékenységének;
h) A pályázat benyújtása előtt végzett közösségi célú önkéntes munkáról szóló igazolást (ha volt ilyen);
i) A pályázat benyújtása előtt megkötött lakáscélú megtakarításról szóló igazolást, lakás-előtakarékosságról szóló igazolást (ha volt ilyen).

7. § A pályázattal elnyerhető támogatás

A támogatást elnyerő pályázó a támogatási szerződésben megjelölt lakásnak 2 évig (24 hónapig) lehet bérlője. Az időtartam nem növelhető. A lakhatásért lakbért nem kell fizetnie, csak az általa használt bérlemény rezsiköltségének megfizetésére köteles.

8. § A támogatás igénybevételének feltételei

(1) A lakhatási támogatás igénybevételének feltétele a támogatási és a bérleti szerződések megkötése. A nyertes pályázó a támogatási és a bérleti szerződéseket a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles megkötni, ennek elmulasztása esetén a támogatói döntés érvényét veszti.

(2) A bérleti jogviszony megszűnése esetén a nyertes pályázó a bérlakásból a vele együtt lakó személyekkel együtt 30 napon belül köteles kiköltözni, valamint az állandó lakcímet önmaga és a vele együtt lakó összes személy vonatkozásában köteles megszüntetni az adott lakásra vonatkozóan.

(3) A nyertes pályázó kiköltözés esetén a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, tisztán, a benne elhelyezett használati tárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel együtt köteles a bérbeadónak átadni. Az átadás-átvétel tényét jegyzőkönyv bizonyítja, mindkét fél (bérbeadó és bérlő) aláírásával.

(4) A bérbeadó évente legalább két alkalommal ellenőrzi a lakás rendeltetésszerű használatát.

Az ellenőrzések alkalmával a bérbeadó jogosult:
a) a beköltözéskor rendelkezésre bocsátott használati tárgyak, eszközök, berendezések meglétének,
b) az életvitelszerű tartózkodás meglétének, valamint a
c) rezsiköltségek megfizetésének (kiegyenlítésének) az ellenőrzésre.
(5) A bérlemény használatára vonatkozó egyéb jogokat és kötelezettségeket a bérleti szerződés tartalmazza.

9. §

A támogatási szerződés tartalmi elemei

(1) A lakhatási támogatás feltétele a támogatási szerződés megkötése.
(2) A támogatási szerződés tartalmi elemei:
a) a támogatott kötelezettségvállalása arra, hogy vésztői lakóhelyét, életvitelszerű vésztői tartózkodást a támogatási időszak (24 hónap) leteltéig fenntartja;
b) a támogatott kötelezettségvállalása arra, hogy a lakásbérleti szerződés lejáratát követően 30 napon belül kiköltözik a vele együtt lakókkal az ingatlanból, valamint az állandó lakcímet önmaga és a vele együtt lakó összes személy vonatkozásában megszüntetik az adott lakásra vonatkozóan;
c) a támogatási szerződés megkötésének időpontjában munkaviszonnyal rendelkezők esetén: támogatott kötelezettségvállalása arra, hogy Magyarországon működő munkáltatóval való foglalkoztatási jogviszonyát (munkajogi jogviszonyát, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát) legalább a lakhatás biztosításának lejártáig (a támogatás végéig, azaz 24 hónapig) fenntartja, kivéve, ha munkaviszony önhibáján kívül szűnik meg;
d) a támogatási szerződés megkötésének időpontjában munkaviszonnyal nem rendelkezők esetén: a támogatott igazolt részvételével hozzájárult a projekt „Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre" tevékenység megvalósításához;
e) a támogatott kötelezettségvállalása arra nézve, hogy a korábban megkötött lakáscélú megtakarítását a támogatás időtartama alatt fenntartja, erre havonta legalább 10.000,- Ft-ot elhelyez, és az erről szóló igazolásokat 3 havonta bemutatja. Amennyiben a támogatás időtartama alatt (24 hónap) a lakáscélú megtakarítása megszűnik, vállalja azt, hogy a megszűnést követő 15 napon belül megtakarítási számlát nyit, erre havonta legalább 10.000,- Ft-ot elhelyez, és az erről szóló igazolást (számlakivonatot) 3 havonta benyújtja;
f) amennyiben lakáscélú megtakarítással korábban nem rendelkezett, a támogatott kötelezettségvállalása arra, hogy a lakhatási támogatási szerződés megkötését követően 15 napon belül megtakarítási számlát nyit, erre havonta legalább 10.000,- Ft-ot elhelyez, és az erről szóló igazolást (számlakivonatot) 3 havonta benyújtja;
g) a pályázatban vállalt közösségi célú önkéntes tevékenység részletezése, igazolásának módja;
h) bejelentési kötelezettség 15 napon belül az adatok, körülmények változásáról;
i) a támogatott kötelezettségvállalása az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése és egyéb, a projekt előírásai szerinti nyilatkozatok megtétele vonatkozásában;
j) a támogatott kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy amennyiben a lakhatási támogatás pályázat során vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, az adott lakásra vonatkozó szociális mértékű lakbérnek - a bérleti jogviszony kezdetétől számított időarányos - megfizetésére kötelezhető 30 napon belül az alábbi esetekben:
ja) életvitelszerűen más településre költözik;
jb) munkaviszonya vagy a vele együtt költöző(k) munkaviszonya önhibáján kívül megszűnik, megszüntetésre kerül, és más munkáltatóval 3 hónapon belül nem létesít munkaviszonyt/vagy nem létesít munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, jc) lakcímét Vésztőn megszünteti a támogatási szerződésben megnevezett ingatlanban, lakásban;
jd) a pályázattal vállalt megtakarítási számlát nem nyitja meg, vagy az arról szóló igazolásokat nem mutatja be 3 havonta, illetve a korábban megnyitott lakáscélú megtakarításról szóló igazolásait nem mutatja be 3 havonta;
je) a pályázattal vállalt közösségi célú önkéntes tevékenységet nem végzi, vagy annak elvégzését nem igazolja;
jf) a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programokon, rendezvényeken, eseményeken nem vesz részt, illetve távolmaradását érdemben nem igazolja (orvosi igazolással);
jg) a pályázat keretében valótlan adatokat szolgáltat.

10. §

A pályázatok elbírálásának rendje

(1) A pályázatok elbírálása a rendelet 3. mellékletében meghatározott jogosultsági feltételek ellenőrzése és az értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik.
(2) Hiánypótlásnak akkor van helye, ha a támogatást igénylő elmulasztja valamely - a támogatási kérelem benyújtása során csatolandó melléklet vagy adat benyújtását - amennyiben számára valamely szempont nem egyértelmű, nem egyértelműen eldönthető. A hiánypótlás egyszeri alkalommal, legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével, a hiány megjelölésével kerül felszólításra - a kérelem kijavítására és/vagy a csatolandó melléklet megküldésére, pótlására.
(3) A támogatásban részesülőkről - a felállított rangsor figyelembe vételével - Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testülete zárt ülés keretében dönt. A Képviselő-testület megjelölheti azt a sorrendben következő pályázót is, akivel a nyertes pályázó valamilyen okból való kiesése esetén támogatási szerződést lehet kötni.
(4) A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
(5) A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
(6) A pályázatok eredményét az Önkormányzat a helyben szokásos módon közzéteszi.

11. §

A pályázat közzététele

(1) Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakhatási támogatás keretében bérbe adható bérlakások bérbeadására pályázatot ír ki, melyet:
1. az önkormányzat honlapján (www.veszto.hu);
2. a helyi TV-ben;
3. a Vésztői Újságban;
4. az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, és
5. a Facebook oldalon tesz közzé.
(2) A pályázatok elbírálása folyamatosan történik minden hónap végén, a beérkezett pályázati igények függvényében.
III. Fejezet

Záró rendelkezések

12. §

A rendelet hatálya

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2021. április 30. napján a projekt zárásával egyidejűleg hatályát veszti.
Molnár Sándor dr. Petri Béla
polgármester jegyző
Vésztő Város Önkormányzata 5530 Vésztő, Kossuth Lajos u. 62
Telefon: 66/477-011, Fax: 66/477-210 Internet: www.veszto.hu e-mail: polghiv@veszto.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az EFOP-1.2.11-16-2017-00047 azonosítószámú, „Esély otthon Vésztő városában - esélyteremtő program a fiatal korosztály részére" című pályázat keretében nyújtható

lakhatási támogatásra
Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Esély otthon Vésztő városában - esélyteremtő program a fiatal korosztály részére" pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról szóló /2019.() önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet foglakoztatási jogviszonnyal rendelkező 18-35 év közötti fiatalok helyben maradásának vagy a városban történő letelepedésének támogatására.
Vésztő Város Önkormányzata két év (24 hónap) időtartamra vállalja, hogy a:
1. 5530 Vésztő, Bajza József u. 7. I. lakás (komfortos, 39,10 m2) - 1 fő beköltöző
2. 5530 Vésztő, Bajza József u. 7. II. lakás (komfortos, 49,11 m2) - 1 fő beköltöző
3. 5530 Vésztő, Kossuth u. 77. I. lakás (komfortos, 30,88 m2) - 1 fő beköltöző
4. 5530 Vésztő, Kossuth u. 77. II. lakás (komfortos, 81,26 m2) - 2 fő beköltöző
5. 5530 Vésztő, Kossuth u. 77. III. lakás (komfortos, 49,98 m2) - 1 fő beköltöző
6. 5530 Vésztő, Kossuth u. 77. IV. lakás (komfortos, 41,4 m2) - 1 fő beköltöző
7. 5530 Vésztő, Kossuth u. 77. V. lakás (komfortos, 42,25 m2) - 1 fő beköltöző
8. 5530 Vésztő, Kossuth u. 79. I. lakás (komfortos, 63,39 m2) - 2 fő beköltöző
9. 5530 Vésztő, Kossuth u. 79. II. lakás (komfortos, 71,76 m2) - 2 fő beköltöző
10. 5530 Vésztő, Kossuth u. 79. III. lakás (komfortos, 77,98 m2) - 2 fő beköltöző
11. 5530 Vésztő, Kossuth u. 79. IV. lakás (komfortos, 73,66 m2) - 2 fő beköltöző
szám alatti és típusú bérlakások valamelyikében lakhatást biztosít a pályázaton nyertes, helyben maradó vagy itt letelepedni szándékozó fiatalok számára.
I. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akik Vésztőn lakóhellyel rendelkeznek vagy Vésztőn kívánnak letelepedni, továbbá akik foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek Magyarország területén működő munkáltatónál (a közfoglalkoztatási jogviszony a jelen pályázatban keretében nem tekintendő munkaviszonynak), illetve ennek hiányában részt vettek a projekt keretében személyre szabott felkészítésben a hazai és uniós pályázati programokban való részvételre, - ez által résztevői a projekt „Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre" tevékenységének.
II. A támogatás feltételei
A lakhatás biztosítására vonatkozó támogatás pályázat útján nyerhető el. A támogatásra az a fiatal nyújthatja be a pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:
a) Vésztőn lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vésztőn él, vagy Vésztőre kíván költözni, Vésztőn kíván letelepedni;
b) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de még nem múlt el 35 éves;
c) van Magyarország területén működő munkáltatóval megkötött munkaszerződése, kinevezése vagy megbízási szerződése, mely alapján legkésőbb a lakhatási támogatás szerződéskötésének időpontjáig foglalkoztatási jogviszonyt létesít, ennek hiányában igazolással rendelkezik arról, hogy részt vett a projekt keretében személyre szabott felkészítésben a hazai és uniós pályázati programokban való részvételre, - ez által résztevője a projekt „Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre" tevékenységének;
d) vállalja évente minimum 30 óra közösségi célú önkéntes tevékenység végzését Vésztőn;
e) vállalja, hogy a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programokon, rendezvényeken, eseményeken részt vesz;
f) vállalja, hogy amennyiben rendelkezik korábban létesített lakáscélú megtakarítással, akkor az erről szóló igazolást 3 havonta bemutatja (amennyiben a támogatás időtartama alatt (24 hónap) a lakáscélú megtakarítása lejár, megszűnik - vállalja azt, hogy a megszűnéstől számított 15 napon belül megtakarítási számlát nyit, erre havonta legalább 10.000 Ft-ot elhelyez, és az erről szóló igazolást (számlakivonatot) 3 havonta benyújtja);
g) ennek hiányában vállalja, hogy a lakhatási támogatási szerződés megkötését követően 15 napon belül megtakarítási számlát nyit, havonta a vállalásának (minimum 10.000 Ft-nak) megfelelő megtakarítást elhelyez és az erről szóló igazolást (számlakivonatot) 3 havonta bemutatja.
Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak (és a vele együtt költöző személyeknek), aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető tisztségviselőjével közeli hozzátartozói viszonyban van.
Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki rendelkezik ingatlan (lakás) 1/1-es tulajdonjogával, valamint azt mások számára bérbe adja ki.
III. A pályázat tartalmi elemei
A kiírás szerinti pályázati adatlap, melyhez csatolni kell:
1. A pályázó önéletrajzát;
2. A pályázó motivációs levelét, mely tartalmában nemcsak a pályázó egyéni motivációit tükrözi, hanem a pályázat által megfogalmazott célkitűzésekhez is kapcsolódik, bemutatja a pályázó településhez fűződő kapcsolatát, viszonyait, valamint tartalmazza a pályázó önkéntes munkára tett vállalásait is;
3. Gyermek, gyermekek anyakönyvi kivonatának másolatát;
4. Házassági anyakönyvi kivonat másolatát;
5. A pályázó és a vele együtt költöző személy(ek) jövedelmi viszonyait igazoló dokumentumokat (jövedelemigazolás a munkáltatótól, gyermekgondozási ellátás igazolása, stb.);
6. Az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító oklevél, bizonyítvány másolatát;
7. Magyarországon működő munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés másolatát, ennek hiányában részvételi igazolást arról, hogy a pályázó részt vett a projekt keretében személyre szabott felkészítésben a hazai és uniós pályázati programokban való részvételre, - ez által résztevője a projekt „Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre" tevékenységének;
8. A pályázat benyújtása előtt végzett közösségi célú önkéntes munkáról szóló igazolást (ha volt ilyen);
9. A pályázat benyújtása előtt megkötött lakáscélú megtakarításról szóló igazolást, lakás-előtakarékosságról szóló igazolást (ha volt ilyen).
IV. A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatást elnyerő pályázó a támogatási szerződésben megjelölt lakásnak 2 évig (24 hónapig) lehet bérlője. Az időtartam nem növelhető. A lakhatásért lakbért nem kell fizetnie, csak az általa használt bérlemény rezsiköltségének megfizetésére köteles.
V. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a leader@veszto.hu e-mail címen keresztül.
A pályázatok benyújtása: folyamatos.
A pályázatok elbírálása: folyamatosan történik 2 hetente, a beérkezett pályázati igények függvényében.
VI. A támogatás igénybevételének feltételei
A lakhatási támogatás igénybevételének feltétele a támogatási és a bérleti szerződések megkötése. A nyertes pályázó a támogatási és a bérleti szerződéseket a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles megkötni, ennek elmulasztása esetén a támogatói döntés érvényét veszti.
A bérleti jogviszony megszűnése esetén a nyertes pályázó a bérlakásból a vele együtt lakó személyekkel együtt 30 napon belül köteles kiköltözni, valamint az állandó lakcímet önmaga és a vele együtt lakó összes személy vonatkozásában köteles megszüntetni az adott lakásra vonatkozóan.
A nyertes pályázó kiköltözés esetén a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, tisztán, a benne elhelyezett használati tárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel együtt köteles a bérbeadónak átadni. Az átadás-átvétel tényét jegyzőkönyv bizonyítja, mindkét fél (bérbeadó és bérlő) aláírásával.
A bérbeadó évente legalább két alkalommal ellenőrzi a lakás rendeltetésszerű használatát.
Az ellenőrzések alkalmával a bérbeadó jogosult:
a) a beköltözéskor rendelkezésre bocsátott használati tárgyak, eszközök, berendezések meglétének,
b) az életvitelszerű tartózkodás meglétének, valamint a
c) rezsiköltségek megfizetésének (kiegyenlítésének) az ellenőrzésre.
A bérlemény használatára vonatkozó egyéb jogokat és kötelezettségeket a bérleti szerződés tartalmazza.
A lakhatási támogatás feltétele a támogatási szerződés megkötése.
A támogatási szerződés tartalmi elemei:
a) a támogatott kötelezettségvállalása arra, hogy vésztői lakóhelyét, életvitelszerű vésztői tartózkodást a támogatási időszak (24 hónap) leteltéig fenntartja;
b) a támogatott kötelezettségvállalása arra, hogy a lakásbérleti szerződés lejáratát követően 30 napon belül kiköltözik a vele együtt lakókkal az ingatlanból, valamint az állandó lakcímet önmaga és a vele együtt lakó összes személy vonatkozásában megszüntetik az adott lakásra vonatkozóan;
c) a támogatási szerződés megkötésének időpontjában munkaviszonnyal rendelkezők esetén: támogatott kötelezettségvállalása arra, hogy Magyarországon működő munkáltatóval való foglalkoztatási jogviszonyát (munkajogi jogviszonyát, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát) legalább a lakhatás biztosításának lejártáig (a támogatás végéig, azaz 24 hónapig) fenntartja, kivéve, ha munkaviszony önhibáján kívül szűnik meg;
d) a támogatási szerződés megkötésének időpontjában munkaviszonnyal nem rendelkezők esetén: a támogatott igazolt részvételével hozzájárult a projekt „Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre" tevékenység megvalósításához;
e) a támogatott kötelezettségvállalása arra nézve, hogy a korábban megkötött lakáscélú megtakarítását a támogatás időtartama alatt fenntartja, erre havonta legalább 10.000,- Ft-ot elhelyez, és az erről szóló igazolásokat 3 havonta bemutatja. Amennyiben a támogatás időtartama alatt (24 hónap) a lakáscélú megtakarítása megszűnik, vállalja azt, hogy a megszűnést követő 15 napon belül megtakarítási számlát nyit, erre havonta legalább 10.000,- Ft-ot elhelyez, és az erről szóló igazolást (számlakivonatot) 3 havonta benyújtja;
f) amennyiben lakáscélú megtakarítással korábban nem rendelkezett, a támogatott kötelezettségvállalása arra, hogy a lakhatási támogatási szerződés megkötését követően 15 napon belül megtakarítási számlát nyit, erre havonta legalább 10.000,- Ft-ot elhelyez, és az erről szóló igazolást (számlakivonatot) 3 havonta benyújtja;
g) a pályázatban vállalt közösségi célú önkéntes tevékenység részletezése, igazolásának módja,
h) bejelentési kötelezettség 15 napon belül az adatok, körülmények változásáról;
i) a támogatott kötelezettségvállalása az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése és egyéb, a projekt előírásai szerinti nyilatkozatok megtétele vonatkozásában;
j) a támogatott kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy amennyiben a lakhatási támogatás pályázat során vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, az adott lakásra vonatkozó szociális mértékű lakbérnek - a bérleti jogviszony kezdetétől számított időarányos - megfizetésére kötelezhető 30 napon belül az alábbi esetekben:
ja) életvitelszerűen más településre költözik;
jb) munkaviszonya vagy a vele együtt költöző(k) munkaviszonya önhibáján kívül megszűnik, megszüntetésre kerül, és más munkáltatóval 3 hónapon belül nem létesít munkaviszonyt/vagy nem létesít munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, jc) lakcímét Vésztőn megszünteti a támogatási szerződésben megnevezett ingatlanban, lakásban;
jd) a pályázattal vállalt megtakarítási számlát nem nyitja meg, vagy az arról szóló igazolásokat nem mutatja be 3 havonta, illetve a korábban megnyitott lakáscélú megtakarításról szóló igazolásait nem mutatja be 3 havonta;
je) a pályázattal vállalt közösségi célú önkéntes tevékenységet nem végzi, vagy annak elvégzését nem igazolja;
jf) a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programokon, rendezvényeken, eseményeken nem vesz részt, illetve távolmaradását érdemben nem igazolja (orvosi igazolással);
jg) a pályázat keretében valótlan adatokat szolgáltat.
VII. Egyéb információk
A pályázatok elbírálása a rendelet 3. mellékletében meghatározott jogosultsági feltételek ellenőrzése és az értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik.
Hiánypótlásnak akkor van helye, ha a támogatást igénylő elmulasztja valamely - a támogatási kérelem benyújtása során csatolandó melléklet vagy adat benyújtását - amennyiben számára valamely szempont nem egyértelmű, nem egyértelműen eldönthető. A hiánypótlás egyszeri alkalommal, legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével, a hiány megjelölésével kerül felszólításra - a kérelem kijavítására és/vagy a csatolandó melléklet megküldésére, pótlására.
A támogatásban részesülőkről - a felállított rangsor figyelembe vételével - Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testülete zárt ülés keretében dönt. A Képviselő-testület megjelölheti azt a sorrendben következő pályázót is, akivel a nyertes pályázó valamilyen okból való kiesése esetén támogatási szerződést lehet kötni.
A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázatok eredményét az Önkormányzat a helyben szokásos módon közzéteszi.

PÁLYÁZATI ADATLAP

az EFOP-1.2.11-16-2017-00047 azonosítószámú, „Esély otthon Vésztő városában - esélyteremtő program a fiatal korosztály részére" című pályázat keretében nyújtható lakhatási támogatás iránti pályázathoz

Pályázó adatai
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születés helye, ideje (év, hó, nap):
Lakóhelye: irányítószám település
utca, út, tér, köz házszám épület, lépcsőház emelet ajtó
Tartózkodási helye: irányítószám település
utca, út, tér, köz házszám épület, lépcsőház emelet ajtó
Postacíme: irányítószám település
utca, út, tér, köz házszám épület, lépcsőház emelet ajtó
- Vállalom, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a beköltözést követő 3 munkanapon belül a bérleményben lakóhelyet létesítek a velem beköltözőkkel együtt, vállalom az általam használt bérlemény rezsiköltségének megfizetését (azzal, hogy a lakhatásért lakbért nem kell fizetnem), és vállalom, hogy vésztői lakóhelyemet, életvitelszerű vésztői tartózkodásomat a támogatási időszak (24 hónap) leteltéig fenntartom.
- Vállalom, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén - a lakásbérleti szerződés lejáratát követően 30 napon belül kiköltözöm a velem együtt lakókkal az ingatlanból, valamint az állandó lakcímet önmagam és a velem együtt lakó összes személy vonatkozásában megszüntetjük az adott lakásra vonatkozóan.
Végzettség(ek) (intézmény, kar, szak):…………………………………………….……………….…..
Munkahelye neve:
Munkahelye címe:
Foglalkozása (beosztása, munkaköre):
Munkahellyel rendelkezők esetén:
- Vállalom, hogy Magyarország területén működő munkáltatóval való foglalkoztatási jogviszonyomat a pályázat pozitív elbírálása esetén a lakhatás biztosításának lejártáig (a támogatás végéig: 24 hónapig) fenntartom.
Munkahellyel nem rendelkezők esetén:
- Igazolással rendelkezem arról, hogy részt vettem a projekt keretében személyre szabott felkészítésben a hazai és uniós pályázati programokban való részvételre, - ez által résztevője vagyok a projekt „Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre" tevékenységének.
A pályázó személyi igazolvány száma:
A pályázó TAJ száma:
A pályázó adóazonosító jele:
A pályázó telefonszáma:
A pályázó e-mail címe:
A pályázó háztartásában élők (a pályázat pozitív elbírálása esetén együtt költözők) személyi adatai

Név, születési név

Születési helye, ideje (év, hónap, nap)

Anyja neve

Jelenlegi állandó lakcíme

Jelenlegi tartózkodási címe (ha van)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A pályázó háztartásában élők (a pályázat pozitív elbírálása esetén együtt költözők) havi jövedelme (Ide a jövedelemmel rendelkező, elsősorban felnőtt hozzátartozók (költözők) adatait kell beírni!)
A pályázó havi összes nettó jövedelme:
Ft
A pályázóval költöző (1.) havi összes nettó jövedelme:
Ft
A pályázóval költöző (2.) havi összes nettó jövedelme:
Ft
A pályázóval költöző (3.) havi összes nettó jövedelme:
Ft
A pályázó nyilatkozata köztartozásról
- Kijelentem, hogy nincs köztartozásom (adótartozásom, hátralékom, stb.).
A pályázó nyilatkozata lakástulajdonról
- Tudomásul veszem, hogy nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki rendelkezik ingatlan (lakás) 1/1-es tulajdonjogával, valamint azt mások számára bérbe adja ki.
Pályázatomat az alábbi bérlakásra kívánom benyújtani elsősorban - itt egy lakást jelöljön meg X-szel! Tájékoztatás: Kérjük, hogy a lakás megjelölését ne tekintse eldöntöttnek. A döntéshozók igyekeznek az Ön igényét figyelembe venni, - de a lakás megjelölése nem jelenti automatikusan azt, hogy biztosan elnyeri a lakhatási támogatást, illetve a megjelölt lakás tekintetében kötheti meg a támogatási szerződését.
A táblázatban megjelenített beköltözőknek a pályázat Felhívása szerinti célcsoport-tagoknak kell lenniük; tehát minden lakásba 1 vagy 2 fő célcsoport tagnak kell beköltözni. Célcsoport tagok: a kevésbé fejlett, régiók 3.000-20.000 fős településein élő, illetve lakóhelyként ezen településeket választani szándékozó 18-35 éves fiatalok (beleértve ezekről a településekről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint a letelepülő fiatalokat).

Kérjük, hogy csak egy lakást jelöljön meg X-szel!

Lakás címe és főbb jellemzői

5530 Vésztő, Bajza József u. 7. I. lakás (komfortos, 39,10 m2) - 1 fő beköltözővel

5530 Vésztő, Bajza József u. 7. II. lakás (komfortos, 49,11 m2) - 1 fő beköltözővel

5530 Vésztő, Kossuth u. 77. I. lakás (komfortos, 30,88 m2) - 1 fő beköltözővel

5530 Vésztő, Kossuth u. 77. II. lakás (komfortos, 81,26 m2) - 2 fő beköltözővel

5530 Vésztő, Kossuth u. 77. III. lakás (komfortos, 49,98 m2) - 1 fő beköltözővel

5530 Vésztő, Kossuth u. 77. IV. lakás (komfortos, 41,4 m2) - 1 fő beköltözővel

5530 Vésztő, Kossuth u. 77. V. lakás (komfortos, 42,25 m2) - 1 fő beköltözővel

5530 Vésztő, Kossuth u. 79. I. lakás (komfortos, 73,56 m2) - 2 fő beköltözővel

5530 Vésztő, Kossuth u. 79. II. lakás (komfortos, 72,19 m2) - 2 fő beköltözővel

5530 Vésztő, Kossuth u. 79. III. lakás (komfortos, 70,66 m2) - 2 fő beköltözővel

5530 Vésztő, Kossuth u. 79. IV. lakás (komfortos, 64,5 m2) - 2 fő beköltözővel

Közösségi célú önkéntes munkavégzés vállalása
A pályázat benyújtása előtt végzett-e közösségi célú önkéntes munkát? (A válasz aláhúzandó!)
Igen
Nem
Vésztőn végezni kívánt közösségi célú önkéntes munka vállalása: csak azt a szervezetet írja be, ahol a vállalását teljesíteni szeretné. (Több szervezetet is megjelölhet, ahol a vállalását teljesíteni szeretné.) Minimum 30 óra vállalása kötelező évente. További önkéntes órák vállalása a pályázat bírálata során plusz pontokat jelent: évente 35 óra vállalása esetén 4 pluszpontot, 40 óra vállalása esetén 5 pluszpontot kap a támogatást igénylő.

Közösségi célú önkéntes tevékenység végzésének helye (szervezet, intézmény megnevezése)

Vállalt óraszám (minimum 30 óra/év)

Közösségi célú önkéntes tevékenység megnevezése (pl. közterületek rendben tartása, rendezvények szervezésében való részvétel, technikai feladatok ellátása, tanácsadás, stb.)

Projektaktivitás
A projekt rendezvényein, programjain, eseményein, képzésein a megvalósításban való részvétel vállalása (cselekvési tervek elkészítése és felülvizsgálata, szakmai műhelyek, stb.), illetve a projekt népszerűsítésében való közreműködés vállalása (pl. Facebookon, stb.).
2 db rendezvény/népszerűsítés vállalásán túl pluszpontok szerezhetőek: 3 db rendezvény/népszerűsítés esetén 5 pont, 4 db rendezvény/népszerűsítés esetén 6 pont, 5 db rendezvény/népszerűsítés esetén 7 pluszpontot kap a pályázó.
Minimum ... db rendezvényen a megvalósításban való részvételt/vagy a projekt népszerűsítését vállalom.
Együttműködési nyilatkozat
- Nyilatkozom arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt keretén belül megrendezésre kerülő programokon, rendezvényeken, eseményeken részt veszek.
Nyilatkozat az érintettségről, összeférhetetlenségről
- Nyilatkozom arról, hogy nem vagyok az önkormányzat képviselő-testületének tagja és nem minősülök az önkormányzat vezető tisztségviselőjének, továbbá a döntéshozó képviselő-testület tagjaival vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető tisztviselőjével nem vagyok közeli hozzátartozói viszonyban, illetve mindezek a velem költözőkre is fennállnak.
Lakáscélú megtakarítás
Korábban megkötött lakáscélú megtakarítással (aláhúzandó!):
Rendelkezem
Nem rendelkezem
Amennyiben rendelkezem:
- Vállalom a pályázat pozitív elbírálása esetén, hogy az erről szóló igazolást 3 havonta bemutatom, amennyiben a támogatás időtartama alatt (24 hónap) a lakáscélú megtakarítása lejár, megszűnik - vállalom azt, hogy megtakarítási számlát nyitok, erre havonta legalább 10.000 Ft-ot elhelyezek, és az erről szóló igazolást (számlakivonatot) 3 havonta benyújtom.
Amennyiben nem rendelkezem:
- Vállalom a pályázat pozitív elbírálása esetén azt, hogy a támogatási szerződés megkötését követően 15 napon belül megtakarítási számlát nyitok, erre havonta a vállalásomnak megfelelő megtakarítást (havonta legalább 10.000 Ft-ot) elhelyezek és az erről szóló igazolást (számlakivonatot) 3 havonta bemutatom.
Havi vállalásom:
………………Ft (minimum 10.000 Ft vállalása kötelező).
Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat
- A lenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében hozzájárulok:
a) A fent megadott személyes és különleges adataimat, valamint az adataimat tartalmazó okmányok másolatát Vésztő Város Önkormányzata a pályázaton történő részvétel elbírálása érdekében kezelje, illetve tárolja,
b) Nyertes pályázóként pedig hozzájárulok nevemnek a közzétételéhez (Vésztő Város honlapján (http://www.veszto.hu/), a Vésztői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Vésztői Újságban, a helyi TV-ben, Facebook oldalon)
a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet 3 - GDPR rendelkezéseinek betartásával.
A személyes és különleges adatok kezelése a pályázatot elnyertek esetében az Esély Otthon projekt fenntartási idejének végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a kifizetést követő 8 évig tart. Az eredménytelen, vagy elutasított pályázati anyagokban szereplő személyes és a különleges adatok kezelése a pályázat elbírálásának napját követő egy hónapig tart. Az érintettek hozzájárulása indokolás nélkül bármikor visszavonható. Kivételt képeznek ez alól az önkormányzati testületi döntésekben és azok előterjesztéseiként funkcionáló dokumentumaiban szereplő adatok, melyek kezelése nem az érintett hozzájárulása alapján, hanem az ezen dokumentumok selejtezésére és megsemmisítésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint, az azokban szereplő időtartamig történik. A személyes és a különleges adatok kezelésével kapcsolatban az adatkezelők harmadik fél részére történő adattovábbítást nem végeznek. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelők a pályázat elbírálásával, valamint a támogatások kifizetésével megbízott munkatársai nyerhetnek, feladataik ellátásához szükséges ideig és mértékben. Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint biztosított jogaikkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) - GDPR alapján). Jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 06-1/391-1400, honlap URL címe: https://www.naih.hu/, e-mail cím: uavfelszolaalat@naih.hul is fordulhatnak.
Nyilatkozat
Alulírott a jelen pályázati adatlap aláírásával kijelentem, hogy az adatlapon általam feltüntetett, valamint a mellékletben csatolt igazolásokon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és/vagy a pályázathoz általam benyújtott mellékleteken szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy pályázatom az elbírálási eljárásból kizárásra kerül.
Hozzájárulok, hogy a pályázati adatlapon megadott adataimat a pályázat elbírálása céljából a pályázatot kiíró illetékes tisztviselői és munkatársai teljes egészében megismerjék.
Tudomásul veszem, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül támogatási szerződést és bérleti szerződést kötök a Támogatóval.
Tudomásul veszem, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén amennyiben a vállalat kötelezettségeimnek nem teszek eleget, úgy az adott lakásra vonatkozó szociális mértékű lakbér időarányos, 30 napon belüli megfizetésére vagyok kötelezhető.
Vállalom, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az adataimban, körülményeimben való változásokat (pl. megszűnik, vagy megszűntetésre kerül a munkaviszonyom, a házastársammal-, élettársammal az életközösségem megszűnik, stb.) 15 napon belül bejelentem a Támogató (Vésztő Város Önkormányzata) felé, valamint vállalom a projekttel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését és egyéb, a projekt előírásai szerinti nyilatkozatok megtételét.
Alulírott kijelentem, hogy a lakhatási támogatás feltételrendszerét, illetve a lakhatásra vonatkozó szerződés tervezetét megismertem és pozitív bírálat esetén magamra nézve kötelezőnek elfogadom.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása a lakhatási támogatás pályázaton való részvétel feltétele.
Dátum:………………………………………
……………………………………..
pályázó aláírása
A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:
1. A pályázó önéletrajzát;
2. A pályázó motivációs levelét, mely tartalmában nemcsak a pályázó egyéni motivációit tükrözi, hanem a pályázat által megfogalmazott célkitűzésekhez is kapcsolódik, bemutatja a pályázó településhez fűződő kapcsolatát, viszonyait, valamint tartalmazza a pályázó önkéntes munkára tett vállalásait is;
3. Gyermek, gyermekek anyakönyvi kivonatának másolatát;
4. Házassági anyakönyvi kivonat másolatát.
5. A pályázó és a vele együtt költöző személy(ek) jövedelmi viszonyait igazoló dokumentumokat (jövedelemigazolás a munkáltatótól, gyermekgondozási ellátás igazolása, stb.)
6. Az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító oklevél, bizonyítvány másolatát
7. Magyarországon működő munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés másolatát, ennek hiányában részvételi igazolást arról, hogy a pályázó részt vett a projekt keretében személyre szabott felkészítésben a hazai és uniós pályázati programokban való részvételre, - ez által résztevője a projekt „Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre" tevékenységének
8. A pályázat benyújtása előtt végzett közösségi célú önkéntes munkáról szóló igazolást (ha volt ilyen)
9. A pályázat benyújtása előtt megkötött lakáscélú megtakarításról szóló igazolást, lakás-előtakarékosságról szóló igazolást (ha volt ilyen).

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00047 azonosítószámú, „Esély otthon Vésztő városában - esélyteremtő program a fiatal korosztály részére" című pályázat keretében nyújtható lakhatási támogatásról szóló pályázati felhívásra benyújtott pályázatok bírálatához
Jogosultsági feltételek
1. A támogatást igénylő a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de még nem múlt el 35 éves.
2. A támogatást igénylő Vésztőn lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Vésztőn él, vagy nyilatkozott arról, hogy Vésztőre kíván költözni, Vésztőn kíván letelepedni.
3. A támogatást igénylő és a vele együtt költöző(k) vállalták, hogy a beköltözést követő 3 munkanapon belül a bérleményben lakóhelyet létesítenek.
4. A támogatást igénylő nyilatkozott arról, hogy támogatás esetén vállalja az általa használt bérlemény rezsiköltségének megfizetését - azzal, hogy a lakhatásért lakbért nem kell fizetnie.
5. A támogatást igénylő nyilatkozott arról, hogy a vésztői lakóhelyét, életvitelszerű vésztői tartózkodást a támogatási időszak (24 hónap) alatt fenntartja.
6. A támogatást igénylő nyilatkozott arról, hogy a lakásbérleti szerződés lejáratát követően 30 napon belül kiköltözik a vele együtt lakókkal az ingatlanból, valamint az állandó lakcímet önmaga és a vele együtt lakó összes személy vonatkozásában megszüntetik az adott lakásra vonatkozóan.
7. A támogatást igénylő nyilatkozott arról, hogy tudomásul vette azt, hogy hogy nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki rendelkezik ingatlan (lakás) 1/1-es tulajdonjogával, valamint azt mások számára bérbe adja ki.
8. A támogatást igénylőnek van Magyarországon működő munkáltatóval megkötött munkaszerződése, kinevezése vagy megbízási szerződése, mely alapján legkésőbb a lakhatási támogatás szerződéskötésének időpontjáig foglalkoztatási jogviszonyt létesít; ennek hiányában igazolással rendelkezik arról, hogy részt vett a projekt keretében személyre szabott felkészítésben a hazai és uniós pályázati programokban való részvételre, - ez által résztevője a projekt „Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre" tevékenységének.
9. A támogatást igénylő a pályázat benyújtásakor nyilatkozott arról, hogy nem tagja az önkormányzat képviselő-testületének, nem minősül az önkormányzat vezető tisztségviselőjének, továbbá az önkormányzat képviselő-testületének tagjaival vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető tisztségviselőjével nem áll közeli hozzátartói viszonyban (valamint ezek a feltételek a vele együtt költözőkre is fennállnak).
10. A támogatást igénylő vállalta az évente minimum 30 óra közösségi célú önkéntes tevékenység végzését Vésztőn.
11. A támogatást igénylő nyilatkozott arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt keretén belül megrendezésre kerülő rendezvényeken, programokon, eseményeken, képzéseken részt vesz, illetve a projekt népszerűsítésében való közreműködést vállal.
12. A támogatást igénylő vállalta, hogy amennyiben rendelkezik korábban létesített lakáscélú megtakarítással, akkor az erről szóló igazolást 3 havonta bemutatja (amennyiben a támogatás időtartama alatt (24 hónap) a lakáscélú megtakarítása lejár, megszűnik - vállalta azt, hogy a megszűnéstől számított 15 napon belül megtakarítási számlát nyit, erre havonta legalább 10.000 Ft-ot elhelyez, és az erről szóló igazolást (számlakivonatot) 3 havonta benyújtja).
13. Ennek hiányában a támogatást igénylő vállalta, hogy a lakhatási támogatási szerződés megkötését követően 15 napon belül megtakarítási számlát nyit, havonta a vállalásának (minimum 10.000 Ft-nak) megfelelő megtakarítást elhelyez és az erről szóló igazolást (számlakivonatot) 3 havonta bemutatja.
14. A támogatást igénylő nyilatkozott arról, hogy amennyiben a lakhatási támogatás pályázat során vállalat kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy az adott lakásra vonatkozó szociális mértékű lakbérnek - a bérleti jogviszonyának kezdetétől számított - időarányos megfizetésére 30 napon belül kötelezhető.
15. A támogatást igénylő vállalta, hogy bejelentési kötelezettségének 15 napon belül eleget tesz, amennyiben az adataiban, körülményeiben változás áll elő.
16. A támogatást igénylő vállalta az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését és egyéb, a projekt előírásai szerinti nyilatkozatok megtételét.
17. A pályázó önéletrajza benyújtásra került.
18. A pályázó motivációs levele benyújtásra került.
19. A pályázó a hiánytalanul kitöltött és aláírt adatlapot a szükséges igazolásokkal együtt nyújtotta be/hiánypótlást követően elfogadható.
Előnyt jelentő szempontok
Kiemelt hiányszakma értelmezése:
A támogatást igénylő a pályázat benyújtásakor rendelkezik az alábbi kiemelt hiányszakmára vonatkozó végzettséggel, vagy az adott kiemelt hiányszakmában foglakoztatási jogviszonnyal rendelkezik.
A település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számító szakmák, ún. kiemelt hiányszakmák:
• pedagógus: tanító; tanár (bármely szakos); óvodapedagógus;
- közgazdász;
- jogász;
- orvos, valamint bármely egészségügyi szakképzettség;
- pályázatíró;
- bármely építőipari szakképzettség;
- bármely fémipari szakképzettség;
- bármely szociális szakképzettség;
- bármely élelmiszer-feldolgozó és agráripari szakképzettség;
- bármely informatikai szakképzettség.
Előnyt jelentő szempontok

Sorszám

Értékelési szempont

Pontozás

Maximális pontszám

1.

Életkor

5

A pályázó a pályázat benyújtásakor nem töltötte be a 30. életévét

5

2.

Lakcím

5

A pályázó Vésztőn állandó lakcímmel rendelkezett a pályázat benyújtását megelőzően

5

A pályázó Vésztőn tartózkodási hellyel (tartózkodási címmel) rendelkezett a pályázat benyújtását megelőzően

3

3.

Kiemelt hiányszakma

5

A pályázó a település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számító szakmával rendelkezik (ún. kiemelt hiányszakmával)/vagy az adott kiemelt hiányszakmában foglakoztatási jogviszonnyal rendelkezik

5

4.

Jövedelmi helyzet

5

A pályázó nettó jövedelme a mindenkori minimálbér nettó összegének 200 %-a felett van (2019-ben a minimálbér nettó összege: 99.085 Ft)

5

A pályázó nettó jövedelme a mindenkori minimálbér nettó összegének 100 %-200 %-a

4

5.

Költözők száma

3

2-nél több beköltöző személy

3

2 fő beköltöző személy

2

A pályázó egyedül költözik

1

6.

Korábbi önkéntes munka

5

A pályázat benyújtását megelőzően a pályázó végzett önkéntes munkát

5

7.

Önkéntes munka vállalása

5

A pályázó vállalja, hogy évente 35 óra közösségi célú önkéntes tevékenységet végez Vésztőn

4

A pályázó vállalja, hogy évente 40 óra közösségi célú önkéntes tevékenységet végez Vésztőn

5

8.

A projekt keretén belül megrendezésre kerülő rendezvényeken, programokon, eseményeken, képzéseken a megvalósításában való részvétel (cselekvési tervek elkészítése és felülvizsgálata, szakmai műhelyek, stb.)
vállalása/a projekt népszerűsítésében való közreműködés vállalása

7

Minimum 5 db rendezvényen a megvalósításban és/vagy 5 alkalommal a projekt népszerűsítésben való részvétel vállalása

7

Minimum 4 db rendezvényen a megvalósításban és/vagy 4 alkalommal a projekt népszerűsítésben való részvétel vállalása

6

Minimum 3 db rendezvényen a megvalósításban és/vagy 3 alkalommal a projekt népszerűsítésben való részvétel vállalása

5

9.

Motivációs levél

15

A motivációs levél benyújtásra került és tartalmában nemcsak

15

a pályázó egyéni motivációit tükrözi, hanem a pályázat által megfogalmazott célkitűzésekhez is kapcsolódik, bemutatja a pályázó településhez fűződő kapcsolatát, viszonyait, valamint tartalmazza a pályázó önkéntes munkára tett vállalásait is

A motivációs levél benyújtásra került, tartalmazza a pályázó egyéni motivációit, bemutatja a pályázó településhez fűződő kapcsolatát, viszonyait, valamint tartalmazza a pályázó önkéntes munkára tett vállalásait is

10

A motivációs levél benyújtásra került, tartalmazza a pályázó egyéni motivációit és az önkéntes munkára tett vállalásait is

5

10.

A pályázó értékelése összességében: a település fejlődéséhez való hozzájárulás/potenciális hozzájárulás alapján

10

A pályázó értékelése az általa benyújtott pályázati dokumentáció alapján 1-10-ig terjedő skálán

10

Mindösszesen (maximum) 65 pont

1

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. év június hó 11. napján tartott ülésén fogadta el. Hatályos 2019. június 13. napjától.

2

Módosította a 12/2019. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. év augusztus hó 16. napjától.

3

2 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)