Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2023. 09. 05

Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2021.01.01.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bősárkány nagyközség illetékességi területén az alábbi helyi adók kerültek bevezetésre:

a. építményadó,
b. magánszemélyek kommunális adója,
c. helyi iparűzési adó.

ÉPÍTMÉNYADÓ

2. §

Adómentesség

(1) Mentes az adó alól
a. a lakás, amelyben a magánszemély adóalany életvitelszerűen lakik,
b. a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész közül a magánszemély tulajdonában lévő garázs.
(2) Ideiglenesen mentes az adó alól a lakás az adóalany halála esetén, a haláleset napjától a hagyatéki eljárás befejezéséig terjedő idő alatt.

3. §

Az adó alapja

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

4. §

Az adó mértéke

Az adó mértéke
a. lakás esetén 500 Ft/m2/év,
b. nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén 500 Ft/m2/év.
c. vállalkozási célú üzlet, műhely esetén 10 Ft/m2/év.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

5. §

Kommunális adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.

6. § (1) Az adó mértéke a Htv. 11. §-ában meghatározott adótárgyanként 10.000 Ft/év.

(2) Az adó mértéke a Htv. 17. §-ában meghatározott adótárgyanként 3.000 Ft/év.

(3) Az adó mértéke lakásbérleti jogonként 10.000 Ft/év.

7. § (1) Mentes az adó alól az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő lakása, nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze után építményadó fizetésére kötelezett.

(2) A 6. §-ban megállapított adóból 50% kedvezmény illeti meg azt az adóalanyt, aki egyedül él, az adóév január 1-jén a 70. életévét betöltötte, és havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

8. §1

Adómentesség

(1) Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek, illetve amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 20 millió Ft-ot.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(3) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt - a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. mellékletét képezi.
(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére u folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
(8) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.
(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

8/A. §2

Értelmező rendelkezések

Jelen rendelet alkalmazásában:
- állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.

9. §

Adó mértéke

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.
(2) 3

10. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) 4

1. melléklet a 15/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelethez a 15/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez5

NYILATKOZAT

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-11407/2013/EU bizottsági

rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás

esetén

1. Kedvezményezett adatai

Név:

Adószám:

Elérhetőség:

Aláírásra jogosult képviselő:

E-mail cím:

(jelölje X-szel)
 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során

Egyesülés, szétválás ideje:

(év) (hónap) (nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.6

2. Csekély összegű támogatások

Sor
szám

Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás kedvezményezettje és célja

A támogatást ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozáshoz vette igénybe?

Kérelem
Benyúj-
tásának
dátuma

Odaítélés
dátuma

Támogatás
összege

Támogatás bruttó támogatástartalma

Forint

Euró

Forint

Euró

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról

Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.

Vállalkozás neve

Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.7
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra

Sor
szám

Támogatás
jogalapja
(uniós
állami
támogatási
szabály)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatási kategória (pl. regionális beruházási támogatás)

Kérelem
benyújtásának
dátuma

Odaítélés
dátuma

Azonos elszámolható költségek teljes
összege jelentértéken

Azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma / azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma

Maximális támogatási intezitás (%) vagy
maximális
támogatási
összeg

Forint

Euró

Forint

Euró

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése8 közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul - még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt - értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.
Kelt:

.............................

Kedvezményezett (aláírás, pecsét)”

2. melléklet a 15/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelethez a 15/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez9

Igazolás csekély összegű támogatásról
Alulírott ... a ... mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a ... mint kedvezményezett .... bizottsági rendelet (HL ..., dátum, oldal) (a továbbiakban: ... bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:
Projekt megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésének időpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:
A jelen támogatással érintett célra a(z) ... bizottsági rendelet alapján .... eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható.
Jelen igazolást a(z) ... bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.
Kelt, ...............................
................................................................................
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)
1

Módosította az 1/2016.(I.15.) önkormányzati rendelet. Módosította a 6/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. április 1-jétől.

2

Beiktatta a 6/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. április 1-jétől.

3

Hatályon kívül helyezte a 12/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. január 1-jétől.

4

A 10. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 6/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

7

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.

8

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az időpont általában a szerződés kelte.

9

A 2. melléklet a 6/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.