Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2016. 05. 27

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

2016.05.27.

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f} pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület Vésztő város 2015. évi költségvetéséről szóló, a 10/2015 (IX.03.), a 17/2015 (XI.26.), valamint a 12/2016 (III.31.) számú rendeleteivel módosított 3/2015. (II.26.) számú rendelet (továbbiakban: Kvr) végrehajtását

2 407 776 ezer forint bevétellel és
2 016 154 ezer forint kiadással
az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi létszámadatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 498 739 e Ft összeggel, a felújítási kiadásait pedig 5 417 e Ft összeggel, az 5. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.

6. § A képviselő-testület az intézmények 2015. évi pénzellátását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

7. § A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.

8. § A képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10. § A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások támogatására kifizetett összegek 2015. évi adatait a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

11. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, tartalmazó kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület a három évet átölelő pénzforgalmi mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi mérleg szerinti eredményét a 14. melléklet szerint állapítja meg.

15. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását a 15. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően hagyja jóvá.

16. § A képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 16. melléklet szerint fogadja el.

17. § A képviselő-testület a 2015. évi kiadásainak, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) megbontását a 17. melléklet szerint fogadja el.

18. § A képviselő-testület a 2015. évi vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

Molnár Sándor dr. Petri Béla
polgármester jegyző