Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 32/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 14 - 2021. 01. 24

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 13. § (1)-(2) bekezdésében15. §-ában, 17. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. §-ában, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1)-(2), (4)-(5) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 42. §-ában, 54. § (1)-(3) bekezdéseiben, 58. § (1)-(3) bekezdésében, 80. § (1)-(2) bekezdésében, 84. § (1)-(2) bekezdésében, 86. §-ában, valamint a 91/A. § 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 32/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (3) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. § (3) b) dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén a vagyonrendeletben foglalt idő- és értékbeli korlátozásokat meghaladó mértékű, illetve az öt évet meghaladó határozott idejű, vagy határozatlan időre történő bérbeadásról, – a 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban, meghatározott kivétellel – ingyenes hasznosításáról, valamint a 39. § (3) bekezdésében foglalt időtartam lejártát követően a bérlet újabb 5 évvel történő meghosszabbításához való hozzájárulásról,”.

2. § Az Ör. 2. § (3) bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

„2. § (3) d) dönt a 43. §- 44. §-ban meghatározott ügyekben.”

3. § Az Ör. 3. § (2) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

„3. § (2) c) dönt a 42. §-ban foglaltak ügyekben.”

4. § Az Ör. 39. §-a az alábbiak szerint módosul:

„39. §  (1) A hasznosításra jogosultak, a vagyonrendeletben meghatározott korlátozásokra figyelemmel, a helyiségbérleti szerződést határozott időre, legfeljebb 5 évre vagy valamely feltétel bekövetkeztéig köthetik.

(2) A helyiségbérleti szerződés az (1) bekezdéstől eltérően legfeljebb 10 évre köthető, amennyiben a helyiségen a bérlő által a 40. § (2) bekezdése szerinti munkálatok műszaki és pénzügyi értéke jelentős, melyről a képviselő-testület dönt.

(3)     Amennyiben a határozott időre bérletbe adott helyiség bérlőjének nincs közüzemi, bérleti díj elmaradása, úgy kérelmére az (1) bekezdésben meghatározott bérleti idő további 5 évre meghosszabbítható.

(4)     Az (1) bekezdésben meghatározott (3) bekezdés szerinti bérleti idő meghosszabbítását a bérlő kezdeményezheti a bérleti idő lejártát megelőzően legalább 2 hónappal.

(5) Határozatlan idejű helyiségbérleti szerződés megkötéséhez, valamint a (2) bekezdés szerinti időtartam lejártát követően az újbóli 5 évvel történő meghosszabbításhoz a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.”

5. § Az Ör. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.                        Dr. Szabó Tibor                                       Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                           jegyző
Kihirdetve: 2021. január 13.

                                                                                           Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző

Mellékletek