Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014 (VI.25.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 06. 26 - 2014. 06. 26

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


 1.§  Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „2. § Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi bevételeit 327.360 E Ft-tal megemeli és 1.757.312 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.


2.§  Az ÖR 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi kiadásait 327.360 E Ft-tal megemeli és 1.757.312 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

                                                                                                                            

     3.§ E rendelet 1-12. mellékletei ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.


4.§ E rendelet a 2014. június 25-én lép hatályba, rendelkezéseit 2014. május 2-tól kell alkalmazni.                 Dr. Szabó Tibor                                        Dr. Szabó-Schmidt Katalin                                polgármester                                                                               jegyzőKihirdetve: 2014. június 25.


                                                                                               Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                                           jegyző


Mellékletek