Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2017 (X.26.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2017 (X.26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének következményeiről

Hatályos: 2017. 11. 01 - 2020. 03. 16

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2017. (10.26.) önkormányzati rendelete


a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének következményeirőlCsanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, valamint a  143. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.I. fejezet


 1. Általános rendelkezések


1. §


 1. E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés szabályait sértő magatartásokra, valamint a magatartás elkövetőivel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályaira.


 1. E rendelet hatálya kiterjed Csanádpalota város közigazgatási területén 14. életévét betöltött természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.


 1. Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával bűncselekmény vagy szabálysértés valósul meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.


 1. A közösségi együttélés szabályait más önkormányzati rendeletek határozzák meg, ez a rendelet az azokban meghatározott magatartásokat sértő magatartásokat (továbbiakban. közösségellenes magatartás) és azok jogkövetkezményeit szabályozza.


 1. A közösségellenes magatartás tanúsítása miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. A közigazgatási hatósági eljárás


 1. valamely cselekménnyel megvalósuló tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,
 2. mulasztásban megnyilvánuló tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, vagy
 3. jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható meg.
 1. Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény ( továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.


2. §


 1. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személy esetében 200.000 forintig, jogi személy esetében 2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye, amely újbóli elkövetés, illetve a bírsággal sújtott magatartás befejezésének elmaradása esetén ismételhető.
 2. A kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a képviselő-testület a hatáskör gyakorlását elsőfokon a jegyzőre ruházza át.
 3. Helyszíni bírság kiszabására jogosult a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője.
 4. (4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására a szabályszegő igazolja.
 5. Közigazgatási bírság kiszabása helyett felhívás is alkalmazható, amennyiben a Ket. 94.§ -ában meghatározott feltételek fennállnak.
 6. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését.
 7. A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot – az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül -  a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Csanádpalota Városi Önkormányzat – 57400293-11137816 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.
 8.  A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Csanádpalota Városi Önkormányzat – 57400293-11137816 számú pénzforgalmi számlájára befizetni.


2. Értelmező rendelkezések


3. §

            E rendelet alkalmazásában:

 1. tiltott, kirívóan közösségellen magatartás: az a tevékenység vagy mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti és amelyet e rendelet tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősít ( a továbbiakban. közösségellen magatartás)
 2. ingatlanhasználó: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában – vagy ha birtokosa a tulajdonos személyétől eltér – birtokában az ingatlan van.


II. fejezet


Közösségellenes magatartások


1.A közterületek használatával kapcsolatos magatartások
 1. Közösségellenes magatartást követ el, aki a közterületet
 1. rendeltetéstől eltérő célra engedély nélkül,
 2. az engedélyben meghatározottakat meghaladó mértékben,
 3. az engedélyben meghatározottaktól eltérő célra vagy módon használja
 4. hirdető berendezést, hirdető táblát tiltott helyen helyez el.


2. A város jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások


5.§


Aki Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi címer zászló alapításáról és használatának rendjéről alkotott önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérő módon állítja elő, terjeszti vagy a város közösségét sértő módon használja a város jelképeit, közösségellenes magatartást követ el.


3.Köztisztasággal kapcsolatos magatartások


6.§


Közösségellenes magatartást követ el, aki

 1. ingatlanhasználóként az ingatlan előtti járdaszakasz -  járda hiányában  egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület -, nyílt ároknak és ennek műtárgyainak tisztántartásáról, az ingatlanok előtti közterületen telepített növényzet gondozásáról nem gondoskodik,
 2. szórakozó-, vendéglátó-, és árusító helyek üzemeltetője, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztántartásáról, a keletkezett hulladék eltávolításáról,
 3. a közterület rendeltetéstől eltérő célra ( árusítás, építési., szerelési munka stb.)  történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét nem tartja tisztán,
 4. a település belterületén állatot legeltet.4.A temető használatával kapcsolatos magatartások
            Közösségellenes magatartást követ el, aki

 1. a temetőben a temetési hely gazdálkodás szabályait megszegi;
 2. a temető nyitvatartási rendjére vonatkozó előírásokat megszegi;
 3.  olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza vagy gátolja;
 4.  a temetőbe – a vakvezető kutya kivételével – állatot visz be;
 5.  kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat megrongálja, jogtalanul eltávolítja,
 6.  építőanyagnak a temetőbe történő beszállítására, bontási anyagnak a temetőből történő    elszállítására az üzemeltető hozzájárulásával nem rendelkezik;
 7.  építési vagy bontási munkát az üzemeltető hozzájárulása nélkül kezd meg,
 8. az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül nem szállítja el;
 9. a temetőben az égetés szabályait megszegi.


5.Házszámok elhelyezésével kapcsolatos magatartások


8. §


Közösségellenes magatartást követ el az ingatlanhasználó, ha házszám beszerzéséről, közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.


6.A piac használatával kapcsolatos magatartások


               9. §

      Közösségellenes magatartást követ el, aki


 1. az árusítási helyek elfoglalására vonatkozó szabályt megszegi;
 2. az árusító hely tisztántartására vonatkozó rendelkezéseket megszegi,
 3. a piac területén lévő építményeket (ide értve az árusító asztalokat is), fákat, növényeket megrongálja,
 4. a vásár és piac területére – a vakvezető kutya kivételével – kutyát visz be;
 5. az árusító sátrak elhelyezésére és eltávolítására vonatkozó szabályt megszegi,
 1. a piac területén a gépjárművel történő behajtás és várakozás szabályait megszegi,
 2. a díjfizetés alól szándékosan kivonja magát,
 3. a helypénz kifizetéséről kapott számlát másnak átadja,
 4. mástól kapott vagy rési számlát használ,
 5. áruit másnak az áruihoz rakja,
 6. a megfizetett díjnak megfelelő területnél nagyobb helyet foglal el és a különbözet megfizetését megtagadja,
 7. az általa elfoglalt helyről áruival együtt a díj megfizetésére történő felhívás előtt távozik.


7. A hulladékgazdálkodási szabályok megsértésével kapcsolatos magatartások


10.§

Közösségellenes magatartást követ el, aki


 1. a hulladékot a gyűjtőedényben úgy helyezi el, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor kiszóródhat, vagy a gépi ürítést akadályozza,
 2.  a gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy az akadályozza a jármű- és gyalogos forgalmat, elhelyezése baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével jár,
 3. aki a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét,
 1. a szelektív hulladékgyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedényt nem a rendeltetésének megfelelően használja,
 2. a gyűjtőedények környékének feltakarításáról nem gondoskodik,
 3. nem gondoskodik a kiürített gyűjtőedény napi tároló helyre történő visszahelyezéséről.8. Hatályba léptető rendelkezések


11.§


 1. Ez a rendelet 2017. november 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett közösségellenes magatartások esetén kell alkalmazni.
 2. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Csanádpalota, 2017. október 25.


    Nyergesné Kovács Erzsébet                                                       dr. Keresztury Monika

                polgármester                                                                                 jegyző


Mellékletek