Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31 - 2018. 06. 01

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"2. § (1) A központi intézkedés és helyi döntések következtében a költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


        574.464.617 Ft-tal


Költségvetési kiadását


        861.313.643 Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2017. évi


módosított költségvetési bevételét

1.128.956.738 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

1.434.518.365 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési hiány

             felhalmozási hiány

  -433.388.641 Ft-ban

   163.913.507 Ft

   269.475.134 Ftezenkívül 70.974.914 Ft finanszírozási bevétellel valamint 292.393.079 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg."


2. §


A rendelet 3. §-a hatályát veszti.


3. §


A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 


4. § (1) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


  301.062.518 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

  102.145.147 Ft

Személyi juttatások

    21.792.361 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

    69.545.448 Ft

Dologi kiadások

      7.008.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 100.301.562 Ft

Egyéb működési célú kiadások

        850.000 Ft

  •        ebből:  Elvonások és befizetések

                             0 Ft

                          Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

                   0 Ft

                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

                   0 Ft

                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

    95.417.562 Ft

                          Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

                    0 Ft

                          Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

                    0 Ft

                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

                    0 Ft

                          Árkiegészítések, támogatások

                             0 Ft

                          Kamattámogatások

               4.034.000 Ft

                          Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
      311.080.647 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

        60.858.651 Ft

Beruházások

                        0 Ft

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

      250.221.996 Ft

Felújítások

          0 Ft

 -      ebből:  EU-s forrásból felújítás

          0 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

          0 Ft

  • ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

          0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

                        0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

                        0 Ft

                    Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

                        0 Ft

                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

                        0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

                        0 Ft

                    Lakástámogatás

                        0 Ft

                    Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

       517.083.543 Ft

Tartalék

         70.974.914 Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

4.§


A rendelet 1-8. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.5. §Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.

                      Budainé Vajk Ildikó                                                              Kecskés Gábor

                               jegyző                                                                               polgármesterKihirdetési záradék:A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. május 30. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

                                                                                                       Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                  jegyzőMellékletek