Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelete

A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól

Hatályos: 2020. 10. 01- 2022. 10. 31

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelete

A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól

2020.10.01.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 18. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás és egyéb családi események ünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevők körére terjed ki.

(2) Jelen rendelet alkalmazásában egyéb családi eseménynek minősül a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, névadó, házassági évforduló, házasságkötés megerősítése.

Szolgáltatások

2. § (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely közigazgatási területén a házasságkötés és egyéb családi események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat Polgármesteri Hivatala útján biztosítja.

(2) A házasságkötés és egyéb családi esemény megrendezése a kérelmezők számára térítésmentesen történik, amennyiben arra munkaidőben, vagy munkaidőn túl a Polgármesteri Hivatalban kerül sor.

(3) A házasságkötés és egyéb családi esemény a kérelmezők számára térítés ellenében kerül megrendezésre, amennyiben arra külső helyszínen – azaz nem a Polgármesteri Hivatalban, az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében – kerül sor. Ennek díja családi eseményenként 20.272 Ft + ÁFA, azaz bruttó 26.000 Ft, melyet a kérelmezők az eseményt megelőzően legalább 15 nappal kötelesek megfizetni. E díj tartalmazza az anyakönyvvezető ki- és visszajutásának, valamint a szükséges eszközök biztosításának, a szertartás méltó módon történő lebonyolításának költségeit.

3. § (1) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén kívül történő házasságkötésre jegyzői engedéllyel kerülhet sor, a házasságkötésre alkalmas helyszínt a házasulók biztosítják. Külső helyszínen megrendezett házasságkötésen és egyéb családi eseményen az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre, amennyiben a helyszín a törvényben foglalt feltételeknek megfelel. Ilyen feltételt képez különösen: a felek, a tanúk, - és ha szükséges - a tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják, gondoskodnak a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltó keretéről.

(2) A családi esemény külső helyszínen történő megrendezése esetén az anyakönyvvezető maga gondoskodik odajutásáról és a Polgármesteri Hivatalba történő visszajutásáról, az esemény előírásoknak megfelelő lebonyolításáról, az ehhez szükséges eszközök biztosításáról, így különösen például a házassági lap – mint anyakönyvi alapirat – biztonságos helyszínre történő ki- és visszajuttatásáról.

(3) A Polgármesteri Hivatal Dísztermében történő házasságkötés és egyéb családi esemény megrendezésére kérelem alapján kerülhet sor, a kérelmet a polgármesternél kell előterjeszteni.

(4)1 Amennyiben a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, bruttó 10000 Ft/anyakönyvi esemény közreműködési díj illeti meg.

(5)2 A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt bruttó 25000 Ft/anyakönyvi esemény közreműködési díj illeti meg.

Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 32/2011. (IV. 09.) önkormányzati rendelet.

(2) A 3. § (4) bekezdését a 2016. szeptember 1. napját követően történt házasságkötésre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére nézve kell alkalmazni.

1

A rendelet szövegét a 49/2020 (IX.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. október 1-től

2

A rendelet szövegét a 49/2020 (IX.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. október 1-től.