Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (I.25.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetménykiegészítéséről és bankszámla-hozzájárulásáról

Hatályos: 2021. 01. 26- 2022. 01. 28

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (I.25.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetménykiegészítéséről és bankszámla-hozzájárulásáról 1

2021.01.26.

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Mohora Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében, a 226. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

2. Illetménykiegészítés

2. § (1) A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő a 2021. évre illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 % - a.

(2) A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló érettségi végzettségű köztisztviselő a 2021. évre illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 % - a.

3. Bankszámla-hozzájárulás

3. § (1) A köztisztviselő – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése alapján – bankszámla-hozzájárulásra jogosult.

(2) A bankszámla-hozzájárulás mértéke Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (5) bekezdése alapján havi bruttó 1. 000 forint.

(3) Ha a közszolgálati jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, a bankszámla-hozzájárulás időarányosan jár. A jogosultsági idő számításakor az adott hónap naptári napjainak számát kell figyelembe venni.

(4) A bankszámla-hozzájárulást a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal évente egyszer – a jogviszony év közben történő megszűnése esetén az utolsó havi illetmény kifizetésével egyidejűleg – tárgyév december 31. napjáig a köztisztviselő fizetési számlájára történő utalással fizeti meg.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről és bankszámla-hozzájárulásáról szóló 2/2020. (I. 22.) önkormányzati rendelet.

1

Az önkormányzati rendeletet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. január 29. napjával.