Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II.1.) számú rendelete

a városi ösztöndíjról

Hatályos: 2016. 12. 02


a városi ösztöndíjról[1]


Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


A rendelet célja


Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy a saját hivatali szervezete, intézményei valamint az önkormányzat feladatellátásával összefüggő területeken szakember-ellátottságát biztosítsa, tervezhetővé tegye, támogatja a vésztőn letelepedni szándékozó magyar vagy külföldi felsőoktatásban tanuló hallgatók tanulmányait e rendeletben foglalt feltételek szerint.

2. §


A városi ösztöndíj


A városi ösztöndíj (továbbiakban: ösztöndíj) olyan, a városi önkormányzat által, a költségvetéséből az e rendelet szabályai szerint folyósított rendszeres támogatás, amellyel az önkormányzat támogatja a vele pályázati eljárás eredményeképpen ösztöndíjszerződést kötő, államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben résztvevő; vagy külföldi felsőoktatásban tanuló hallgatókat abból a célból, hogy a képesítés megszerzését követően az ösztöndíjban részesülő az önkormányzat feladatellátásával összefüggő területen vállaljon munkát.


3. §


A pályázók köre


Ösztöndíjra pályázhat, aki:

 1. a pályázati kiírásnak megfelelő szakterületen felvételt nyert vagy tanulmányokat folytat államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésében, mesterképzésében, egységes osztatlan képzésében, vagy
 2. a pályázati kiírásnak megfelelő szakterületen felvételt nyert vagy tanulmányokat folytat külföldi felsőoktatási intézményben.


4. §


Hatáskör


(1) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírásának és a beérkezett pályázatok értékelésének és minősítésének jogát a képviselő-testület a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottságra (továbbiakban: SZOKS bizottság) ruházza át.


 (2) Az ösztöndíj adományozására vonatkozó javaslatot a SZOKS bizottság terjeszti a képviselő-testület elé.


(3) Az ösztöndíj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.


5. §


Az ösztöndíj mértéke


(1) Az ösztöndíj tárgyévben kiosztható keretösszegét a képviselő testület az éves költségvetési rendeletében állapítja meg.


(2) Az ösztöndíj egy főre jutó összegének alsó és felső határát a SZOKS bizottság a pályázati felhívásban határozza meg.


(3) Az ösztöndíj összege a harmadik félévtől a tanulmányi eredménytől függően, a SZOKS bizottság javaslata alapján, a képviselő-testület döntése szerint eltéríthető ±20%-kal.   


(4) Az ösztöndíj egy tanítási évben 10 hónapra folyósítható.


(5) Az ösztöndíj folyósítása szünetel, ha az ösztöndíjban részesülő hallgatói jogviszonya a felsőoktatásról szóló törvényben írtak szerint szünetel.


(6) Amennyiben az ösztöndíjas neki felróható okból évfolyamot ismétel, az ösztöndíj  folyósítását fel kell függeszteni mindaddig, ameddig az adott évfolyamot az ösztöndíjas sikeres vizsgával nem fejezi be.


(7) Az ösztöndíj folyósítása megszűnik, ha az ösztöndíjban részesülő hallgatói jogviszonya a felsőoktatásról szóló törvényben írtak szerint megszűnik.


6. §


Az ösztöndíjban részesülő kötelezettségei


(1) Az ösztöndíjban részesülő hallgatónak az ösztöndíj rendszeres folyósítása fejében vállalnia kell, hogy:

 1. tanulmányait a diploma (oklevél) megszerzéséig folytatja,
 2. a tanulmányi előmenetelére, vizsgaeredményeire vonatkozó dokumentumokat rendszeresen, az adott félévet záró vizsgaidőszak utolsó napját követő 15 napon belül bemutatja,
 3. a következő félévre, ill. évfolyamra történő beiratkozás tényét a beiratkozást követő 15 napon belül igazolja,
 4. a képesítés, végzettség megszerzését követően az önkormányzat feladatellátásával összefüggő területen munkát vállal, s munkaviszonyát legalább az ösztöndíj folyósításának megfelelő időtartamig fenntartja,
 5. a külföldi felsőoktatásban szerzett diplomáját (oklevelét) elismerteti,
 6. amennyiben az önkormányzat e rendelet 7. § (2) bekezdése szerint alkalmazza, Vésztőn létesít állandó lakóhelyet.


(2) Vissza kell fizetni az ösztöndíjat abban az esetben, ha az ösztöndíjas:

 1. a tanulmányait a képesítés megszerzését megelőzően önhibájából abbahagyja,
 2. a részére a 7. § (2) bekezdése szerint felajánlott munkakört nem fogadja el,
 3. amennyiben a munkaviszonyát a munkáltató annak létesítésétől számított 1 éven belül a munkavállalónak felróható okból jogerősen megszünteti.


(3) Az ösztöndíjat a Polgári Törvénykönyv szerinti mindenkori törvényes kamattal növelt összegben kell visszafizetni a visszafizetésre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 30 napon belül.

7. §


Az önkormányzat kötelezettsége


(1) Az ösztöndíj havi összegét az önkormányzat a tárgyhónap 10. napjáig az ösztöndíjas részére kifizeti, illetve az általa magadott bankszámlára átutalja.


(2) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az ösztöndíjast az önkormányzat feladatellátásával összefüggő területen, a végzettség megszerzését követően 6 hónapon belül képesítésének megfelelő munkakörben alkalmazza.


8. §


Eljárási rendelkezések


(1)[2] Az ösztöndíjra szóló pályázati felhívást a SZOKS bizottság közzéteszi a helyi sajtóban, az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján és szükség szerint minden olyan írott és elektronikus médiafelületen, amely leghatékonyabban biztosítja az érintett szakterületen tanulmányokat folytató hallgatók tájékoztatását. Ennek érdekében a SZOKS bizottság személyzeti tanácsadó (fejvadász) céget is megkereshet és kezdeményezheti a vele történő szerződéskötést.


(2)[3] A pályázatot a rendelet az 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

 1. az ösztöndíjban részesíthető szakterület vagy képesítés megnevezését;
 2. az adott évben érvényes városi ösztöndíj egy főre jutó havi összegének alsó és felső határát;
 3. a pályázatok benyújtásának módját;
 4. a személyes tájékoztatás módját;
 5. a pályázat benyújtásának határidejét,

az elbírálás határidejét.


(3) A SZOKS bizottság a hiányos pályázati dokumentációt benyújtó pályázót egy alkalommal hiánypótlásra szólíthatja fel.


(4) Az ösztöndíj odaítéléséről a SZOKS bizottság előterjesztése alapján a képviselő- testület a beadási határidő lejártát követő első ülésén dönt.


(5) A pályázat elbírálásáról 8 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíteni kell. A nyertes pályázókkal az önkormányzat a rendelet 2. számú melléklete szerint ösztöndíjszerződést köt.


9. §


Záró rendelkezések(1) Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba.


                        Molnár Sándor                                               Détárné Molnár Andrea

                         polgármester                                                             jegyző


[1]

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 31-i ülésén fogadta el.

[2]

Módosította a 25/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. év december hó 2. napjától.

[3]

Módosította a 25/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. év december hó 2. napjától.