Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31 - 2018. 06. 01

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi, Városüzemeltetési és Turisztikai Bizottságvéleményének kikérésével az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:  • Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

            főösszegét                                                       1 504 673 420.-Ft-ban,

                       ezen belül:

  • a költségvetés működési

                       bevételének főösszegét:                       1 339 471 168-Ft-ban,

  • a költségvetés működési

kiadásainak főösszegét:                       1 351 466 481.-Ft-ban,

  • a költségvetés felhalmozási

                       bevételének főösszegét:                         165 202 252.-Ft-ban,

  • a költségvetés felhalmozási

kiadásainak főösszegét:                         153 206 939.-Ft-ban,


állapítja meg.            A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

            Személyi juttatás                                                         263 568 180.-Ft

            Munkaadókat terhelő adók, járulékok               43 149 545.-Ft

            Dologi kiadások                                                          242 180 400.-Ft

            Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                      11 624 057.-Ft

            Pénzeszközátadások, egyéb támogatások                    493 035 994.-Ft

            Finanszírozási kiadások                                               297 908 305.-Ft

            Felhalmozási kiadások                                     153 206 939.-Ft


jogcímek szerint állapítja meg.
  • A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


  • A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.


  • A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.  • Ez a rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.


Nyergesné Kovács Erzsébet                                                   Dr. Keresztury Monika

          polgármester                                                                             jegyzőZáró rendelkezések:


A rendelet kihirdetve: 2018. május 31.Dr. Keresztury Monika

                                                                                                            jegyző


Mellékletek