Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (III.28.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2019. 04. 01

Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vésztő Város Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Vésztői Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja és hatálya

1. §


(1) E rendelet célja, hogy Vésztő Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az Önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét.


(2) A feladatellátás során az Önkormányzat gondoskodik saját fenntartású közművelődési intézmény működtetéséről és szakmai szolgáltatásainak folyamatos fejlesztéséről. Ezen túlmenően az Önkormányzat az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a város kulturális életét gazdagítja.


2. §


A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató intézményre,

b) az a) pontban meghatározott szervezet közművelődési szolgáltatásait igénybe vevők körére.


3. §


Az Önkormányzat a művelődést értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja és támogatja az Önkormányzati közművelődési feladatok megvalósításában résztvevő intézményeket, színtereket és szervezeteket.


2. Az Önkormányzat közművelődési feladatai

4.§


(1) Az Önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.


(2) Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása;

aa) Az 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalttal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.

ab) Helyszín biztosítása a művelődési közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.

ac) Bemutatkozási lehetőségek teremtése, a művelődési közösség számára.

ad) Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.

ae) Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek a részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeket, javaslataikat.

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése;

ba) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

bb) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez,     

bc) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

bd) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

be) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

bf) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

bg) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint

bh) a ba)–bg) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása;

ca) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását,

cb) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását, c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,

cd) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását,

ce) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint

cf) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása;

da) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,

db) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,

dc) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,

dd) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,

de) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint

df) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása;

ea) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint

eb) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása;

fa) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint

fb) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.

g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

ga) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,

gb) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását,

gc) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint

gd) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.


3. A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke

5. §


(1) Az Önkormányzat a 4. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások ellátását, további feladatok biztosítását az Önkormányzat fenntartásában működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár közművelődési intézménye (a továbbiakban: Közművelődési Intézmény) útján végzi.


(2) Az Önkormányzat biztosítja a Közművelődési Intézmény működtetéséhez szükséges megfelelő számú szakember foglalkoztatását.


(3) A Közművelődési Intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait megállapodás alapján a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv látja el.


(4) A Közművelődési Intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális, közművelődési célkitűzések megvalósításához.


(7) A Közművelődési Intézménynek a feladatai színvonalasabb ellátása érdekében ki kell használnia a pályázati lehetőségeket, a vállalt cél megvalósítása az alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.


(8) A Közművelődési Intézmény éves munkaterve, továbbá az éves szakmai beszámolója önkormányzati jóváhagyással válik érvényessé.


4. A közművelődési feladatellátás támogatása

6. §


(1) Az Önkormányzat támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában résztvevő, közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján.


(2) A Közművelődési Intézmény a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

a) a településen működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, személyekkel,

b) egyházakkal,

c) nevelési-oktatási intézményekkel,

d) nemzetiségi önkormányzatokkal,

e) civil szervezetekkel, alapítványokkal,

f) Helyi Értéktár Bizottsággal,

g) Vésztő testvérvárosaival,

h) környező településekkel, kulturális intézményeivel, értéktár bizottságaival,

i) a Békés Megyei Önkormányzattal,


5. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

7. §


(1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:

a) központi költségvetési támogatás,

b) helyi költségvetési forrás (önkormányzati kiegészítés),

c) intézményi saját bevétel,

d) pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot.


(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja az Közművelődési Intézmény fenntartásához, illetve a 4. § szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket. Az Önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az e célra adott központi költségvetési támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat.


6. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete

8. §


(1) A Kult. tv. és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.


(2) Az Önkormányzat a közművelődési intézménynek törvényességi ellenőrzését a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján látja el.


(3) Az Önkormányzat a közművelődési intézmény szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el.


7. Záró rendelkezések

9. §


(1) Ez a rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 14/2002. (VI. 25.) önkormányzati rendelet.Molnár Sándor                                                                             dr. Petri Béla

polgármester                                                                                     jegyző