Mikepércs község képviselő testületének 10/2019 (V.30..) önkormányzati rendelete

Mikepércs község képviselő testületének 10/2019 (V.30..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Hatályos: 2019. 05. 30


Mikepércs Községi Önkormányzat

Képviselő–testületének

10/2019 (V.30.) számú önkormányzati rendelete


Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.


(1) Az Önkormányzat képviselő–testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás


                                                         bevételi főösszegét  1.123.345 ezer Ft-ban

                                                         kiadási főösszegét       992.837 ezer Ft-ban

állapítja meg.


                                                   

(2) Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a pénzforgalmi mérleg bevételi oldalán a 3. számú mellékletben, valamint a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az Önkormányzat működési bevételeinek összege 845.017 ezer Ft, a felhalmozási bevételeinek összege 152.543 ezer Ft.


(3) Az Önkormányzat kiadásait a pénzforgalmi mérleg kiadási oldalán az 3. számú melléklet szerint fogadja el. A működési kiadások összege 729.839 ezer Ft, a felhalmozási kiadások összege 249.685 ezer Ft.2. §.


  1. A Képviselő–testület az intézmények bevételi előirányzat teljesítését a 1/b., 1/c., 1/d, 1/e, 1/f számú melléklet szerint fogadja el.


  1. A Képviselő–testület az intézmények kiadási előirányzat teljesítését a 2/b., 2/c., 2/d., 2/e, 2/f számú melléklet szerint fogadja el.

3. §.


A Képviselő–testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §.


Az Önkormányzat működési kiadás előirányzatának teljesítését az 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §.


A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámkerete 77,325 fő, amelyből a köztisztviselők létszáma 12 fő, a közalkalmazottak létszáma 56,075 fő, a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma 8,25 fő és 1 fő választott tisztségviselő.

6. §.


Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerint vagyonát az 7. számú melléklet vagyonmérlegben szereplő adatok alapján 4.023.117 ezer Ft-ban állapítja meg.

7. §.Mikepércs Községi Önkormányzat alaptevékenység költségvetési bevételei 949.714 ezer Ft, míg az alaptevékenység költségvetési kiadásai 688.889 ezer Ft. Az alaptevékenység költségvetési egyenlege így 260.824 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevételei 125.785 ezer Ft, míg az alaptevékenység finanszírozási kiadásai 262.712 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege így – 136.926 ezer Ft. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez. Az összes maradvány ennek megfelelően: 123.898 ezer Ft, melynek összege kötelezettséggel terhet pénzmaradvány. 3.145 ezer Ft Mikepércs Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozására kapott támogatás kötelezettséggel terhelt maradványa. 12.896 ezer Ft a 2019. évi állami támogatás megelőlegezett összegének kötelezettséggel terhelt maradványa. 4.995 ezer Ft TOP-1.4.1-15 számú Óvoda bővítés megelőlegezésének maradványa. 9.750 ezer Ft a TOP-2.1.3 számú Csapadékvíz pályázat megelőlegezésének maradványa. 15.250 ezer Ft a TOP-3.1.1-15 Kerékpárút pályázat megelőlegezésének maradványa. 14.877 ezer Ft a EFOP 3.7.3-16-2017-00026 számú Egész életen át tartó tanulás Mikepércsen, képzés pályázat megelőlegezésének maradványa. 2.418 ezer Ft az EFOP 1.9.9 Bölcsődei szakemberek képzése pályázat megelőlegezésének maradványa.  26.787 ezer Ft a 2018. évben kiszámlázott, de 2019. évet terhelő szállítói kötelezettség. 33.780 ezer Ft az előző években keletkezett és tartalékba helyezhető maradvány, amely a folyamatba lévő projekt beruházások önerejének fedezetére kerül tartalékba helyezve.


A Mikepércs Polgármesteri Hivatal maradványa 833 ezer Ft, amelyből 725 ezer Ft munkabér előleg. 108 ezer Ft szabad pénzeszköz, amely a 2019. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.


Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár maradványa 348 ezer Ft, amely szabad pénzeszköz és a 2019. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.


Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha maradványa 5.104 ezer Ft, amely szabad pénzeszköz és a 2019. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.


Csodavár Óvoda maradványa 1.510 ezer Ft, amelyből 100 ezer Ft munkabér előleg, 1.390 ezer Ft előző évek maradványának igénybevétele. 20 ezer Ft szabad pénzeszköz és a 2019. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.


Mikepércsi Bölcsőde maradványa 495 ezer Ft, amelyből 417 ezer Ft munkabér előleg, 6 ezer Ft a megelőlegezett társadalombiztosítási családtámogatási elszámolás. 72 ezer Ft szabad pénzeszköz és a 2019. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.8. §.


A Képviselő–testület utasítja az Mikepércs jegyzőjét, hogy az intézmények vezetőjét a zárszámadási rendelet elfogadásáról a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

9. §.


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
                        Tímár Zoltán sk.                                       Dr. Vántus Tamás sk.

                          polgármester                                                                jegyzőA rendelet kihirdetve:


Mikepércs, 2019. május 30.                                                            Dr. Vántus Tamás sk

                                                                       jegyző