Mikepércs község képviselő testületének 11/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 27

Mikepércs Községi Önkormányzat

Képviselő–testületének

11/2016 (V. 27.) számú önkormányzati rendelete


Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §.


(1) Az Önkormányzat képviselő–testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás


                                                         bevételi főösszegét  1.613.649 ezer Ft-ban

                                                         kiadási főösszegét   1.530.993 ezer Ft-ban

állapítja meg.


                                                   

(2) Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a pénzforgalmi mérleg bevételi oldalán az 3. számú mellékletben, valamint a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az Önkormányzat működési bevételeinek összege 892.907 ezer Ft, a felhalmozási bevételeinek összege 418.853 ezer Ft, valamint finanszírozási bevételeinek összege 301.889 ezer Ft.


(3) Az Önkormányzat kiadásait a pénzforgalmi mérleg kiadási oldalán az 3. számú mellékletben, valamint a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A működési kiadások összege 920.832 ezer Ft, a felhalmozási kiadások összege 393.355 ezer Ft, valamint finanszírozási kiadásainak összege 216.806 ezer Ft.2. §.


(1)              A Képviselő–testület az intézmények bevételi előirányzat teljesítését a 1/b., 1/c., 1/d, 1/e, 1/f számú melléklet szerint fogadja el.


(2)             A Képviselő–testület az intézmények kiadási előirányzat teljesítését a 2/b., 2/c., 2/d., 2/e, 2/f számú melléklet szerint fogadja el.3. §.


A Képviselő–testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §.


Az Önkormányzat működési kiadás előirányzatának teljesítését az 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §.


A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkerete 76,325 fő, amelyből a köztisztviselők létszáma 16 fő, a közalkalmazottak létszáma 49,075 fő, a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma 11,25 fő.6. §.


Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerint vagyonát az 7. számú melléklet vagyonmérlegben szereplő adatok alapján 3.605.346 eFt állapítja meg.
7. §.


Az alaptevékenység költségvetési bevételei 1.311.760 ezer Ft, míg az alaptevékenység költségvetési kiadásai 1.314.187 ezer Ft. Az alaptevékenység költségvetési egyenlege így – 2.427 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevételei 504.967 ezer Ft, míg az alaptevékenység finanszírozási kiadásai 407.261 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege így 97.706 ezer Ft. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végezett. Az összes maradvány ennek megfelelően: 95.279 ezer Ft, melynek összege kötelezettséggel terhet pénzmaradvány. Ebből 240 ezer Ft az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozására szolgál, 245 ezer Ft a Sportpálya felújítás projekt támogatás megelőlegezett összegéből fel nem használt összeg, 1.146 ezer Ft a szociális célú tüzelőanyag beszerzésnek megelőlegezett összege, 24.287 ezer Ft a közmunkaprogramok támogatásának megelőlegezett összege és 12.292 ezer Ft a 2015. évről áthúzódó egyéb szállítói kötelezettségek forrásául szolgál. 11.687 ezer Ft a 2015. évben megelőlegezett, de 2016. évre járó központi költségvetési támogatás. 45.382 ezer Ft a folyamatban lévő fejlesztések finanszírozására szolgál.
8. §.


A Képviselő–testület utasítja az Mikepércs jegyzőjét, hogy az intézmények vezetőjét a zárszámadási rendelet elfogadásáról a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.
9. §.


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


                        Tímár Zoltán sk.                                       Dr. Vántus Tamás sk.

                          polgármester                                                                jegyző
A rendelet kihirdetve:


Mikepércs, 2016. május 27.
                                                            Dr. Vántus Tamás sk.

                                                                       jegyző