Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020 (VII.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 03 - 2020. 07. 04

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit a folyamatban lévő és a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.
                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyzőKihirdetve: 2020. július 2.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző


Mellékletek