Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.10.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 12 - 2021. 03. 13

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezésben részt vevő szervek és partnerek egyetértésével a következőket rendeli el:


1.§  A helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező SZT-1/1,3,4,5,6-7, SZT-2 jelű szabályozási tervlapok hatályukat vesztik, helyébe jelen rendelet melléklete szerinti SZT-1/1,3,4,5/A, 6-7, SZT-2 jelű szabályozási tervlapok lépnek.


2.§ A HÉSZ a következő alcímmel egészül ki:

19/A. A KÖZMŰVESÍTÉS MÉRTÉKÉNEK ELŐÍRÁSA

23/A. §     A településen építés vagy rendeltetés megváltoztatása akkor lehetséges, ha:

 1. az övezeti előírások szerinti közműellátás biztosított – mely teljes és részleges közműellátottság kötelezettsége esetén történhet a közüzemi energiaellátással egyenértékű alternatív energiaellátással is,
 2. övezeti előírások hiányában a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás és a közüzemű villamosenergia-ellátás biztosított
 3. jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek,
 4. az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett.”


3.§       A HÉSZ 39.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)Kerítés magassága – intézményi rendeltetés, továbbá Gksz, Gip, Gip-e, K-t, K-sp, K-mü, K-bü jelű építési övezetek kivételével - nem haladhatja meg az 1,8 m-t, a lábazat legfeljebb 0,6 m magas lehet.”


4.§       A HÉSZ 40.§ (5) bekezdés a)-c) pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a)         kisvárosias lakóövezetek esetében: 5 m;

b) kertvárosias és falusias lakóövezetek esetében 5m, mely egyben kötelező építési vonal is;

c) ipari övezetek esetén 10 m;

d) egyéb övezet esetében 5 m.”


5.§       A HÉSZ 40.§ (9) bekezdésben a „hátsókert 0 méterre csökkenthető” szövegrész helyébe a ”hátsókert 3,0 méterre csökkenthető” szöveg lép.


6.§       (1) A HÉSZ 41/A.§ a következő rendelkezéssel egészül ki:

„(4a) Kisvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkein lakásonként 2 parkolóhely biztosítása szükséges.”


(2) A HÉSZ 41/A.§ (6) bekezdésben szereplő táblázat a következő sorral egészül ki:


Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe

(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Építményének legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség (%)

7

Lk2

SZ

1200

30

30

9,5

50

30


(3) A HÉSZ 41/A.§ (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Lk1 építési övezet építési telkein kettőnél több lakó rendeltetési egység akkor helyezhető el, ha az építési telek területének lakó rendeltetési egységekre számított területe eléri vagy meghaladja a 150 m2-t.”

(4) A HÉSZ 41/A.§ (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Lk1 építési övezet építési telkein elhelyezett épület szintszáma terepszint felett nem haladhatja meg a 3 szintet.”

(5) A HÉSZ 41/A.§ a következő rendelkezéssel egészül ki:

„(10) Lk2 építési övezet építési telkein elhelyezett épület szintszáma terepszint felett nem haladhatja meg a 3 szintet.”


7.§       (1) A HÉSZ 42.§ a következő rendelkezéssel egészül ki:

„(5a) Kertvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkein lakásonként telken belül 2 parkolóhely biztosítása szükséges.”

(2) A HÉSZ 42. § (11) bekezdésben szereplő táblázat 5. sor F oszlopában az „5,0” szövegrész helyébe az „5,5” szöveg lép.

(3) A HÉSZ 42.§ (11) bekezdésben szereplő táblázat 8. sor helyébe a következő sorok lépnek:


Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe

(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Építményének legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség (%)

8

Lke6

SZ

10000

80

30

6,5

60

30

9

Lke7

SZ

800

18

30

6,5

50

30


(4) A HÉSZ 42.§ a következő rendelkezéssel egészül ki:

„(25a) Lke3 építési övezet építési telkein kettőnél több lakó rendeltetési egység akkor helyezhető el, ha az építési telek területének lakó rendeltetési egységekre számított területe eléri vagy meghaladja a 250 m2-t.”

(5) A HÉSZ 42.§ (33) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(33) Lke6 építési övezet építési telkein kettőnél több lakó rendeltetési egység akkor helyezhető el, ha az építési telek területének lakó rendeltetési egységekre számított területe eléri vagy meghaladja a 250 m2-t.”

(6) A HÉSZ 42.§ a következő rendelkezéssel egészül ki:

„(34) Lke7 építési övezet építési telkein kettőnél több lakó rendeltetési egység akkor helyezhető el, ha az építési telek területének lakó rendeltetési egységekre számított területe eléri vagy meghaladja a 250 m2-t.”


8.§       A HÉSZ 43.§ a következő rendelkezéssel egészül ki:

„(7a) Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkein lakásonként 2 parkolóhely biztosítása szükséges.


9.§       (1) A HÉSZ 44.§ (8) bekezdésben szereplő táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:


Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe

(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Építményének legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség (%)

6

Vt2

Vt2*

SZ

2000

30

40

6,0

30

40


(2) A HÉSZ 44.§ (13) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Vt2, Vt2* építési övezet építési telkein lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el.

(13a) Vt2* építési övezet építési telkein uszoda építése esetén a legnagyobb épületmagasság 9,0 méter.

(13b) Vt2* építési övezet építési telkein az előkert - mely nem kötelező építési vonal - 0 m.”


10.§ A HÉSZ 45. § (5) bekezdésben szereplő táblázat 7. sor C oszlopában az „3000” szövegrész helyébe az „1500” szöveg lép és a D oszlopában az „30” szövegrész helyébe az „25” szöveg kerül.


11.§ (1) A HÉSZ 51.§ (6) bekezdésben szereplő táblázat a következő sorral egészül ki:


Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe

(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Építményének legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség (%)

7

K-mü5

SZ

5000

50

40

12,0

40

30


12.§     A HÉSZ 54.§ f) pontja a következő (fc) és (fd) alpontokkal egészül ki:

„fc) Állatklinika                                    (Kb-áll).

fd) Vadaspark                                                   (Kb-vad)”


13.§     A HÉSZ 55.§ a következő rendelkezéssel egészül ki:

„(2a) Zöldterület övezeteinek telkein a szomszédos építési telkek feltárását szolgáló útkapcsolat biztosítható.”


14.§     A HÉSZ 59.§ a következő rendelkezésekkel egészül ki:

„(15)   Má3 övezetben elhelyezhető:

a)    növénytermesztéshez kapcsolódó építmény;

b)    állattartáshoz, állattenyésztéshez kapcsolódó építmény;

c)    az ezekhez kapcsolódó termék feldolgozás, tárolás, árusítás építményei;

 (16)    Má3 övezetben az építmény-elhelyezés feltételei a következők:

a) a kialakítható telek legkisebb területe:                                   10000 m2 (1 ha);

b) a beépítés módja:                                                                   szabadonálló;

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:                  5%;

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke:          5,0 m;

e) legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség:       5%.


15.§     (1) A HÉSZ 60.§ (5) bekezdésének d) pontjában a „max. 40 m2” szövegrész helyébe a ”max. 25 m2” szöveg lép.

(2) A HÉSZ 60.§ (5) bekezdésének e) pontjában a „4,5 m” szövegrész helyébe a ”3,0 m” szöveg lép.


16.§     (1) A HÉSZ 63.§ (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Kb-tur1 övezet telkein elhelyezett épület szintszáma terepszint felett nem haladhatja meg a 3 szintet.”

(2) A HÉSZ 63.§ a következő rendelkezésekkel egészül ki:

„(10) Kb-tur2 övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők:

a) a kialakítható legkisebb telekméret                                    10.000 m2;

b) a kialakítható legkisebb telekszélesség                                          50 m;

c) a beépítés módja                                                                           szabadonálló;

d) a beépítettség mértéke                                                                   10%;

e) legnagyobb megengedhető épületmagasság                                 12,0 m;

f) minimális zöldfelület arány                                                 70%.”

(11) Kb-tur2 övezet telkein elhelyezett épület szintszáma terepszint felett nem haladhatja meg a 3 szintet.

(12) Kb-tur2 övezetben a Szabályozási terven jelölt telek be nem építhető részén a meglévő fásszárú növényállomány megőrzendő, s burkolt felület nem alakítható ki.”


17.§     A HÉSZ a következő alcímekkel egészül ki:

55/A. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – ÁLLATKLINIKA


64/A.§ (1) Különleges beépítésre nem szánt terület – állatklinika terület a Szabályozási terven Kb-áll jellel szabályozott övezet, mely az állatorvoslással kapcsolatos építmények és annak működését kiszolgáló létesítmények elhelyezésére szolgál.

(2) Különleges beépítésre nem szánt terület - állatklinika területen elhelyezhető építmény:

 1. állatorvoslással kapcsolatos,
 2. állatorvoslást kiszolgáló
 1. oktatási, egészségügyi;
 2. kutatás-fejlesztési;
 3. iroda
 1. állattartó

rendeltetést tartalmazhat

(3) Kb-áll övezet telkein több épület is elhelyezhető.

(4) Kb-áll övezet telkei részleges közművesítettség esetén építhetők be amennyiben a szennyvíz tisztítása és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik.

(5) Kb-áll övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők:

 1. a kialakítható legkisebb telekméret                           8.000 m2;
 2. a kialakítható legkisebb telekszélesség                     30 m;
 3. a beépítés módja                                                       szabadonálló;
 4. a beépítettség mértéke                                              10%;
 5. legnagyobb megengedhető épületmagasság            7,5 m;
 6. minimális zöldfelület arány                                       70%


 55/B. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – VADASPARK


64/B.§ (1) Különleges beépítésre nem szánt terület – vadaspark a Szabályozási terven Kb-vad jellel szabályozott övezet, mely az állatok bemutatásával, tartásával kapcsolatos építmények, kifutók és azok működését kiszolgáló állatkerti létesítmények elhelyezésére szolgál.

(2) Különleges beépítésre nem szánt terület – vadaspark területen elhelyezhető építmény:

 1. állattartással kapcsolatos,
 2. állattartást, bemutatást kiszolgáló
 1. oktatási, egészségügyi;
 2. iroda
 1. egyéb állatkerti

rendeltetést tartalmazhat

(3) Kb-vad övezet telkein több épület is elhelyezhető.

(4) Kb-vad övezet telkein az értékes fás szárú növényzet megőrzendő.

(4) Kb-vad övezet telkei részleges közművesítettség esetén építhetők be amennyiben a szennyvíz tisztítása és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik.

(5) Kb-vad övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők:

 1. a kialakítható legkisebb telekméret                           10.000 m2;
 2. a kialakítható legkisebb telekszélesség                     50 m;
 3. a beépítés módja                                                      szabadonálló;
 4. a beépítettség mértéke                                              5%;
 5. legnagyobb megengedhető épületmagasság            5,0 m;
 6. minimális zöldfelület arány                                       70%”

(6) Kb-vad övezet telkein kizárólag földszintes épület helyezhető el.

(7) Kb-vad övezet telkein madárröptető ketrec építése esetén a legnagyobb épületmagasság 7,0 méter.”


18.§     A HÉSZ 2. melléklet 2.1. pontjában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Ssz

Helyrajzi szám

Fekvés

Településrendezési cél

1.

189/1

Fehérvári út 1.

Városüzemeltetés

2.

470

Szent László út 1.

Városüzemeltetés

3.

552/1

Széchenyi István u.

Közlekedési terület - parkoló kialakítása

4.

685

Deák F. u. 8.

Közlekedési terület kialakítása

5.

690, 692, 693, 694/1, 726/6, 728, 732, 736, 738, 739

Budai úttól délre

Városi alközpont kialakítása

6.

994, 1034

Budai út 40., Orgona u. 21.

Tömbbelső feltárás, út kialakítása

7.

1016, 1017, 1018

Rákóczi u. 17

Tömbbelső feltárás, út kialakítása

8.

1063

Budai út 2.

Városüzemeltetés

9.

1070/2, 1071, 1072

Emlékezés tere K-i oldal

Városközponti funkció erősítése

10.

1077/2-3, 1077/7-8,

Rákóczi u.

Településközpont kialakítása

11.

1240/2, 1240/3

Temetőtől északra

Városüzemeltetés

12.

1243, 1244, 1246

Orgona utca

Temetőbővítés

13.

1251

Ady E. u. 24.

Városüzemeltetés

14.

1298/3-7

Orgona u.

Szociális lakásépítés

15.

0152/1

Autópálya-csomópont északi oldala

Helyi gazdaság bővítése

16.

0172/2, 0212, 0216/4

Szőlőhegyi u. (külterület)

Közjóléti erdő kialakítása

17.

0180/5, 0181/3-4

Szent László-patak északi szakasza

Közösségi turisztikai célú terület kialakítása

18.

0210

Orbánhegy utcától délre

Közösségi turisztikai célú terület kialakítása

19.

0243/7, 0243/8, 0243/9, 0243/17, 0243/18, 0243/23,

Estike utca – Béke utca menti terület

Városi alközpont kialakítása


 

Záró rendelkezések


19.§ A rendelet 1. melléklet: Szabályozási Terv SZT-1/5/B tervlapja az érintett ingatlan-tulajdonosokkal megkötött az ingatlanokra vonatkozó megállapodások megkötését követő 30. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti a rendelet 1. melléklet: Szabályozási Terv SZT-1/5/A tervlapja.


20.§ Jelen rendelet – a 19. § kivételével - a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, s a következő napon hatályát veszti.


21.§ Hatályát veszti a HÉSZ

 1. 42.§ (4), (23) bekezdései,
 2. 44.§ (9), (10), (10a), (12) bekezdései.                             Dr. Szabó Tibor                          Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika

                                polgármester                                                  jegyző


Kihirdetve:

Martonvásár, 2021. február 10.


                                                                                  Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika

                                                                              jegyző