Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (II.13.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 15 - 2019. 03. 24

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

5/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló

2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2f) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (2) bekezdésében és a Gyvt. 21/A. § (3) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. § A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § E rendelet 2019. március 15. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.

3. § E rendeletben foglaltakat először a 2019. április hónapra vonatkozó díjak megállapításánál kell alkalmazni.                         Dr. Szabó Tibor                                                Miklósné Pető Rita

                            polgármester                                                           aljegyző


Kihirdetve: 2019. február 13.

                                                                                                   Miklósné Pető Rita

                                                                                                           aljegyző


Mellékletek