Mikepércs község képviselő testületének 4/2014 (V.20..) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 20

Az önkormányzat Képviselő–testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja1. §.


(1) Az Önkormányzat képviselő–testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás


                                                         bevételi főösszegét  870.644 eFt-ban

                                                         kiadási főösszegét   836.247 eFt-ban

állapítja meg.


                                                   

(2) Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a pénzforgalmi mérleg bevételi oldalán az 4. számú mellékletben, valamint a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az Önkormányzat működési bevételeinek összege 632.020 eFt, a felhalmozási bevételeinek összege 238.624 eFt.


(3) Az Önkormányzat kiadásait a pénzforgalmi mérleg kiadási oldalán az 4. számú melléklet szerint fogadja el. A működési kiadások összege 597.623 eFt, a felhalmozási kiadások összege 238.624 eFt.2. §.


(1) A Képviselő–testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények bevételi előirányzat teljesítését a 2/a., 2/b., 2/c., 2/d számú melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő–testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények kiadási előirányzat teljesítését a 3/a., 3/b., 3/c., 3/d. számú melléklet szerint fogadja el.3. §.


A Képviselő–testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.4. §.


Az Önkormányzat működési kiadás előirányzatának teljesítését az 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §.


A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámkerete 65,325 fő, amelyből a köztisztviselők létszáma 14 fő, a közalkalmazottak létszáma 37,075 fő, a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma 14,25 fő.


6. §.


Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerint vagyonát az 9. számú melléklet vagyonmérlegben szereplő adatok alapján 2.735.559 eFt állapítja meg.


7. §.


A Képviselő–testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzatnál 149.755 eFt záró pénzkészlet mutatható ki 2013. december 31.-i zárónappal. Ezt módosítják az egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások és az előző években képzett tartalékok maradványa 116.893 eFt-al. Az önkormányzat helyesbített pénzmaradványa 32.862 eFt, amelyet csökkent a finanszírozásból származó korrekciója 2.884 eFt-al. A költségvetési és módosított pénzmaradvány így 29.978 eFt, melynek összege kötelezettséggel terhet pénzmaradvány, amely összeg a" ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0016 Óvoda építés beruházás"-ra és a "EAOP-4.1.3/B-11-2012-0006 Bölcsőde építése beruházás"-ra kapott támogatás előlegének elszámolására szolgál.


8. §


A zárszámadási rendelet 9., 10., és 11. számú mellékletei tartalmazzák az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját, amelyet a Képviselő-testület a zárszámadással egyidejűleg elfogad. A beszámoló magában foglalja az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését és pénzmaradvány-kimutatását.


9. §.


A Képviselő–testület utasítja az Mikepércs jegyzőjét, hogy az önállóan működő intézmények vezetőjét a költségvetési beszámoló elfogadásáról a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.


10. §.


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


                        Tímár Zoltán sk.                                 Dr. Dászkál Tibor Ákos sk.

                          polgármester                                                                jegyző


A rendelet kihirdetve:


Mikepércs, 2014. május 20.
                                                            Dr. Dászkál Tibor Ákos s.k.

                                                                       jegyző